Grønt skifte i det blå

Publisert: 26.10.16
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Uttalelse om statsbudsjettet 2017 vedtatt av forbundsstyret 26. oktober 2016.

I regjeringens budsjettforslag for 2017 senkes selskapsskatten fra 25 til 24 prosent. Likevel står fornybarnæringene, som er spydspissen i det grønne skiftet og omstillingen av norsk økonomi, igjen med en skatteøkning på over fem prosent. Det skyldes at regjeringen øker satsen for grunnrenteskatten for vannkraftnæringen, mens skjermingsfradraget for rentekostnader i grunnrenteskatten er uendret.

Dårlig nytt for vannkraftverkene

Konsekvensene er at flere titalls prosjekter innen rehabilitering og opprusting av vannkraftverk kan bli avlyst eller utsatt som følge av dette feilgrepet. Ifølge NVE trengs det 50 milliarder kroner fram mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon. Dette kommer samtidig med redusert lønnsomhet i næringen som følge av lave energipriser.

EL og IT Forbundet ønsker at skattesystemet skal sørge for at felleskapet nyter godt av verdiene naturressursene gir. Samtidig kan det ikke innrettes slik at det ødelegger for framtidig verdiskaping og vedlikehold av kraftverkene.

Kritisk til økt elavgift

Regjeringen foreslår å øke elavgiften fra 16 øre til 16,32 øre i statsbudsjettet for 2017. I løpet av denne stortingsperioden har elavgiften økt åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften, målt i prosent. Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri. Selv om industri og datasenter er unntatt, er det ulogisk og klimafiendtlig å øke elavgiften. Regjeringens budsjettforslag er urovekkende med tanke på vannkraftens betydning for klima og verdiskaping.

Lav prioritering

Til tross for noen gode enkeltsatsinger, så må støtten til teknologiutvikling og økt bruk av fornybar energi prioriteres langt høyere i årets budsjett, blant annet gjennom å styrke Enova og Innovasjon Norge. Årsavgiften for elbil bør ikke økes i 2018, slik regjeringen varsler i budsjettet.

Trenger flere tiltak for ledige

Arbeidsmarkedspolitikken på Vestlandet er for svak. Det burde vært en flerdobling av arbeidsformidlingen i Rogaland for å ta unna køen av arbeidsledige. Generelt trengs flere tiltak og økt kapasitet for å hindre at stadig flere unge går på passiv trygd gjennom arbeidsavklaringspenger. Som første skritt må de ordinære tiltakene og karrieresentra for å følge opp ungdom styrkes radikalt.

Tilbudet til lærlinger er fortsatt altfor lavt, og det trengs flere plasser på nivået over videregående (fagskolene).

Må øke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Det er videre bekymringsfullt at regjeringen ikke styrker bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Riksrevisjonens rapport fra i vår viser et tydelig behov for sterkere tilsyn i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

EL og IT Forbundet ber Stortinget øke innsatsen for økt sysselsetting, omstilling og bekjemping av arbeidslivskriminalitet før statsbudsjettet vedtas.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.