Krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet viser til Kunnskapsdepartementets brev av 16.8 2016. Utkast til forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlig anskaffelser.

EL og IT Forbundet er bekymret over utviklingen rundt antall læreplasser for våre områder, viser blant annet til årets ferske statistikk fra Utdanningsdirektoratet. Oversikten viser til tall per 1. september 2016 over formidlede søkere til læreplass. For elektro har bare 28 prosent av søkere til læreplass fått lærekontrakt, mot 33 prosent i fjor. Dette er en utvikling som er bekymringsfull.

EL og IT Forbundet er derfor positive til en ny forskrift som skal fastsette nærmere regler for oppdragsgivers plikt til å stille krav om lærlinger ved offentlige anskaffelser, noe som forhåpentligvis vil sørge for at flere oppdrag blir utført av godkjente lærebedrifter med lærling på prosjektet.

EL og IT Forbundet er derimot skuffet over at forslaget til forskrift ikke ser ut til å kunne oppfylle formålsparagrafen i den foreslåtte forskriften.

EL og IT Forbundet mener at ved å sette terskelverdier som sier at både kostnad og tid må være oppfylt før kravet settes inn, vil ekskludere kravet fra en rekke oppdrag av ganske stort omfang. Vi mener terskelen for når kravet om lærebedrift settes inn må være så lavt som mulig. Det er mulig i alle fylker i dette landet og finne en lærebedrift med lærlinger for nærmest hvilket som helst oppdrag som en offentlig aktør skal ha utført.

Det må heller stilles krav til oppdragsgiver om å dokumentere hvorfor det eventuelt ikke var mulig å finne, eller hensiktsmessig å bruke en lærebedrift.

EL og IT Forbundet registrerer også at forslaget ikke har noe krav om antall lærlinger per oppdrag eller virksomhet, dette vil bety at en stor aktør med en lærling vil oppfylle kravet i forskriften. Dette vil undergrave formålet med forskriften.

EL og IT Forbundet mener det er uakseptabelt å begrense kravet til tjenestekontrakter og oppdrag innen bygg og anlegg. Vi mener kravet burde gjelde for offentlige virksomheter ved bestilling av overnatting, bespisning, møtelokaler, alle typer håndverktjenester og IKT oppdrag for å nevne noen.

EL og IT Forbundet er mot forslaget om at leverandør ikke behøver være lærebedrift ved kontraktsinngåelse, men kun krav om at de må være det ved arbeidets oppstart. Vi trenger gode lærebedrifter som tar opplæring av lærlinger på alvor, har dyktige fagarbeidere som kan lære bort og at dette er en kultur i lærebedriften. Ved å akseptere at en bedrift blir lærebedrift først når den skal utføre et oppdrag for en offentlig aktør vil man kunne få bedrifter som blir lærebedrift kun for enkelte oppdrag.

EL og IT Forbundet har følgende kommentarer til forslag til utkast § 1 –  § 10, samt noen tilleggsforslag.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å sikre et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller svennebrev, samt å motvirke økonomisk kriminalitet.

Kommentar til § 1.  Vi er enig i forslaget til formålsparagraf, men vi mener Forskriftens formål burde også være å sikre at flest mulige oppdrag for offentlig sektor blir utført av godkjente lærebedrifter med et forholdsvist antall lærlinger på prosjektet.

§ 2. Definisjoner

Definisjonene i forskrift x. x 2016 nr. x om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) og forskrift x. x 2016 nr. x om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) gjelder tilsvarende.

Ingen kommentar

§ 3. Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for følgende oppdragsgivere

a) statlige myndigheter

b) fylkeskommunale og kommunale myndigheter

c) offentligrettslige organer

d) sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til c.

Kommentar til § 3. Hva med selskaper der staten/fylkeskommunen/kommunen har eierskap?

§ 4. Hvilke kontrakter forskriften gjelder for

Forskriften gjelder når oppdragsgivere som nevnt i § 3 inngår tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider som er omfattet av forskrift x. x 2016 nr. x om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) og forskrift x. x 2016 nr. x om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

Kommentar til § 4. Dette mener vi er for begrenset, det bør sees på en bedre tekst som omfatter flere fagområder som leverer tjenester og oppdrag for offentlig sektor. Vi tenker på overnatting, møtelokaler, bespisning, IKT.

§ 5. Terskelverdi og krav til kontraktens varighet

(1) Statlige myndigheters plikt til å kreve bruk av lærlinger gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder

(2) Andre oppdragsgiveres plikt til å kreve bruk av lærlinger gjelder kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder

(3) Ved rammeavtaler skal oppdragsgiveren ved beregningen av anskaffelsens verdi legge til grunn den maksimale verdien av alle kontraktene som han forventer å inngå i løpet av avtalens varighet.

Kommentar til § 5. Terskelverdiene og varighet må settes ned til tilnærmet null. Hvis det skal være terskelverdier slik som foreslått så bør det være en «eller» bestemmelse. Slik det er nå hvor både kostnad og lengde må oppfylles før kravet inntrer er for begrensende.

