Grunnlaget for korttidsytelsene etter Folketrygdloven

- innholdet kan være utdatert

Forbundet har avgitt høringssvar til forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kap. 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs- og opplæringspenger og pleiepenger).

Gjeldende rett
3.1 Sykepengegrunnlaget til arbeidstakere i arbeidsgiverperioden
Sykepengegrunnlaget fastsettes vanligvis etter gjennomsnittlige ukeinntekter i tiden umiddelbart før arbeidstakeren ble sykemeldt. Det er ulike regler for fastsetting av beregningsperioden tilpasset ulike typer arbeidsforhold. I arbeidsforhold med fast arbeidstid og timelønn legges de siste fire ukene til grunn. Dersom arbeidsforholdene har vart kortere tid enn fire uker, legges dette kortere tidsrommet til grunn. I arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mere representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn. Hensikten er å komme frem til en ukeinntekt som mest mulig svarer til den ukeinntekten arbeidstakeren hadde da vedkommende ble sykemeldt (§ 8-28).
5.2.1 Arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter
Det er i dag fastsatt unntak fra hovedregelen for arbeidstakere med avvikende lønns-og arbeidstidsordninger i folketrygdloven § 8-28 (sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden) tredje ledd bokstaven e og fjerde ledd. I arbeidsforhold med skiftende perioder og inntekter skal en i henhold til folketrygdloven § 8-28 tredje ledd bokstaven e legge en lengre og mere representativ tidsrom enn fire uker til grunn. Hensikten er å komme frem til en ukeinntekt som mest mulig svarer til den ukeinntekten vedkommende hadde da vedkommende ble sykemeldt.
5. Forslag fra departementet om endring av regler for fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere
Forslag på hovedregel om at sykepengegrunnlaget skal beregnes på grunnlag av et gjennomsnitt av innrapportert inntekt til a-ordningen siste tre kalendermåneder før sykemeldingstidspunktet. Departementet foreslår at unntaksbestemmelsen i tredje ledd bokstav e for arbeidstakere med skiftende perioder og inntekter skal bortfalle.
Folketrygdloven § 8-28 tredje ledd bokstaven e lyder som følger et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter, skal et lengre og mer representativ tidsrom enn fire uker legges til grunn.
EL og IT Forbundet mener at det kan være svakheter i gjeldende ordning, men i mindre grad enn det som foreslås nytt fra departementet.
Et eksempel er arbeidstakere som har inngått avtale om akkord, hvor endelig oppgjør er når arbeidet er ferdigstilt. Dette arbeidet kan pågå over lang tid og mer enn tre måneder. Det er i dag store variasjoner på prøvemålinger som kan gjennomføres etter noen uker og slik få til en forskuddsordning.
For arbeidstakere som går på korttidskontrakter, eksempelvis gjennom vikarbyråer, hvor både oppdrag og lønn for oppdrag er variable, samt eventuelle opphold mellom oppdragene, vil forslag til ny lov kunne medføre et dårligere inntektsgrunnlag.
EL og IT Forbundet mener at dagens lovbestemmelse må videreføres.
EL og IT Forbundet mener det er positivt at 1. og 17. mai, samt bevegelige helligdager tas med i inntektsgrunnlaget.