Forslag til endring av FEK

- innholdet kan være utdatert

Høringsnotatet er godt og bredt debattert av forbundets tillitsvalgte og medlemmer i ytre organisasjon. Forbundets kommentarer er lagt inn med halvfet skrift i selve høringsnotatet.Innledning


Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) inneholder blant annet krav om kvalifikasjoner for å kunne utføre arbeid opp mot slike anlegg og utstyr. Det er ikke krav om at yrkesutøverne må ha ervervet disse kvalifikasjonene i Norge. Fri bevegelighet av personer og tjenester utgjør en del av «de fire friheter» i EU/EØS-retten. Dette omfatter retten til å utøve et yrke, enten som selvstendig næringsdrivende eller som lønnsmottaker, i en annen medlemsstat enn der vedkommende har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner. Personer som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet og som samtidig er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel ikke uten videre begynne å arbeide i et lovregulert yrke. Yrkene innenfor elektrofaget er lovregulerte i Norge. Avhengig av om de skal utføre arbeid av midlertidig karakter eller etablere seg her i landet, må disse enten inngi melding om arbeidet eller søke om godkjenning før de kan begynne å arbeide i Norge. Både meldingen og søknaden skal sette myndigheten i stand til å vurdere om deres kvalifikasjoner er tilnærmet de kravene som følger av FEK §§ 6 til 10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) oppstiller saksbehandlingsregler for personer som er omfattet av EØS-avtalen, og som har ervervet sine kvalifikasjoner i et annet EØS-land enn Norge. Direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, oppstiller regler som skal gjøre godkjenningsprosessen enklere. Disse direktivene er innlemmet i EØS-avtalen. F § 23 tredje ledd gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av nærmere angitte bestemmelser. Hjemmelen for bruk av dette sanksjonsmiddelet, var ny i forbindelse med ikrafttreden av FEK 1. juli 2013.

Bakgrunnen for forslaget

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er i dag gjennomført i sektorspesifikt regelverk. På el-området er direktivet gjennomført av DSB ved bestemmelsene i FEK kapittel 4-6 og 8. Lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) trer i kraft 1. januar 2018. Saksbehandlingsreglene som gjelder for personer omfattet av EØS-avtalen og som ønsker å utøve et lovregulert yrke i Norge, vil bli videreført i denne sektorovergripende horisontale loven og tilhørende forskrift. Yrkeskvalifikasjonsloven vil også omfatte de lovregulerte yrkene innenfor elektrofaget. Dette medfører at bestemmelser i f. eks. som implementerer yrkeskvalifikasjonsdirektivet, vil bli overflødige og derfor kan fjernes. Da utkastet til yrkeskvalifikasjonsloven var på høring, uttalte enkelte høringsinstanser et ønske om at saksbehandlingsreglene i FEK skulle unntas fra loven, og i stedet videreføres i FEK. Dette ble ikke tatt til følge, hvilket ble begrunnet med behovet for å sikre en ensartet og helhetlig gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og endringsdirektivet, jf. prop. 139 L Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven). Nåværende § 21 første ledd gjelder for personer som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet og som ikke er omfattet av EØS-avtalen. Bestemmelsen oppstiller krav om godkjenning av kvalifikasjoner før de kan begynne å utøve arbeid som nevnt i f.eks. § 6 til § 10. Bestemmelsen inneholder i dag ingen beskrivelse av vilkårene for å få slik godkjenning, og man er henvist til bestemmelsens veiledningstekst, for å få nærmere informasjon om dette. Etter direktoratets syn bør slike vesentlige vilkår for godkjenning fremgå direkte av selve forskriftsteksten, og deler av veiledningen foreslås derfor tatt inn i selve forskriften. Nåværende FEK § 23 tredje ledd om ileggelse av overtredelsesgebyr, oppstiller krav om subjektiv skyld – forsettlig eller uaktsom overtredelse av nærmere angitte bestemmelser. Bestemmelsen gir ingen ytterligere føringer for vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr og den nærmere utmålingen av gebyrets størrelse. Det er ønskelig at bestemmelsen i FEK om overtredelsesgebyr legger seg tett opp til forvaltningsloven kapittel IX om administrative sanksjoner. Dette kapittelet trådte i kraft 1. juli 2017 og inneholder blant annet bestemmelse om overtredelsesgebyr i §§ 44 og 46. § 46 annet ledd inneholder en momentliste som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av om et foretak skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av et slikt gebyr. Det foreslås også enkelte tekstlige justeringer i §§ 2 og 3. Disse forslagene innebærer ikke endringer av materiell karakter, men er ment å klargjøre enkelte av forskriftens krav.

