Konsesjonssøknad fra Northconnect om å bygge sjøkabel mellom Norge og Storbritannia

Publisert: 10.04.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet viser til ovennevnte høring fra NVE. Forbundet ønsker å avgi høringssvar i saken som følger.

Forbundet har ved flere anledninger anbefalt at videre bygging av utvekslingskapasitet avventes til det foreligger erfaring fra både bygging og drift fra de to kablene nå under bygging i regi av Statnett, blant annet kraftpris. I høringen om endringen i energiloven i 2016 gikk EL og IT Forbundet i mot adgangen til å la private bygge og eie kabler. Vårt høringssvar bygger videre på tidligere avgitte høringsuttalelser.

Inkludert de to nye kablene nå under bygging vil Norge samlet sett få en stor utvekslingskapasitet. Utbyggingen har vært viktig for å tilfredsstille blant annet forsyningssikkerheten, men det taler ikke for en videre utbygging uten å vurdere ytterligere behov og konsekvenser en videre utbygging vil ha. Utbygging av mellomlandskapasitet har så langt vært trinnvis og kunnskapsbasert og forbundet mener dette bør være førende også for framtidig vurdering av kapasitetsutbygging.

El og IT Forbundet mener bygging og drift av mellomlandsforbindelser skal være i Statnetts regi. Mellomlandsforbindelser er en del av det norske sentralnettet på norsk side, og det er Statnett som er systemoperatør på sentralnettet. Selv om NorthConnect har offentlige eiere på norsk side er det et privateid prosjekt. Det er viktig at monopolet på nettet er under offentlig eie og kontroll. Det er svært bekymringsverdig at private netteiere som har til formål å stille maksimal kapasitet på kabelen til disposisjon for markedet får direkte interesse i import og eksport av norsk kraft. Den samme bekymringen gjør seg gjeldende ved private økonomiske interesser som utfordrer nasjonal grep for å sikre forsyningssikkerheten, dersom dette kan påvirke lønnsomheten i kabelen i en gitt periode.

En sentral uklarhet er hvilken driftsmodell prosjektet vil få og hvorvidt det er NorthConnect eller Statnett som skal drifte kabelen og hvordan en eventuell fordeling mellom disse vil bli. EL og IT Forbundet er bekymret for at det offentlige eide Statnett vil utføre en jobb som et privat prosjekt vil høste de økonomiske fruktene av. Det utfordrer en nødvendig legitimitet som det statlig styrte nettmonopolet i dag har og som er nødvendig for en videre rasjonell og god samfunnsøkonomisk drift av det norske strømnettet.

Strømnettet i Norge er utviklet gjennom finansiering av norske forbrukere. En privat utenlandskabel vil nyttiggjøre seg av denne kapasiteten med profitt uten å ha bidratt i årelang investering i den infrastrukturen det skal benytte seg av. Det vil også kunne vise seg vanskelig å ansvarliggjøre denne type prosjekter for tiltak systemoperatør anser som nødvendig. Forbundet viser til at det økonomiske rammeverket og regime for prosjektet ikke er klargjort og således skaper en usikkerhet på hvilke vilkår en konsesjon eventuelt blir innvilget.

EL og IT Forbundet ber videre NVE ta hensyn til Statnetts bemerkninger når det gjelder utfordringer knyttet til driften av det kraftsystemet og hvilke utfordringer NorthConnect-prosjektet kan gi i den forbindelse.

EL og IT Forbundet mener som følge av dette at konsesjonssøknaden må avslås. Forbundet ønsker i den forbindelse også å vise til de signaler som er kommet gjennom behandlingen av tredje energimarkedspakke i Stortinget i mars 2018 om private utenlandskabler.

Forbundet legger til grunn at et avslag ikke vil medføre at kostnader tilfaller andre enn prosjektet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.