Til kamp for en ny politikk

Publisert: 05.04.17
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Stortingsvalget 2017 avgjør hvilken politikk som skal føres i Norge. EL og IT Forbundet vil kjempe for en politikk som øker sysselsettingen, tar vare på fellesskapets verdier, reduserer klimagassutslippene og legger grunnlaget for et godt arbeidsliv. Vi skal mobilisere til høy valgdeltakelse, og vi skal sette våre saker på dagsorden og synliggjøre forskjellene i politikken.

I dag styres Norge i retning av et samfunn med større forskjeller, tøffere arbeidsliv og mindre velferd. Det skapes for få jobber og arbeidsmiljøloven er svekket. Loven åpner for mer påtvunget overtids- og søndagsarbeid og retten til fast jobb er svekket. Sosial dumping er et stort problem i norsk arbeidsliv. Det er godt kjent fra blant annet bygg- og anleggsbransjen, og nå ser vi det også i IT-bransjen. Det trengs kraftigere lut mot sosial dumping enn det vi har i dag, både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår og for å sikre at fagarbeid utføres av fagfolk.

EL og IT Forbundet ønsker en ny og sterkere arbeidsmiljølov. Alle arbeidstakere skal ha et solid vern, uavhengig av kontrakts- og driftsform. Faste jobber er nødvendig for å skape omstillingsvilje og for at folk skal leve trygge og gode liv, med blant annet mulighet for boliglån. Vi må ha en arbeidsmiljølov som hindrer 0-timerskontrakter, gir kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og som gir rett til reell og forutsigbar arbeidstid og lønn.

Dagens regjeringspartier ønsker å selge mange av våre viktigste nasjonale fellesverdier til private investorer. De har åpnet for private aktører i utenlandsdelen av strømnettet. De har gjort endringer i energiloven med mål om færre og større nettselskaper. Konsekvensen er at det lokale, ofte kommunale, eierskapet trues.  EL og IT Forbundet sier nei til privatisering av Statkraft og salg av Norge.

Verden er midt inne i en ny industriell revolusjon med automatisering og digitalisering. Den nye industriarbeideren trenger ny kompetanse, og både bedrifter og offentlig forvaltning trenger flere som kan IKT. Dette må møtes av økt kapasitet i hele forsknings- og utdanningssystemet. Norge har et stort hjemmemarked innen digitalisering som IT-sektoren ikke tar del i. Norge bør lære av sin historie som oljenasjon for å utvikle IT-industrien. Politikere hadde klare ambisjoner om å utnytte hjemmemarkedet i Nordsjøen til å utvikle en leverandørindustri på land. Det offentlige må i større grad bruker sin innkjøpskraft til å legge til rette for vekst i IT-næringen.

Norge har rikelig med ren kraft som må tas i bruk. Elektrifisering innen blant annet transport, i industri og i oljeproduksjon, bidrar til reduserte utslipp og økt verdiskaping basert på teknologiutvikling og fornybar energi. Dagens regjering har økt skatten på vannkraftnæringen, noe som er et feilgrep med tanke på vannkraftens betydning for klima og verdiskaping.

Fagbevegelsen kan avgjøre stortingsvalget i 2017. Valget kommer til å bli jevnt, og i mange fylker vil det være få stemmer som avgjør de siste stortingsplassene. Vi er mange og kan utgjøre forskjellen i kraft av vår størrelse. I tillegg kommer sakene og debattemaene til å være helt avgjørende for valgresultatet. Derfor skal vi jobbe for at våre prioriterte saker står på dagsorden i valgkampen.

EL og IT Forbundet skal arbeide for en regjering som ser verdien av trepartssamarbeid, et organisert og velfungerende arbeidsliv og som styrer landet i en ny og bedre retning. Det skal vi gjøre i hele organisasjonen. Vi skal si fra om hvem som jobber for fagorganisertes interesser, og hvem som jobber mot våre interesser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.