Forslag til endringer

På bakgrunn av ovennevnte foreslår DSB følgende endringer i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr:

§ 2 annet ledd

Det foreslås tatt inn et nytt annet ledd, som skal tydeliggjøre at bestemmelsene om foretak   gjelder enhver som anses å drive næring, uavhengig av om de har formalisert sin virksomhet ved registrering i Enhetsregisteret m. m. Direktoratet har erfart at det er tilbydere som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, uten at deres virksomhet er registrert i Brønnøysundregistrene eller Elvirksomhetsregisteret. Når slikt ulovlig arbeid har blitt avdekket og møtt med reaksjoner, har det blitt argumentert med at disse reaksjonene ikke kan benyttes mot enkeltpersoner som har unnlatt å etablere et foretak. Dette er ikke en gyldig argumentasjon, og det avgjørende i forhold til gjeldende regelverk vil være om arbeidets art og innhold forutsettes utført av et foretak. Dersom dette er tilfellet vil reglene om foretak komme til anvendelse, uavhengig av hvordan den enkelte har valgt å organisere arbeidet. Av klarhetshensyn har direktoratet likevel funnet grunn til å presisere dette nærmere i forskriftsutkastet. EL og IT Forbundet støtter forslaget til denne endringen.

§ 3

I § 3 foreslås enkelte justeringer som må sees i sammenheng med forslaget til ny § 2 annet ledd. Pliktsubjekt etter forslaget vil være den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Dermed tydeliggjøres det at registreringsplikten gjelder den som utfører eller tilbyr å utføre slikt arbeid, uavhengig av hvordan den enkelte har valgt å organisere arbeidet. Samtidig er ordlyden søkt samkjørt med formålsbestemmelsen i § 1. EL og IT støtter dette forslaget til tydeliggjøring. I annet og fjerde ledd foreslås «foretak» erstattet av den registreringspliktige. Også dette forslaget må sees i sammenheng med forslaget til ny § 2 annet ledd. EL og IT støtter dette forslaget til endring. I tredje ledd foreslås «For registrering av foretaket..» endret til «For registrering i Elvirksomhetsregisteret…». EL og IT støtter dette forslaget til endring.

§ 11 om personer som omfattes av EØS-avtalen

Forslaget til ny § 11 erstatter kapittel 4-6 og 8, og er en konsekvens av at lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal ligge til grunn for saksbehandlingen. Bestemmelsene i yrkeskvalifikasjonsloven vil gjelde både der yrkesutøveren skal utføre en midlertidig tjenesteytelse i Norge, og ved etablering. § 11 annet ledd presiserer at det er DSB som er ansvarlig myndighet for yrker som omfattes av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forslaget til § 11 innebærer ingen endringer av en persons rettigheter knyttet til saksbehandling, men kun en overføring av regler til et horisontalt lovverk. EL og IT støtter forslaget til ny § 11, vi ser imidlertid i forslaget at det foreslås at kapittel 4 skal hete «Person som omfattes av EØS-avtalen» i dette kapittelet skal det slik det fremstilles i høringsnotatet både § 11 og §12 ligge. § 12 omhandler jo de som IKKE omfattes av EØS-avtalen og vi mener det da blir feil å kalle kapittel 4 for det som foreslås. EL og IT Forbundet foreslår også at enten hele eller deler av siste ledd i veiledningen til § 22 skal inn under ny § 11. Dir. 2013/55 åpner for delvis tilgang til yrket under gitte forutsetninger. Vi vil foreslå at det tas inn tekst om at elektrofagene er av en slik karakter at det ikke kan gis tilgang til deler av yrket, da det kreves fagbrev for å kunne jobbe selvstendig innenfor disse yrkene.

§ 12 første ledd

FEK § 12 omfatter personer som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet og som ikke omfattes av EØS-avtalen. Her foreslår vi navn til § 12 om personer som ikke omfattes av EØS-avtalen evt. så innføres det et Kapittel 5 personer som ikke omfattes av EØS-avtalen. I første ledd første punktum foreslås det at «Utenlandske elektrofagfolk» erstattes med Den som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet og som ikke omfattes av EØS-avtalen….. En slik formulering som foreslått samsvarer med formuleringen som er benyttet i § 6 til § 10. Bestemmelsen er ment å fange opp de personene som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet og som ikke kan påberope seg EØS-avtalen, uavhengig av deres statsborgerskap. Også norske statsborgere som har tatt sin utdannelsen i utlandet, kan bli omfattet av denne bestemmelsen. Endringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. EL og IT støtter forslaget til ny formulering. I forslaget til nytt første ledd andre punktum presiseres nærmere hva som kreves for å oppnå godkjenning til å utøve arbeid som nevnt i § 6 til § 10. Tekst som i dag fremgår av veiledningen til gjeldende § 21, tas inn i selve forskriftsteksten. Forslaget er ment å tydeliggjøre allerede gjeldende krav, og innebærer følgelig ingen realitetsendringer. EL og IT ser at veiledningen til § 21 er ivaretatt i forslaget og støtter forslaget til at teksten tas inn i forskriften.

