Høringssvar om overgang fra vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på vg2

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener Utdanningsdirektoratets forslag ikke er forsvarlig eller mulig å kompensere for manglende programfag hvis det åpnes for kryssløp fra Vg1 studiespesialiserende til Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram. Vi mener det fortsatt skal være slik at elever fra Vg1 studiespesialiserende må foreta omvalg fra Vg1 studiespesialiserende til Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram.EL og IT Forbundet støtter ikke det framlagte forslaget.


Vi mener det burde vært muligheter for å gjøre kryssløp fra studiespesialiserende til yrkesfag slik det er andre veien for dem som har valgt yrkesfag med muligheten til å gå over til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Men, vi kan ikke forsvare dette forslaget ut i fra et faglig standpunkt. Dette forslaget vil svekke dagens opplæringsmodell for yrkesfag. Vi har også brukt mye tid på å forsøke å forstå timeoppsettet som Utdanningsdirektoratet presenterer i høringen. Uansett hvordan vi forsøker å sette sammen timene, så vil de som kommer fra Vg1 studiespesialisering (stsp) mangle ca. 450 timer programfag, eller det vi vil kalle yrkesrelatert opplæring inkl. yrkesfaglig fordypning (YFF) etter fullført Vg2. Dette kan vi ikke forsvare. Forslaget tar ikke hensyn til at svært mange av fellesfagene i yrkesfag blir gjennomført med yrkesrettet undervisning (FYR). Det å påstå at en time fellesfag i studiespesialiserende kan avskrives time mot time i yrkesfag er vi ikke enig i. Da glemmer man at vi har yrkesretting av fellesfagene og at dette er verdifull læring opp imot programfagene. Så kan det diskuteres om 56 timer geografi og 113 timer fremmedspråk er like verdifullt inn i alle utdanningsprogram. I forslaget ser vi at en elev som har fullført Vg1 studiespesialiserende og søker Vg2 yrkesfag vil mangle 477 timer programfag, 168 timer YFF, all yrkesrettet fellesfagundervisning og i tillegg ha gått 140 timer mindre på skole. Dette blir det foreslått skal innhentes gjennom 52 timer intensiv undervisning over to uker, hvorav den ene uken skal gjennomføres før skolestart med en elev som antakelig ikke kjenner fagområdet i utgangspunktet. I løpet av denne uken skal eleven tilegne seg den samme HMS-kompetansen, faglige sikkerhetskompetansen og spesifikk programkompetanse til å delta videre i Vg2 fra skolestart. Dette vil ikke være sikkerhetsmessig forsvarlig og det vil ikke være faglig forsvarlig. Så foreslås det et nytt fag på 196 timer som kalles «yrkesfaglig opphenting» hvor man skal ha innhenting i de mest relevante kompetansemålene i læreplanene for Vg1 yrkesfag. For oss er alle kompetansemålene i læreplanene relevante og i læreplaner for Vg1 elektro finner vi ingen kompetansemål som ikke er relevante, og det samme vil vi anta er tilfelle i de fleste Vg1. Faget yrkesfaglig opphenting vil ikke kunne kompensere fullt ut for manglende programfag fra Vg1. Det vil ikke være mulig å kompensere for de 477 timer med programfag pluss 168 timer YFF som eleven mangler, med 196 timer på Vg2. Dette er å nedvurdere opplæringen på Vg1 yrkesfag og nærmest en påstand om at YFF heller ikke betyr noe for å fullføre et Vg1. Vi er også uenig i prinsippet som foreslås om at timene som studiespesialiserende har mer av fellesfag, fullt ut skal kompensere for YFF på Vg1 yrkesfag. Dette er blant annet geografi og fremmedspråk, det kan kanskje kompensere YFF i enkelte utdanningsprogram, men ikke tekniske og håndverksfag. EL og IT Forbundet anbefaler derfor ikke forslaget om kryssløp fra Vg1 studiespesialiserende til Vg2 yrkesfaglige program.