Nye forskriftsbestemmelser i anskaffelsesforskriftene

- innholdet kan være utdatert

Kommentarer til § 5 – 9 «Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden».

EL og IT Forbundet er enig med departementet om at det er viktig å få på plass bestemmelser som begrenser antallet underleverandører som kan benyttes på oppdrag for det offentlige.

Forslaget er ment å være et verktøy for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innen visse bransjer. I den forbindelse legger EL og IT Forbundet merke til at departementet bruker begreper som «bestemmelsen må begrenses til å gjelde for de kontraktene og innenfor de bransjene som har særlige utfordringer…..osv»

Som en konklusjon av dette foreslåes så visse bransjer omfattet av forskriften.

EL og IT Forbundet regner med at elektroinstallasjoner faller inn under bygg- og anleggsbransjen og vil derfor bli omfattet. Denne bransjen er også beskrevet i vedlegg 1 til anskaffelsesforskriften som var på høring i juni.

Derimot er det uklart om IKT installasjoner/tjenester er omfattet. Dette bør avklares nærmere med departementet og EL og IT Forbundet ber LO må ta det opp i sitt høringssvar når dette avgis.

IKT installasjoner/tjenester er et område som øker i omfang. Mye av det vi har av installasjoner i industri, helse, skole og i bygg og anlegg er i dag og vil bli enda mer framtiden styrt av IKT teknologi.

IKT installasjoner/tjenester utføres både av vanlige elektrobedrifter og mer spesialiserte virksomheter som ofte bruker underleverandører fra Øst-Europa eller andre deler av verden. Vi har sett flere tilfeller av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet innen denne bransjen, spesielt innenfor teleområdet.

Når det skal innføres tiltak for å begrense arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, er det etter EL og IT Forbundets syn viktig at tiltakene også omfatter bransjer som for øyeblikket ikke har «særlige utfordringer» på sitt område.

Det å vente med å innføre tiltak til det har oppstått et stort problem i en bransje er en dårlig strategi for å møte den økende arbeidslivskriminaliteten og sosial dumpingenen som vi ser utvikler seg i større omfang nå enn tidligere. Dersom en ukultur i en bransje blir til en «særlig utfordring», så vil det ta lang tid, i mange tilfeller flere ti år, å rette opp forholdene selv etter at regjeringen har gjort noen forskriftsendringer som har dette som siktemål.

Tiltakene som iverksettes må både ha til formål å rydde opp i bransjer som har problemer, men samtidig også virke disiplinerende og forebyggende for bransjer som ennå ikke har kommet i uføre. Slike bransjer burde heller ikke ha noe problem med å bli omfattet av en slik regulering. Å ha reguleringer som forebygger arbeidslivskriminalitet og sosial dumping vil tjene hele delen av det organiserte seriøse arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

EL og IT Forbundet støtter forslag om å begrense antallet underleverandører i kjeden og mener LO sitt forslag i høringssvaret av 15. juni 2015 bør det som innføres i forskriften.

Departementet foreslår videre et unntak for begrensningen i antall underleverandører i kjeden i § 5 – 9 punkt 2 for å sikre tilstrekkelig konkurranse eller få gjennomført en kontrakt.  Til departementets forslag mener EL og IT Forbundet at slike unntak må være vanskelig å få godkjent og at det må begrunnes spesielt av den leverandøren som ber om å få forlenget kjeden. Derfor mener EL og IT Forbundet at det må innføres saksbehandlingsregler for når unntak kan godkjennes, samt at oppdragsgiver som godkjenner en slik søknad får et utvidet ansvar for lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørene i en forlenget kjede. Dette vil virke dempende på en oppdragsgivers «lyst og vilje» til å godta en lengre leverandørkjede, samt styrke oppmerksomheten til oppdragsgiver for farene dette medfører med hensyn til sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet.

Etter EL og IT Forbundets syn bør det derfor foreslåes et solidaransvar eller tilsvarende forpliktelser for oppdragsgiver når man utvider/forlenger leverandørkjeden.

Kommentarer til forslaget om «Terskelverdier» i §§ 1 -3 og 5 – 9.

EL og IT Forbundet mener at de terskelverdier som departementet foreslår generelt er for høye. Forbundet mener at LO i sitt høringssvar må gå inn for å senke terskelverdiene så lavt som overhodet mulig.

Mange kontrakter innenfor elektroinstallasjon og IKT installasjon/tjenester vil falle utenom regulering dersom departementets forslag gjennomføres. Oppdrag innen IKT kan i mange tilfeller være små som noen bedrifter har spesialisert seg på. Selv om hvert enkelt oppdrag er under den foreslåtte terskelverdien, så er det likevel viktig å få virksomheter som spesialiserer seg på dette området omfattet av forskriften for offentlige innkjøp.

EL og IT Forbundet vet også at det foregår mye arbeid innen el-forsyningen med både linjebygging og bytting av el-målere i alle hjem i Norge. Dette er arbeid som er satt ut til mindre virksomheter av de lokale energiselskapene som er eid av kommuner og fylkeskommuner.

Der er mange slike oppdrag ute i markedet, hvor hvert enkelt alene kan være under 1,55 mil. kr. ekskl. mva, og disse vil da falle utenfor regelverket slik det nå legges opp til. Vi har erfart at flere av de som har fått slike kontrakter bruker mange underleverandører, ofte arbeidere fra Øst-Europa eller andre nordiske land, og våre tillitsvalgte i energiselskapene har og får liten innsikt om forholdene hos disse underleverandørene. Det vil uthule hensikten om å styrke et seriøst arbeidsliv som departementet selv hevder de nye bestemmelsene i forskriften skal bidra til dersom mange bedrifter og oppdrag unntas reguleringer på dette område.

Nøyaktig hvor terskelverdien skal settes er vanskelig å angi, men målsettingen må være å få flest mulig av oppdragene inn under reguleringen i forskriften og dermed må grensen settes så lavt som mulig.

Kommentarer til & 5 – 6 i «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren».

I forslaget til denne forskriften angir departementet en terskelverdi på 3,1 mil. kr i punkt 1, noe som etter forbundets syn er for høy.

Forbundet vil her gi samme kommentar som fremkommer som kommentar til § 5 – 9 om terskelverdier.

Når det gjelder forslaget i punkt 1 der man vil stille krav om at en leverandør(hovedentreprenør) kan ha to ledd under seg, mener EL og IT Forbundet dette er ett ledd for mye.

Man bør kun ha èn hovedleverandør og èn underleverandør. Dette er det samme som framkom i LO sitt høringssvar av 15 juni, og EL og IT Forbundet støtter et slikt syn.

Til punkt 2 om at man kan godta flere ledd for å sikre tilstrekkelig konkurranse eller få gjennomført en kontrakt, mener EL og IT Forbundet at en slik unntaksbestemmelse vil svekke bekjempingen av arbeidslivskriminalitet.

EL og IT Forbundet mener at flere ledd bare kan godtas etter spesiell søknad og må underlegges samme regulering som framkommer som kommentarer til punkt 2 i § 5 – 9 over.