Kommune- og fylkestingsvalget i 2019

Publisert: 08.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet ønsker politiske flertall som jobber for et trygt og seriøst arbeidsliv og et sterkt offentlig eierskap. Vi ønsker fylker og kommuner som jobber for reduserte klimagassutslipp, et godt offentlig utdanningstilbud og nye arbeidsplasser.

Et trygt og seriøst arbeidsliv

Hvert år svindles samfunnet for milliarder av kroner som følge av arbeidslivskriminalitet. Ved å bruke innkjøpsmakten og stille krav ved offentlige anbud, kan kommuner og fylkeskommuner bidra til et mer seriøst arbeidsliv og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet krever at kommuner og fylker:

 • Vedtar egne regler for innkjøp som fremmer seriøse aktører, hindrer lavlønnskonkurranse og fremmer faste ansettelser
 • Setter konkrete mål om antall lærlinger
 • Har et tett og forpliktende samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • Begrenser kontraktskjeden til maksimalt en underleverandør og kun på de fagene hovedentreprenør ikke har selv
 • Begrenser bruken av bemanningsselskap på veien mot et forbud mot bemanningsselskap
 • I sitt eierskap arbeider for faste ansettelser og begrenser innleie til kun å gjelde ordinære vikariater og innleie mellom produksjonsbedrifter.
 • Oppretter flere heltidsstillinger og bekjemper bruken av ufrivillig deltid

En god offentlig skole for alle

Det viktigste prinsippet i utdanningspolitikken skal være at alle tilbys et godt skoletilbud. EL og IT Forbundet krever at kommuner og fylker:

 • Satser på et godt offentlig utdanningstilbud til alle
 • Investerer i utstyrsparken til yrkesfagene
 • Ikke åpner for at elever kan skifte til Vg2 elektrofag etter førsteåret på studiespesialisering, uten å måtte gå Vg1 om igjen

Eierskap, infrastruktur og lokale arbeidsplasser

Norske kommuner og fylker sitt eierskap i kraftbransjen er av viktig, strategisk betydning. Det gir også gode inntekter. EL og IT Forbundet krever at kommuner og fylker:

 • Beholder sitt offentlig eierskap
 • Jobber for at lokale energi- og nettselskaper finner samarbeidsformer som sikre effektiv utnyttelse av ressursene og trygg beredskap
 • Opptrer som langsiktige, aktive eiere og fører en ansvarlig utbyttepolitikk
 • Jobber for at lokale og regionale selskaper bidrar til lokalsamfunnet, blant annet gjennom støtte til kultur og samarbeid med bedrifter i nærområdet.
 • Bygger ut fibernett slik at innbyggerne har tilgang til høyhastighetsbredbånd
 • Digitaliserer søknads- og saksbehandlingssystemer, og er tidlig ute med å prøve ny teknologi i samarbeid med forskningsmiljøer og lokale bedrifter

Klima

Kommunene og fylkene må bidra til utslippskutt, og gjøre det lettere for hver enkelt å ta klimavennlige valg. Det er særlig viktig at byområdene har høye ambisjoner i klimapolitikken. EL og IT Forbundet krever at kommuner og fylker:

 • Bruker sin innkjøpsmakt for å nå miljø- og klimamål, blant annet ved å vektlegge klima i anbudsprosesser og stille krav til at egne og leide bygg skal være energieffektive
 • Er en pådriver for at egne bilparker er miljøvennlige
 • Bidrar til utbygging av ladeinfrastruktur for biler og båter
 • Sikrer null- og lavutslippsteknologi i kollektivtransporten
 • Sikrer at kollektivtransport er et reelt og billig tilbud til alle

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.