Likestilling

Publisert: 08.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet skal arbeide for et mer likestilt arbeidsliv og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes og spesielt øke kompetansen innen likestilling og utradisjonelle yrkesvalg. Samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskole og den videregående opplæring må forbedres.

EL & IT Forbundet skal være pådriver for at regjeringen satser på systematisk holdningsskapende arbeid og aktive tiltak for å bedre kjønnsbalansen i utdanning og arbeidsliv.

EL & IT Forbundet skal fortsatt ha en målsetting om å arbeide for å videreføre, utvikle og bruke erfaringene fra prosjektet Jenter i Bil & Elektro. Mål er å stimulere til at flere jenter velger elektrofag som utdanningsvalg.

Likelønn må prioriteres i en helhetlig satsing og hvor økonomisk selvstendighet for kvinner er en forutsetning. Arbeid til alle og et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv, er en forutsetning. Likestillingspolitikk skal stimulere kvinner til yrkesdeltakelse og menn til økt omsorgsansvar.

En viktig likestillingsutfordring i dag er den store forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder heltid og deltid. Det må legges til rette for en heltidskultur som stimulerer, særlig kvinner, til heltidsarbeid. Premissene for å bygge heltidskultur må være et arbeidsliv med faste ansettelser og der det er mulig å kombinere hele stillinger med omsorgsansvar.

Gode arbeidstidsbestemmelsen er viktig i arbeidet for en helhetskultur.

Det er flest kvinner blant midlertidig ansatte og med forslag fra dagens regjering om ytterligere økt adgang til midlertidighet, vil det mest sannsynlig ramme kvinner hardest.

Det er viktig å sikre fortsatt full barnehagedekning og lave priser for alle, på sikt må slikt bli gratis. Samtidig må det satses på kvalitet. Det gjelder også skolefritidsordningen.

EL & IT Forbundet er mot kutt i fedrekvote og økt adgang til unntaksordninger.  Det er viktig å ha med fedreperspektivet i vurderingen av andre virkemidler, inkludert kontantstøtte og eventuelle andre forslag som måtte komme.

EL & IT Forbundet er mot kontantstøtte og mener ordningen er et tilbakeskritt for likestilling i arbeidslivet.

EL & IT Forbundet vil jobbe for et etnisk likestilt, rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer.

Det skal i enhver sammenheng vises, åpenhet og inkludering for våre underrepresenterte grupperinger uavhengig av seksuell legning, religion, livssyn, etnisitet eller kjønn.

 

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.