Vi trenger tempo i utbygging av nett!

Publisert: 25.10.21
(Endret: 08.12.21)

Nett og infrastruktur er den største barrieren for å lykkes med et full-elektrisk samfunn. Skal vi lykkes med å nå klimamål og ny verdiskaping kreves det at vi tenker nytt. I årene fremover vil behovet for strøm øke kraftig. Både transportnæring og kraftintensiv industri vil etterspørre mer elektrisk kraft.

Det er positivt at et regjeringsoppnevnt utvalg nå vurderer den videre utviklingen av strømnettet. Men det er avgjørende at utvalgets arbeid ikke blir en hvilepute for å arbeide med å finne løsninger på kortsiktige utfordringer som finnes i strømnettet, som for eksempel i Bergensregionen. I tillegg tar konsesjonsprosessene for lang tid. I ett tilfelle tok det hele 4 måneder bare å få tildelt saksbehandler i NVE på en konsesjonssøknad for landstrømanlegg på Møre. Dette på en ferdig regulert tomt i kommunalt eie.

Norge må få på plass en helhetlig strategi for elektrifisering som ser produksjon, forbruk og nett i sammenheng:

  • Det må legges til rette for grønn industri: Det må være tilstrekkelig kapasitet til raskt å behandle søknader om utbygginger av fornybar kraft, elektrifiseringsprosjekter og ny, grønn industri. Bare da sikrer vi den nødvendige forutsigbarheten som næringsliv og industri har behov for. Vi opplever at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til raskt å behandle søknader om utbygginger av fornybar kraft, elektrifiseringsprosjekter og ny, grønn industri. Dette er en stor barriere for å lykkes.
  • Tempoet må økes – saksbehandlingen må gå raskere: NVE må gis økt kapasitet til saksbehandling, slik at tempoet kan økes og saksbehandling kan gå raskere. Nå tar det måneder kun å få tildelt en saksbehandler.

I den avgåtte regjeringens statsbudsjett ligger det inne en økning i bevilgningene til NVE (kap 1820) på 10 millioner kroner til stillinger for å håndtere økning i saker om nettanlegg. Dette er for lite og vil bare i begrenset grad redusere ventetid og behandlingstid. Økningen i bevilgning til NVE for å styrke saksbehandlerkapasitet på nett må dobles til 20 millioner kroner.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.