Industrien trenger sikker kraftforsyning

- innholdet kan være utdatert

Leif Sande, avtroppende leder av Industri Energi og Olje- og energiminister Terje Søviknes har gjennom hver sine innlegg i DN, diskutert hvorvidt det er fornuftig å bygge ut kraftutveksling med Storbritannia.

Vi må ha blikket rettet framover når vi planlegger investeringer i kraftnettet. Utviklingen i samfunnet er økende energiforbruk, dyrere fossil energi og økt produksjon av fornybar energi, som for eksempel sol- og vindenergi. Det betyr at kraftnettet må håndtere større svingninger i produksjonen ut ifra værforholdene.

Derfor er det fornuftig at Statnett bygger to nye strømkabler til Europa. Den ene går til Tyskland, og skal settes i drift i 2020. Den andre går til Storbritannia, og skal etter planen være ferdig i 2021. Fra før har vi kraftutveksling med Nederland og våre naboland.

De nye kablene er en viktig del av neste generasjon kraftsystem. Elektrisitet produsert av vindkraft er ferskvare som må omsettes når det blåser, noe kraftkabler bidrar til i situasjoner med kraftoverskudd. Vannkraften kan derimot lagres i magasinene, og settes i gang når det er vindstille eller lite sol. Energisamarbeidet med andre land legger til rette for økt produksjon av fornybar energi og industriutvikling. I tillegg bidrar det til tryggere energiforsyning og mer stabil pris.

Det er lett å ta strømmen for gitt så lenge vi har nok nedbør i fjellene. Men det er ikke mange år siden vi hadde tørre somre, og ved flere anledninger var nær strømrasjonering når kulden satte inn. Perioder med kraftunderskudd vil oppstå igjen, før eller siden.

Likevel er de nye kablene gjenstand for diskusjon, særlig på grunn av frykt for dyrere strøm. Enkelte vil til og med stoppe kabelen til Storbritannia, selv om konsesjonen ble gitt for snart tre år siden og arbeidet er godt i gang. EL og IT Forbundet er opptatt av at kraftbransjen skal levere strøm til gode priser til industrien. Ifølge den siste kraftmarkedsanalysen til NVE vil kraftprisene øke frem mot 2030, men prisene på CO2 og fossile brensler har mer å si for prisutviklingen enn nye kraftkabler til utlandet. Analysen viser at kablene til Tyskland og Storbritannia vil gi en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på to øre/kWh i 2030. Statnett venter en samlet påvirkning på strømpris og nettleie på omlag tre øre/kWh.

Kablene er bra for kraftforsyningen og industrien i Norge. Det betyr imidlertid ikke at vi ukritisk støtter en hver søknad om å bygge nye. Når de nye kablene er i drift får Norge en solid utvekslingskapasitet. Søknader om å bygge utenlandskabler utover de to som allerede er vedtatt, bør derfor avventes til vi har høstet erfaringene med de to siste. Stans av kabelen til Storbritannia vil derimot være vinglete og lite framtidsrettet.

Innlegget er skrevet av Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet. Det stod på trykk i Dagens Næringsliv 21. april 2017.