Ny regjeringserklæring tar Norge mot høyre

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet er bekymret for signalene om endringer i reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, midlertidige ansettelser og sykelønn.

Dersom den varsla oppmykingen av arbeidsmiljøloven innebærer at adgangen til å avtale arbeidstider uten begrensing av rammene i loven flyttes fra sentralt til lokalt/individuelt nivå, er dette å gi mer makt til arbeidsgiverne på bekostning av et godt arbeidsmiljø.

Mangler belegg


Det finnes ikke forskningsbasert belegg for påstanden om at økt adgang til midlertidig ansettelser gjør det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Tvert imot, andelen faste ansettelser går ned og flere forblir i et usikkert ansettelsesforhold.

Behandling må tilpasses den enkelte


Det er bra at erklæringen fastslår at sykelønnsordningen videreføres, men innføring av normert sykemelding og begrensning av fastlegenes rett til å sykemelde ut over 6 måneder undergraver et tillitsbasert forhold mellom lege og pasient. All sykdom er individuell, og behandling må tilpasses den enkeltes behov og ikke generell skjematenkning basert på ønske om innsparinger.

Fornøyd med kontingent og allmenngjøring


På noen viktige områder varsles det ikke endringer. EL & IT Forbundet er tilfreds med at fradraget for fagforeningskontingenten og ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, videreføres. Det siste innebærer, etter forbundets oppfatning, at den nye regjeringen skrinlegger planene om nasjonal minstelønn.

Svekkelser møtes med kamp


EL & IT Forbundet vil, sammen med resten av norsk fagbevegelse, følge utviklingen nøye. Konkrete forslag som svekker fagbevegelsen og arbeidstakernes rettigheter, vil bli møtt med kamp.