§ 6. Plikt til å stille krav om bruk av lærlinger

(1) Oppdragsgiver skal stille krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

(2) Plikten gjelder når det etter leveransens art er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev ved leveransen. Det er leveransens hovedinnhold som er avgjørende ved vurderingen av leveransens art.

(3) Oppdragsgivers krav til leverandøren om bruk av lærlinger skal stå i forhold til kontraktens art og innhold. Det kan ikke stilles krav om bruk av lærlinger dersom kravet ville være uforholdsmessig.

Kravet til at bedriften er en godkjent lærebedrift og har lærlinger må stilles som ett krav for å få anledning til å levere anbud.

Kommentar til § 6.1.  Kravet til at en bedrift er godkjent lærebedrift og har lærlinger må stilles som et krav for å få anledning til å levere anbud.

Vi mener det også ør være krav om forholdsmessig antall lærlinger. Det kan ikke være meningen at kravet skal være oppfylt hvis en stor hovedentreprenør stiller med en lærling på et stort prosjekt.

Oppdragsgiver må stille krav om at også underleverandører er godkjente lærebedrifter og at bedriftene har lærlinger på prosjektet.

Kommentarer til § 6 pkt. 3. Det skal alltid stilles krav om at lærlinger skal benyttes uavhengig av kontraktens art og innhold så lenge det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev. En del av læretida skal være læring/utdanning slik at om ikke lærlingen får produsere i noen særlig grad så vil det være en verdi i opplæringen

§ 7. Særlige behov for læreplasser

(1) Plikten etter § 6 gjelder bare dersom det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen.

(2) Særlig behov for læreplasser er det i en bransje når det ved siste søkning til videregående opplæring var klart flere søkere til læreplass innenfor et utdanningsprogram enn antallet inngåtte lærekontrakter innen samme program. Ved fastsettelse av antall søkere og inngåtte lærekontrakter skal siste offentliggjorte statistikk fra Utdanningsdirektoratet legges til grunn.

Kommentar til § 7. Denne bør ut all den tid at historikken viser at det har vært problemer med å skaffe nok læreplasser. Kunnskapsministeren har selv ved flere anledninger påpekt at Norge kan mangle 90 000 fagarbeidere om 12 – 15 år, selv om vi utdanner i samme tempo som vi gjør i dag. Vi mener effekten av å innføre en slik lærlingeklausul for offentlig sektor vil utgjøre en så liten økning i det totale behovet for læreplasser at det vil være helt uproblematisk å ha dette kravet uansett.

Det burde heller vært en bestemmelse som overlot til Y- nemndene i hvert fylke og rapportere hvilke bransjer det er særlig behov for læreplasser, og eventuelt friskmelde noen bransjer.

§ 8. Utenlandske leverandører

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra opplæringsordning i opprinnelseslandet.

Kommentar til § 8.  Bestemmelsen bør endres slik at utenlandske selskap får unntak fra kravet om å være godkjent lærebedrift og ha lærlinger for å levere anbud. Dette kravet må oppfylles før oppstart av arbeidet på kontrakten. Når selskapet er godkjent som lærebedrift kan de oppfylle kravet med å bruke lærling(er) på det arbeidet, som de utfører under kontrakten, ved å ta ansvar for lærlinger via ett opplæringskontor hvis det er ett kortvarig arbeid, ved lengre arbeider, varighet over 12 mnd., skal selskapet ansette egne lærlinger.

§ 9. Kontroll

(1) Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes.

(2) En leverandør som er godkjent lærebedrift og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av oppdragsgiver sidestilles med leverandør som benytter lærlinger.

(3) En leverandør som er godkjent lærebedrift og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen, skal av oppdragsgiver anses å ha oppfylt vilkåret om bruke av lærling dersom leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes.

Kommentar til § 9.  Hvis det ved kontroll fra oppdragsgiver avdekkes at leverandøren ikke er godkjent lærebedrift eller ikke benytter lærlinger på leveransen skal kontrakten heves umiddelbart.

§ 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft på den dato departementet bestemmer.

Ingen kommentar

§ X NY. Godkjent lærebedrift

For å ha lærlinger i en virksomhet, må virksomheten godkjennes som lærebedrift. Godkjenningen forutsetter at virksomheten har relevante arbeidsoppgaver og nok fagarbeidere som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/

§ X NY.  Kontraktsklausul

Leverandøren skal sørge for at det i hele kontraktsperioden:

o    benyttes minst (antall) lærlinger ved utførelse av arbeid knyttet til denne kontrakten.

eller

o    benyttes lærlinger ved utførelsen av minst 10 % av arbeidet som utføres av faglært arbeidskraft knyttet til denne kontrakten.

Leverandøren skal dokumentere at kravet er oppfylt ved oppstart av arbeidet, og ellers på oppdragsgivers anmodning.