Forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har sendt den videre ut til våre tillitsvalgte i bedrifter som er omhandlet av dette regelverket.

Vi har mottatt noen svar fra våre tillitsvalgte og sender de over til LO som vårt høringssvar på denne høringen.

Vi kommenterer ikke den enkelte paragraf i lov og forskrift, men gir kommentarer i forhold til inndelingen i departementets høringsnotat om forslag til endringer i ekom-lov og ekom-forskrift.

Vi kommentere også noen paragrafer i forslag til lov og forskrift basert på innspill til forbundet.

Nettnøytralitet

Dette har EL og IT argumentert for i tidligere politiske høringer (Eierskap innen kultur sektoren mens Giske var kulturminister). Dette er rett politikk for et mulig kulturelt mangfold og for å unngå meningsmonopol.

Men vi mener at LO kan slå fast at Norge er kommet langt, og er kanskje i fremste rekke i Europa til å håndheve en slik politikk. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal la vårt regelverk avløses av et EU regelverk. Vi må uansett sørge for at det ikke fører til at den politikken vi har på dette området i dag blir svekket ved minstekrav fra EU.

Internasjonal gjesting i mobilnettet.

Dette har et omvendt Robin Hood-prinsipp i seg. De fattige landene i Europa har også mest turisme og de blir med dette forslaget fratatt en ganske stor inntektsmulighet. Forbrukere fra de rikere landene i nord med relativt høy levestandard og relativt mer reisevirksomhet vil oppleve størst fordeler med dette. Derfor burde ikke dette vært innført på denne måten. Dette kunne man regulert på en annen og bedre måte som også sikret noe inntekt til de mindre velstående landene.

Men alle operatører vil tape inntekter. Men dette er et underordnet argument.

Selv om Kommisjonen skal definere «rimelig bruk» for å unngå direkte misbruk for kunder og kanskje også unngå test-leverandører som har en forretningside på å selge gjestetjenester i andres nett uten å kunne tilby en fullverdig tjeneste i eget land selv.

EL og IT Forbundet ser flere mulige ulemper enn fordeler ved en slik politikk og vil til tross for at denne forordningen er vedtatt markere sin motstand mot denne.

Nødanrop fra kjøretøy – ecall

EL og IT Forbundet vil peke på faren for at dette kan bli brukt til aktiv overvåkning av enkelte eller grupper av kjøretøy i en annen hensikt enn den opprinnelige grunnen for innføringen. Det må reguleres inn i rammevilkårene og i oppsettet av tjenesten sterke sperrer mot misbruk. Det må også stilles strenge krav til datasikkerhet i dette systemet slik at ikke et kjøretøy kan hackes inn på og bli utsatt for sabotasje fra utenforstående. Alt som har en IP-adresse kan hackes.

Nest siste avsnitt; Overføringen av data skal være kostnadsfritt for brukerne, men kostnadene ved å overføre grunndata skal dekkes av ekom-tilbyderne. Dette er sikkert ikke de største inntektstapene, men dette er i prinsippet å pålegge tilbyderne en ekstra avgift i form av en gratis tjeneste.

Det er i prinsippet ikke rett å innføre slike avgifter, og i tillegg blir det konkurransevridende når det ikke treffer alle EKOM tilbyderne likt.

Skal man ha Ecall så må den utvikles for alle generasjoner mobil overføringer om der er 2G, 3G, 4G, 5G (som det nå prates om skal komme) og xG (fremtidens teknologi). Dette for å sørge for at alle tilbyderne innen EKOM har de samme krav til tjenestetilbud.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Avsnitt 2. Dette vil bety inntektsbortfall for norske mobiltilbydere (med eget nett). Reduserte priser vil være bra for de som reiser mye i EU område som næringslivsreisende og turister.

Det som ikke nevnes er at virkningen av dette i makrotall er at de mindre velstående landene i EU vil tape mest. De samme som har mest bruk for inntektene. Dette momentet forbigås i taushet.

Vedlegg til Høringen – BEREC

Innen noen av de politiske mål og rammer som er i dagens politikk på området, kunne det virke ok. Men det har vist seg i flere forhold at det å overføre myndighet til EU/EFTA organ ikke har vært heldig for vår evne til å fatte politiske beslutninger for Norge og norske forhold. De uheldige virkningene av at en slik myndighetsoverføring blir innført blir ofte først synlige etter at myndighetsoverføringen har skjedd.

På den bakgrunn vil EL og IT Forbundet ikke anbefale å innføre BEREC i norsk lov og forskrift.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste(ekomforskriften)

Ekomforskriften § 5a-4 Innsamlingsaksjoner.

«eller at det foreligger uttalelse fra ekstern revisor som tilfredsstiller regnskaps og kontrollfunksjoner»

Denne formuleringen mener vi gjør paragrafen for svak. Vi ser en fare for at dette åpner opp for en flora av mindre seriøse innsamlinger over mobiltelefonen. Vi foreslår at denne fjernes.

Merknader til forslag til endring i ekomforskriften

§ 1-8 ok, § 1-12 ok bortsett fra det med BEREC som er omtalt allerede, § 2-4 ok, § 2-7 Internasjonal gjesting er allerede omtalt men siste avsnitt burde kommenteres med at det bør være tiltak som sikrer mot inntektsbortfall ikke minst i de landene som trenger større inntekter for å bedre sin totale økonomi.

§ 3-5 Man skal ikke ha anledning til å trenere portabilitet for å inndrive avbruddsgebyrer og ubetalte regninger. Før det gjennomføres bør man ha tiltak som hindrer at kunder kan skifte leverandør og «stikke fra regningen» men beholde sitt opprinnelige mobil telefonnummer. Dette punktet gjelder enda mer § 3-6 nest siste avsnitt.

§ 3-6 ok, utover 3 siste avsnitt og allerede omtalt nest siste avsnitt. 3 siste avsnitt. Forbud mot Winback (jobbe mot tidligere kunder) må ikke innføres.

Det må i dette som i andre markeder av tjenester være tillatt for tilbydere av tjenester å drive målrettet markedsføring mot tidligere kunder. Noe vi oppfatter som utbredt ikke minst i forsikringsbransjen.

Forslag til endringer i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven)

§ 2-6 ECall

Det må igjen påpekes behov for formuleringer som forhindrer overvåkning i andre hensikter enn den opprinnelige. Det må også påpekes strenge krav til sikkerhet i en slik kommunikasjonstjeneste.

§ 3-3 og BEREC/EFTA, vi viser til kommentarer tidligere i dokumentet.

§4-10 regulering av sluttbrukertjeneste

Vern mot misbruk av markedsmakt kan være fornuftig ,men vi stiller oss tvilende til tiltakseksemplene og er direkte uenige i at det skal kunne innføres forbud mot koblingssalg.  Dette er noe man i bransjen kaller kryss-salg og er en viktig faktor mot eksempelvis outsourcing av tjenester som kundeservice o.l.

Begrepet «urimelig» er lite objektivt og dermed vanskelig å håndheve på en transparent måte.