Utbygging og drift av Snorre Expansion Project, konsekvensutredning

Publisert: 02.10.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Datert 2. oktober 2017. Landsorganisasjonens høringssvar til Statoil er utformet i et samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Det er svært gledelig at Statoil har funnet løsninger som realiserer en utbygging av SEP. Den reduserte aktiviteten etter oljeprisfallet har medført store reduksjoner i antall arbeidsplasser. Den norske leverandørindustrien er avhengig av nye oppdrag.

LO mener SEP er et prosjekt av stor nasjonal verdi. Investering og drift er beregnet til 28 milliarder 2016-kroner, og de samlede inntektene fra produksjonen på SEP er estimert til 83 milliarder 2016-kroner.

Statoil redegjør i konsekvensutredningen for at den totale norske

verdiskapningsandelen vil ligge på 61 %. LO vil understreke betydningen av nasjonale, regionale og lokale ringvirkninger av aktiviteten på norsk sokkel. Den nasjonale oppslutningen om petroleumsaktiviteten bygger på den verdiskapningen og de arbeidsplassene den bidrar med i landet.

Statoil har som største operatør på norsk sokkel et særskilt ansvar for å legge til rette for ringvirkninger i Norge.

LO ba i høringen av plan for konsekvensutredningen Statoil belyse følgende spørsmål i utredningen, men kan ikke se at dette er besvart:

  • SEP er et stort subseaprosjekt, og lagring og vedlikehold av subseautstyr kan gi mye aktivitet. Dette kan ha stor betydning med hensyn til foregående punkt. På Fjordbasen i Florø og området rundt er det over tid utviklet en infrastruktur og erfaring innenfor slike oppgaver. Det har blant annet blitt opprettet et lokalt bachelorprogram i undervannsteknologi for å styrke denne kompetansen.

LO ber om innsikt i hvordan disse oppgavene vil bli organisert.

  • SEP vil innebære en hektisk aktivitet i utbyggings- og modifikasjonsperioden. Det er trolig at en kan ha to rigger som kontinuerlig borer i området over flere år. Dette kan i perioder medføre et økt behov for transportkapasitet (båt og helikopter) og overnattingskapasitet. Er det tatt høyde for at man kan reise til og fra Florø samme dag?

LO ber om innsikt i hvordan disse utfordringene vil bli håndtert.

  • SEP vil innebære mye aktivitet for leverandører og underleverandører.

LO ber om innsikt i hvordan SEP planlegger å muliggjøre at nasjonale, regionale og lokale leverandører kan komme i posisjon for å levere

konkurransedyktige løsninger.

I tillegg ber LO om innsyn i hvilken bruk av flerbruks- og konstruksjonsfartøy som planlegges i forbindelse med SEP, samt hvordan Statoil planlegger å ivareta sikkerheten når disse er i arbeid. LO mener oljearbeiderne om bord på disse fartøyene skal være omfattet av arbeidsmiljøloven med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet, øvrig besetning må være omfattet av norsk lov.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.