Tariffpolitisk uttalelse oppgjøret 2016

- innholdet kan være utdatert

Den finanskrisen vi har levd i utkanten av har fått følge av en situasjon innen oljenæringen utløst av lav oljepris og oljeselskapenes sparetiltak, som har ringvirkninger utenfor den tradisjonelle næringen. Arbeidsledigheten nærmer seg fem prosent og også våre medlemmer er berørt av permitteringer og oppsigelser. Risikoen ved å ha et stramt lønnsoppgjør er at det ytterligere kan forsterke krisen.

EL & IT Forbundet mener at i denne situasjonen vil det å øke kjøpekraften kunne bidra til at den samfunnsmessige økonomiske situasjonen ikke forverres.

Regjeringens tiltak for å redusere arbeidsledigheten er for lite målrettet og for lite i volum. EL & IT Forbundet mener at konkrete tiltak som f.eks. å bytte ut det som er mulig av den norske fergeflåten til elektrisk drift, bringe vedlikeholdet på sokkelen opp på normalt nivå og å ha målrettede tiltak for opprusting av offentlig bygningsmasse, kanskje ikke minst nå i en situasjon der behovet for opprusting av asylmottak er stort, ville vært konkrete og effektive tiltak.

Dette er bare eksempler på tiltak som kan bidra til at verfts- og riggindustrien, og den tradisjonelle installasjonsvirksomheten kan skyte fart igjen. I tillegg må kommuner, stat og fylkeskommuner forsere igangsettingen av nye prosjekter.

EL & IT Forbundet krever at permitteringsperioden økes til 52 uker og at det legges til rette for rullerende permittering.

Regjeringen har, sammen med støttepartiene, vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven til ugunst for arbeidstakere og deres tillitsvalgte. Kampen for faste ansettelser er en kamp mellom velferd og ideologi, og for fagbevegelsen er dette en fanesak. Våre tariffavtaler har vært bygd på forutsetningene om en god arbeidsmiljølov. Regjeringens endringer av Arbeidsmiljøloven vil kunne føre til konflikter i tariffoppgjøret 2016.

EL & IT Forbundet reagerer sterkt på at regjeringen og samarbeidspartiene foreslår å skattlegge sluttvederlagsordningen. Denne har vært en del av tariffavtalene i LO/NHO-området siden 1966, og EL & IT Forbundet aksepterer ikke at regjeringen ensidig endrer inngåtte avtaler.

Sosial dumping er én av de mest alvorlige truslene mot et ordna og velfungerende arbeidsliv. Dermed blir kampen mot alle former for sosial dumping én av de viktigste kampene fagbevegelsen kjemper.  Denne kampen foregår på mange fronter. Også tariffoppgjørene er viktige arenaer i denne kampen, både for å sikre og å utvikle minstesatsene i overenskomstene, og når det gjelder å få arbeidsgiverne med på felles tiltak for et seriøst arbeidsliv.

Det er alltid behov for endringer og forbedringer i de enkelte overenskomster. Muligheten for å forhandle om og kjempe for slike forbedringer er best i forbundsvise tariffoppgjør. Derfor er det EL & IT Forbundets oppfatning at forbundsvise forhandlinger er hovedregelen i vårt forhandlingssystem. Noen ganger oppstår det imidlertid saker og krav som krever felles innsats fra en samla fagbevegelse. Alle våre landstariffkonferanser har satt pensjon høyt på dagsorden. Kunnskapen vi har tilegnet oss om følgene av pensjonsreformen tegner, sammen med dårlige tjenestepensjonsordninger og underregulering av løpende pensjoner, et dystert framtidsbilde.

I tillegg, selv om det ikke er direkte relevant for tariffoppgjøret 2016, har dagens AFP-ordning i privat sektor store svakheter. AFP-regelverket må endres slik, at de som uforskyldt blir skjøvet ut av ordningen beholder sine opptjente rettigheter. Det må også etableres et livsvarig tillegg for dem som må gå av med pensjon før fylte 67 år. Tillegget må dekke tapet som den enkelte får ved å gå av tidlig (før 67 år).

EL & IT Forbundet krever et samordnet oppgjør.

Forutsetningen for et samordnet oppgjør er at kravet innebærer brede tjenestepensjonsordninger med forhandlingsrett, oppsparing fra første krone, uten 12 måneders karenstid, innskuddsordninger med minimum fem prosent innskudd, og at det legges til rette for hybridordninger.

I tillegg må det sikres en betydelig økning av minstelønnssatsene i lavtlønnsoverenskomster, og at det gis et reelt lavtlønnstillegg.

Uttalelsen i pdf.