Gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Publisert: 07.03.16
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har mottatt overstående høring fra LO og vil her gi våre synspunkter på departementets forslag.

EL og IT Forbundet er motstander av håndhevingsdirektivet da vi mener dette direktivet kan brukes til å hindre innføring av nye virkemidler mot sosial dumping i framtiden.Når dette nå er vedtatt innført i Norge og skal implementeres i norsk rett, så stiller EL og IT Forbundet seg bak regjeringens holdning om at direktivet ikke påvirker de tiltak som vi i dag har innført mot sosial dumping i Norge. Målet til fagbevegelsen vil alltid være at EU direktiver ikke skal svekke det arbeid som gjøres nasjonalt for å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Strengere håndheving og effektive kontrolltiltak som kan hindre dette ønskes derfor velkommen. Om implementering av dette direktivet vil ha en slik effekt stiller EL og IT Forbundet seg sterkt tvilende til, men der er noen bestemmelser i høringen som vi ser er svært positive. Spesielt dette med dokumenter (arbeidsavtale- lønnslipp osv.) på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Kommentarer til fremlagte lovforslag

Aml. § 18-6 (1) og §3 i forskrift om utsendte arbeidstakere

EL og IT Forbundet støtter endringen i aml. som gir arbeidstilsynet rett til å treffe enkelt vedtak og gi pålegg til bedrifter dersom der mangler skriftlig oppgave over beregningsmåte for lønn, feriepenger og eventuelle lønnstrekk, samt at det også slåes fast i forskrift om utsendte arbeidstakere at dette også kommer til anvendelse her.

Ny § 2 i forskrift om utsendte arbeidstakere.

EL og IT Forbundet støtter departementet i at der trengs en opplisting av kriterier for å vurdere om når det foreligger utsending av arbeidstakere og om virksomheten som sender ut arbeidstakere driver reell aktivitet i etableringslandet.

Ny § 11 i forskrift om utsendte arbeidstakere.

I forslaget til ny § 11 i forskriften gir departementet regler for hvor mye trekk i lønn en arbeidsgiver kan gjøre for innkvartering som han har stilt til disposisjon for utsendte arbeidstakere.

Etter EL og IT Forbundets syn så er hele denne lovteksten uklar og kan lett virke mot sin hensikt. Man velger her å bruke begreper som “vederlaget skal stå i et rimelig forhold til arbeidstakerens netto lønn og kvaliteten på innkvarteringen.”

Dette reiser en rekke spørsmål:

Hva menes med “rimelig forhold” og hvem skal vurdere dette?

Hva menes med “forhold til arbeidstakerens netto lønn”?

Er det vurdering av netto lønn i hjemlandet eller i Norge?

EL og IT Forbundet er i mot at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidstaker i lønn for innkvartering når han har sendt en arbeidstaker ut på oppdrag i et annet land enn etableringslandet som virksomheten driver fra. EL og IT Forbundet vil be LO se nærmere på dette og komme med noen spesifiseringer i sitt høringssvar til departementet.

Utpeking av representant for tjenesteyteren i vertslandet.

Departementet peker i høringen på side 30 at direktivet åpner for at man kan innføre et krav til en tjenesteyter om å ha en stedlig representant i vertslandet som skal stå til rådighet for partene i arbeidslivet ved eventuelle krav om kollektive forhandlinger. Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette. EL og IT Forbundet mener det vil være bra å ha en representant i Norge som arbeidslivets parter og myndighetene kan henvende seg til, og vil be LO om å støtte en slik ordning i sitt høringssvar. EL og IT Forbundet mener og at LO må ta opp forslag til at fagbevegelsen kan fremme søksmål på vegne av en utsendt arbeidstaker etter samtykke, slik direktivet åpner for. Dette som et tilleggsforslag ut over de forslag som departementet fremmer i høringen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.