Høring om livslang læring

- innholdet kan være utdatert

Forbundet ønsker å knytte en del kommentarer til det fremsatte forslaget om utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring.EL og IT Forbundet ønsker ikke denne forskriften innført.


Vi mener NKR er innført i Norge på så feil premisser og så langt i fra intensjonene med EQF at det vil være en «arbeidsulykke» av de sjeldne og i tillegg forskriftsfeste og gjøre dette systemet om til et lovverk. EQF er heller ikke et direktiv, det er en anbefaling eller en rekommandasjon, som Norge har innført, og da ser vi ingen grunn til å lage denne anbefalingen om til en forskrift. Slik NKR er innført i Norge kan ikke dette forbindes med begrepet «livslang læring». Så lenge NKR låser alle utdanninger på et gitt nivå uavhengig av hvilke kvalifikasjoner som oppnås, vil dette bare være et akademisk system for beskrivelse av de forskjellige utdanningsnivåer i Norge. EL og IT Forbundet mener et NKR må være mer åpent og fleksibelt slik at det kan plassere både formelle og uformelle kvalifikasjoner og kompetanser på riktig nivå ut i fra utgående kompetanse. Dette vil bety at det må være nivåforskjeller innen samme gruppe. NKR er i dag et system som ikke klarer å fange opp og synliggjøre realkompetanse som tilegnes gjennom livslang læring i arbeidslivet, og den såkalte «tause kompetansen» som tilegnes gjennom dette. Påføring av NKR-nivå på vitnemål, fagbrev eller andre kompetansebevis vil også kunne sementere kompetansenivået for individet. NKR er fremdeles langt unna å være et rammeverk som fremmer og verdsetter livslang læring og reell kompetanse, og kunnskap som folk tilegner seg gjennom utdannelse og arbeid. Så lenge NKR ikke er et slikt rammeverk, ønsker vi ikke denne forskriften velkommen. EL og IT Forbundet ser derfor heller ingen grunn til at NKR nivå, eller EQF nivå, skal påføres vitnemål, fagbrev eller andre kvalifikasjonsbevis Jf. forslag til § 7. NKR-nivå på eks. fagbrev vil kunne diskriminere norske fagarbeidere i både nasjonalt og internasjonalt. (eks: skipselektriker) OECD har også påpekt at det norske NKR setter utdanninger i siloer. EL og IT Forbundet mener at først når vi har fått på plass et NKR som oppfyller premissene i EQF og som verdsetter de reelle kompetanser og som fanger opp reell livslang læring, (ikke bare den skolske), så vil det bli aktuelt og riktig å forskriftsfeste rammeverket. I dette arbeidet vil EL og IT Forbundet være mer enn villig til å bidra. Det foreslås også i forskriftsforslaget § 5 at «Nye kvalifikasjoner og kvalifikasjoner som senere blir innplassert i kvalifikasjonsrammeverket, skal innplasseres i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene i NKR, jf. § 4.» Dette blir etter vår mening helt feil og vil kunne redusere sikkerhet og kvalitet i flere utdanninger i Norge.Vi mener flere av våre elektrofag kvalifiserer til nivå 5 i NKR etter deskriptorene i vedlegget. Men disse fagene er plassert på nivå 4A fordi det er yrkesfaglig videregående opplæring. Oppsummert:
  • EL og IT Forbundet ønsker ikke denne forskriften innført
  • EL og IT Forbundet ønsker ikke påføring av NKR nivå på vitnemål, fagbrev eller andre kompetansebevis
  • EL og IT Forbundet ønsker en revidering av NKR slik at det blir et åpent og fleksibelt rammeverk. Et rammeverk som skal synliggjøre de reelle kvalifikasjoner, både formelle og uformelle, i en utdannelse, basert på læringsutbyttebeskrivelser for utgående kompetanse, også i el livslangt læringsperspektiv.