– Klatting på en pensjonsreform som feil ut fra starten

Leder for forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes deltok i høringen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget torsdag. Tema var regjeringens forslag til endringer i pensjonssystemet gjennom stortingsmeldingen «Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil». 

Her er våre innspill:

EL og IT Forbundet er det forbundet i LO som organiserer ansatte innen Elektro, energi og IT-bransjen. Det finnes ikke den pensjonsordning som ikke er representert blant våre medlemmer, og vi har som forbund hatt pensjon høyt oppe på vår agenda.

Pensjonsreformen
Vårt forbund var en del av mindretallet da LO-kongressen i 2005 vedtok å støtte pensjonsreformen som ble innført i 2011. Vi er fortsatt skeptiske. Selv om reformen har bidratt til at de som kan, står lengre i arbeid, mener vi at den ikke er sosialt bærekraftig. Vi er av den prinsipielle oppfatning av at det ikke bør være mulig å ta ut pensjon og så fortsette å jobbe,

Pensjonsutvalgets rapport
En av hovedkonklusjonene i rapporten er at man må øke aldersgrensene i takt med levealdersjusteringen. Dette mener vi er et forslag som starter i feil ende, og som i tillegg bygger på sviktende og/ eller uklare forutsetninger. Ser man på levealder melder Folkehelseinstituttet, FHI, at levealderen gikk ned i 2021 og 2022. Levealderen er nå på 2017-nivå. Dette skyldes åpenbart pandemien, men vi utfordrer de som mener denne situasjonen ikke vil kunne oppstå igjen. Videre er det sosiale forskjeller i levealder hvor det fremgår med all ønsket tydelighet at langtidsutdannede har høyere forventet levealder enn de som har kortere utdanning. Det er disse gruppene som vil påvirkes mest av et slikt forslag, og det til ugunst.

De svakeste først
Det er for vårt forbund et selvstendig poeng at man ikke kan løfte i toppen uten å ha ordnet opp i bunn. Stortingsmeldingen tar bl.a. utgangspunkt i at reformert AFP er på- eller kommer på plass.
Det kommer ikke til å skje i overskuelig fremtid, og Stortinget risikerer dermed å ta beslutning basert på feil premiss. Vi mangler et definert sikkerhetsnett for de som må gå av tidlig. I dag er det de gjeldende regler for AFP som gjelder, og store deler faller utenfor.

Uføre og skjerming
Det er bra at man i meldingen tar høyde for å skjerme de uføre fra virkningen av levealdersjustering. Det finnes derimot ingen fornuftige argumenter for at de ikke skal skjermes for 100 % av virkningen. Uføre kan ikke på noen som helst måte selv bidra til å skaffe seg en høyere pensjonsutbetaling. De er uføre.

Oppsummert
Forslagene i denne stortingsmeldingen føyer seg etter vår mening inn i folden av klatting på en pensjonsreform som kom feil ut fra starten. Dette er forslag som vil påvirke de svakeste langt mer enn de sterkeste, og uten et system som ivaretar disse bedre enn i dag kan ikke vi anbefale forslagene.