§ 13 om språkkunnskaper

Bestemmelsen viderefører nåværende § 22, men slik at den foreslås begrenset til å gjelde personer som ikke omfattes av EØS-avtalen. Bestemmelsen blir en del av kapittel 5 om godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes v EØS-avtalen. Her mangler det forslag på tekst i dokumentet på hvordan denne paragragrafen vil se ut. Det er forslag til ny §§ 11, 12 og 14. § 13 mangler. Det er heller ikke synliggjort i dokumentet at det blir et nytt kapittel 5, noe vi har forslag til under våre kommentarer til ny § 12. Vi ser også at det står at § 22 videreføres, men ikke at veiledningen eller deler av veiledningen videreføres. Dette er det punktet som har fått størst oppmerksomhet fra våre distriktsledd, våre medlemmer ute i felt er opptatt av språkkrav for å ivareta sikkerhet og trygg kommunikasjon både i arbeidslaget men også overfor kunder og andre arbeidstakergrupper ute på anlegg. Kravet om språkkunnskaper for de som er omfattet av EØS-avtalen, vil bli regulert av yrkeskvalifikasjonsloven. EL og IT Forbundet er uenig i forslaget til at denne bestemmelsen skal begrenses til kun å gjelde personer som ikke omfattes av EØS avtalen. Vi mener denne paragrafen burde eks vært ny § 4 og tilsvarende forskyvning, og at nåværende § 22 med veiledning pluss teksten i yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift ble skrevet inn som eget krav i FEK. Vi foreslår at deler av 4. avsnitt i veiledning til § 8-3 i Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner tas inn i en slik ny § 4. «Etter andre ledd kan språkkontroll bare kreves hvor det foreligger alvorlig og konkret tvil om hvorvidt yrkesutøver har tilstrekkelige språkkunnskaper for å utøve yrket. Med dette menes at språkkunnskapene er så dårlige at yrkesutøveren ikke vil kunne ha muligheten til å utøve yrket på en forsvarlig måte. Dette gjelder spesielt hvis yrkesutøveren har utstrakt kontakt, både muntlig og skriftlig, med tjenestemottaker,»

§ 15 om overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr er en forvaltningsmessig reaksjon som kan komme til anvendelse som en reaksjon på faktiske overtredelser av angitte bestemmelser. Gebyret har ikke et gjenopprettende formål, og kan derfor ilegges i tillegg til et eventuelt vedtak om å rette feil og mangler avdekket under et tilsyn. Intensjonen med å ta inn føringer som foreslått, er å synliggjøre at utmålingen skal gjøres etter en konkret vurdering der man bl. a ser hen til konsekvenser av hendelsen, graden av subjektiv skyld etc. Ved utformingen av bestemmelsen er det sett hen til forvaltningslovens bestemmelser om overtredelsesgebyr, som tjener som mal for utforming av bestemmelser om overtredelsesgebyr i særlovgivningen. EL og IT Forbundet støtter forslaget til ny § 15 overtredelsesgebyr. Vi ser at det foreslås at disse vedtakene skal treffes av DSB. Vi mener at bruk av overtredelsesgebyr også burde kunne treffes av DLE og gjerne direkte ute på anlegg ved tilsyn og kontroll. Dette ville være et viktig bidrag i kampen mot et useriøst og kriminelt arbeidsliv. Vi mener det også burde vært ett pkt hvor man synliggjorde hvilke nivåer som kan forventes som et minimum på et overtredelsesgebyr. Hvis man ser på forslag til ny personopplysningslov så er det innført et gebyrnivå som virker oppdragende. Vi mener det eks kunne være minimum 100 000 opp til eks 50 millioner avhengig av hvordan vurderingen av punkt a) til punkt i) blir vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til ny § 11 anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser, hverken for de personer som bestemmelsen omfatter eller for myndighetene. Dette begrunnes med at de ulike aktørenes rettigheter og plikter forblir de samme, men slik at kravene i stedet fremgår av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Den foreslåtte endringen som omhandler overtredelsesgebyr, antas ikke å få noen konsekvenser for aktørene som kan risikere å bli møtt med en slik reaksjon. For DSB som vedtaksmyndighet, vil endringen i kravene knyttet til overtredelsesgebyr ha få konsekvenser. Det antas dog at direktoratet må bruke litt mer tid i tilsynssakene der overtredelsesgebyr er aktuelt. Dette begrunnes med at man i større grad må synliggjøre hvilke momenter som blir tillagt betydning, både i vurderingen av om slikt gebyr skal ilegges samt ved utmålingen av gebyret. Her er vi litt overrasket over formuleringen i første setning, hvor det står at dette ikke vil få konsekvenser for de som kan risikere å bli møtt med en slik reaksjon. Hva skal da være hensikten med et overtredelsesgebyr hvis det ikke får konsekvenser for den det gjelder? Her mener vi det må være overtredelsesgebyr som «svir» «Den foreslåtte endringen som omhandler overtredelsesgebyr, antas ikke å få noen konsekvenser for aktørene som kan risikere å bli møtt med en slik reaksjon.» Her må ordet «IKKE» fjernes.

