Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Publisert: 10.03.20
(Endret: 09.12.21)
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Luftfartstilsynet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

LO støtter i hovedsak forskriften, men har noen kommentarer samt innspill til forbedringer:

2.3 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltaket

LO er enig i at kapittel IV (tilleggsregler for flyging på Svalbard) også burde gjelde for tilsvarende øde områder på fastlandet. Og da ikke nødvendigvis begrenset til vinterstid.

Det er få, om noen, områder i EØS-området som har tilsvarende vær, vinter og terreng utfordringer, samt risiko dersom det inntreffer en luftfartsulykke. LO mener med det at det er nødvendig å etablere nasjonale særregler/tilleggskrav grunnet særlige risikofaktorer som skyldes geografiske og klimatiske forhold i Norge (ref. omtalt avklaring fra EASA).

Et område som her også må dekkes (eksempelvis gjennom et eget kapittel i denne forskrift) er operasjon med innlandshelikopter for å påvirke til en nødvendig risikoreduksjon innen dette segmentet.

Til § 30 -Forskrift 20. juni 2018 nr. 923 om helikopter offshoreoperasjoner. Endring 1.

Slik LO leser forslaget til endring så gjelder dette kun innføring av krav til praktisk trening ifm. besetninger og passasjerers bruk av nødpusteutstyr (EBS).

Følgelig anser vi ikke endringen som førende i forhold til pågående diskusjon/vurdering rundt mulig innføring av EBS Klasse A. En innføring her om krav til praktisk trening introduserer en risiko knyttet til selve treningen, og potensielt også en fare for arbeidsforholdet for piloter eller passasjerer. Følgelig mener LO at det er behov for en beskrivelse med dispensasjonsmuligheter i veiledningen.

Til § 30 -Forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Endring 2.

LO ser behovet for en dispensasjonsåpning, men denne må håndteres restriktivt. Dette for å unngå at eventuelle kreative aktører lar seg friste til å utnytte åpningen som ligger i «særlig samfunnsnyttig». En løsning kan være å heller benytte «ikke-kommersielle operasjoner», med avgrenset varighet i eksempelvis 1 mnd. Seilingsplan og antall flygninger som skal gjennomføres bør være gjenstand for godkjennelse, og en eventuell forlengelse må kunne være gjenstand for å vurdere saken på nytt.
I tillegg til en mer restriktiv beskrivelse av dispensasjonen mener LO at forutsetningene og begrensningene må beskrives grundig i veiledningen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.