Innspill til NVEs forskriftsarbeid gjeldende selskapsmessig og funksjonelt skille

Publisert: 02.11.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Datert 2. november 2017 EL og IT Forbundet var blant de sterkeste kritikerne mot innføring av det nåværende regelverket for selskapsmessig og funksjonelt skille i energibransjen.

EL og IT Forbundet mente grunnlaget for de foreslåtte endringene var basert på premisser som ikke gjenspeiler virkeligheten i bransjen og ville bli kostnadsdrivende og svekke forsyningssikkerhet, og at det gjeldende regelverket i hovedsak var godt og treffende.

EL og IT Forbundet viser til vårt høringssvar i saken og ønsker i forlengelse av dette å gi følgende innspill til NVEs forskriftsarbeid.

EL og IT Forbundet mener at ny forskrift i minst mulig grad må gripe inn i selskapenes mulighet til å organisere og strukturere seg på en måte som gir mulighet til å ivareta deres oppgaver og samfunnsoppdrag best mulig. Videre må forskriften ikke legge begrensninger på hva som kan finansieres gjennom inntektsrammesystemet og en fornuftig bruk av overskuddskapasitet til annen nærliggende virksomhet, som eksempelvis bygging av fiber og gjennom salg av ressurser til både interne og eksterne aktører.

EL og IT Forbundet ber derfor NVE om å benytte det handlingsrommet som er gitt i flertallsinnstillingen fra energi- og miljøkomiteen i saken, til å legge fram forslag til forskrift som ikke griper uforholdsmessig inn i eiers rett til å forvalte og organisere egen virksomhet.

EL og IT Forbundet vil advare mot en utvikling som fragmenterer en bransje som til nå har vist en unik evne til å reagere raskt på skiftende behov, samt utnytte flerdriftsfordeler. EL og IT Forbundet mener dette er en viktig årsak til at også mindre og mellomstore selskap driver effektivt, og at det ikke er noen dokumentert effekt på at større enheter gir bedre kvalitet på tjenestene enn mindre enheter. Energiselskapene forvalter felles ressurser og sårbar infrastruktur, som er lokal og desentralisert. Dette må lovgivningen hensynta. Mindre og lokale energiselskap har spilt en viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn i lang tid, og den lokale forankringa har gitt selskapene en uvurderlig kompetanse og tilstedeværelse hva gjelder håndtering av egne nett. Selskapene har også vært drivere i utbygging av annen infrastruktur, som bredbånd, i store deler av Norge som en vanskelig kan se for seg hadde vært gjort uten den lokale forankringen. Dette er også bemerket i energi- og miljøkomiteens innstilling.

Energiforsyningen har stadig sterkere krav på rask gjenoppretting. Hva gjelder samfunnssikkerhet, avhengigheten av stabil forsyning i samfunnskritiske institusjoner og privatpersoner er kravene til kort nedetid så høye at selskapene må yte umiddelbar respons og evne til å rette feil. Samtidig med kravene er risikoen for nedetid økende jo mer ustadig vær vi får som følge av klimaendringene. Med det må vi ha mer, ikke mindre, evne til å håndtere slike hendelser. De lokale energiselskapene må organisere seg og sine ressurser slik de vurderer det best mulig til å håndtere slike hendelser.

EL og IT Forbundet mener hensynet til varig og stabil tilstedeværelse er et svært viktig premiss for å kunne opprettholde kunnskap og evne til å håndtere dette.

EL og IT Forbundet mener videre at tjenesten kan utføres best gjennom at de utførende er ansatt i tett tilknytning til energiselskapene som er ansvarlig for å utføre tjenesten. Dette er en effektiv og forutsigbar måte å organisere arbeidet på, og en stor fordel ved behov for akutt feilretting. Muligheten til å utnytte overskuddskapasitet til å utføre flere samfunnsnyttige oppgaver er rasjonelt og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er også viktig for å utvikle kompetansen videre og sikre at man har nasjonalt forankret kompetanse til utvikling, drift og beredskap.

En forskriftsregulering som hemmer selskapenes mulighet til å organisere seg i selskapsformer hvor ansatte ansettes i direkte eller i nær tilknytning til selskapet, et absolutt skille når det gjelder hvilke roller som kan innehas på tvers, graden av ekstra byråkrati og internfakturering vil medføre en ekstra økonomisk kostnad for disse selskapene, og dermed også for kundene. NVE bør videre ikke legge begrensninger på felles driftssentraler for nett og produksjon. Krav om oppdeling vil bety økte kostnader og hindrer en effektiv bruk av ressurser.

EL og IT Forbundet ber NVE utarbeide en forskrift som baserer seg på de reelle behovene til energiselskapene og kundene, ikke et ideologisk forankra motiv som kun vil lede til større enheter og potensielt høyere kostnader, samtidig som man tapper lokalsamfunn for viktig næringspolitisk drivkraft og lokale arbeidsplasser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.