Høring i energi- og miljøkomiteen vedr. prop. 1 s (2018-2019) statsbudsjettet 2019

Publisert: 23.10.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring den 23. oktober 2018 i Stortingets energi- og miljøkomité.

Verdens fremste klimaforskere etterlater ingen tvil. Ødeleggelsene som følger klimagassutslipp er formidable og Norge må gjøre sitt. Statsbudsjett for 2019 må bli et krafttak for utvikling av ny teknologi og økt bruk av fornybar energi.

I Paris var Norge med på å framforhandle og vedta en avtale som legger opp til at temperaturstigningen helst skal begrenses til 1,5 grader. Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram, ble også FNs klimapanel nyeste rapport lagt fram. Den maler et dystert bilde av hvilke konsekvenser manglende oppnåelse av 1,5 graders målet vil gi for mennesker, økosystemer og samfunn over hele verden.

Regjeringens budsjettforslag svarer ikke godt nok på klimautfordringene og de forpliktelsene Norge har påtatt seg. Skatte- og avgiftspolitikken inneholder flere feilgrep og tjener ikke dreiningen mot økt bruk av fornybar energi. Den fornybare vannkraftnæringen får økt skattetrykk.

Enova har en nøkkelrolle i innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Støtteordningene deres er svært viktige for Norges utvikling av ny teknologi og arbeidsplasser, samtidig som vi kutter utslipp.Dagens rammer vil ikke være tilstrekkelig, og EL og IT Forbundet mener det trengs en storsatsning i neste års budsjett og en styrking av Enovas mandat.

Utover en sterk satsing på fornybar energi og elektrifisering av samfunnet, er karbonfangst- og lagring svært viktig. Norge må utnytte sin unike posisjon til å utvikle metoder for fangst og lagring, som så kan eksporteres til bruk andre steder. Dette må skje raskere.

Utjevning av nettleia er rettferdiggjørende hva gjelder fordeling av kostnadene for nettet, samtidig som det er et naturlig prinsipp på veien mot elektrifisering av samfunnet. Det er nødvendig at det avsettes midler til utjevning av nettleia i budsjettet for 2019, samtidig som det utredes modeller for nettutjevning som en følge av Stortingets anmodning til regjeringen tidligere i år.

Forbundet kan ikke se at departementet har fulgt opp Stortingets intensjon i denne saken.

“Klimasats” er en god støtteordning for reduserte klimagassutslipp i norske kommuner og fylkeskommuner. I 2018 mottok Miljødirektoratet 355 søknader til tilskuddsordningen. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner. 111 søknader fikk avslag. Regjeringen foreslår å bruke 156,8 millioner på ordningen i 2019, det samme som i 2018. Potten bør økes betydelig slik at flere kommuner gjennomfører klimatiltak, blant annet innen areal- og transportplanlegging og investeringer i transporttiltak.

EL og IT Forbundet foreslår at energi- og miljøkomiteen prioriterer å styrke følgende punkter i budsjettet:

  • Økte midler til disposisjon for Enova for 2019 med 600 mill. (Kap. 1428 post 50)
  • Styrk ordningen «Klimasats» med 100 mill. (kap. 1420 post 61)
  • Enovas mandat må utvides til å etablere landstrøm og ladestrøm i de mest utslippsrike havnene og i sårbare havner
  • En forpliktende finansiering- og framdriftsplan for karbonfangst- og lagring legges fram for Stortinget våren 2019
  • Ingen økning i grunnrentebeskatningen for vannkraftnæringen
  • Avsetning av midler til utjevning av nettleia
  • Stortinget ber regjeringen legge fram en utredning av nye modeller for utjevning av nettleia

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.