Forskrift om endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr    

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.20xx med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 12 og § 13a jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. I forskrift 19. juni 2013 nr.739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr gjøres følgende endringer: Nåværende §§ 11 til 20, oppheves. Støttes Nåværende § 23 tredje ledd oppheves Støttes Nåværende Vedlegg 1 oppheves Her er vi delvis enig, vi ønsker at tabellen i vedlegg 1 beholdes da denne er spesifikt rettet mot elektro og ikke ivaretatt i ny sektoroverskridende lov og forskrift. Nåværende § 1 annet punktum blir ny § 2 annet ledd annet punktum. Støttes Nåværende § 2 annet og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd Støttes, alternativ kunne forslaget til ny §2 annet ledd blitt det nye § 2, og så ble dagens § 2 virkeområde beholdt som ny § 3 og forskyvninger videre i øvrige paragrafer. Nåværende § 21 annet ledd blir ny § 12 annet ledd Støttes delvis, vi mener dagens andre ledd i § 21 ikke er godt nok ivaretatt i forslaget til ny tekst. Vi mener kravet om dokumentasjon på utdanning og praksis må være med i ny tekst. Nåværende § 22 blir ny § 13 Her savner vi konkret på forslag til tekst for ny § 13. Her mener vi også at mye av veiledningen til nåværende § 22 må ivaretas i ny § 13. Nåværende § 23 første og annet ledd blir ny § 14 første og annet ledd Støttes Nåværende § 23 fjerde ledd blir ny § 14 tredje ledd Støttes Nåværende § 24 blir ny § 16 Støttes Nåværende § 25 blir ny § 17 Støttes, men vi mener det må tas en vurdering om hele teksten skal tas med i ny § 17. Nåværende kapittel 7 og 8 blir kapittel 5 Støttes Nåværende kapittel 9 blir kapittel 6 Støttes

Ny § 2 annet ledd skal lyde Bestemmelsene om foretak gjelder alt arbeid som forutsettes utført av et foretak, uavhengig av hvordan den enkelte har valgt å organisere arbeidet. Med foretak menes også underenheter til et foretak. Støttes, se tidligere kommentarer.

Ny § 3 skal lyde Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter til et foretak, som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.
Registreringen skal inneholde opplysninger om
a) den registreringspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer
b) arbeidsoppgaver som den registreringspliktige tilbyr
c) anleggs- og utstyrstyper som den registreringspliktige arbeider på
d) navn og fødselsnummer på den som utøver det faglige ansvaret for arbeidet
e) referanser til dokumenterte kvalifikasjoner for den som utøver det faglige ansvaret for arbeidet
f) antall ansatte som arbeider med elektrofaglige oppgaver.
For registrering i Elvirksomhetsregisteret skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være én måned. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke.
Den registreringspliktige skal uten opphold registrere enhver endring i opplysningene.
Støttes, men vi foreslår at det endres i pkt f til:
f) antall ansatte som arbeider for «den registeringspliktige» med elektrofaglige oppgaver.
Nytt kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Personer som omfattes av EØS-avtalen

Ny § 11 skal lyde

§ 11 Person som ønsker å utøve et yrke midlertidig eller ved etablering i Norge For person som omfattes av EØS-avtalen og ønsker å utøve et yrke som nevnt i § 6 til § 10, gjelder bestemmelsene gitt i eller i medhold av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ansvarlig myndighet for behandling av meldinger om midlertidig tjenesteytelse og søknader om godkjenning i forbindelse med etablering. Støttes

Ny § 12 første ledd skal lyde

Den som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ønsker å videreføre sitt yrke fra utlandet, må ha fått godkjent sine kvalifikasjoner før de kan utøve et yrke som nevnt i § 6 til § 10 i Norge. For å bli godkjent kreves det at vedkommende har kvalifikasjoner tilnærmet de kvalifikasjonskravene som fremgår av § 6 til § 10 Den som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ønsker å videreføre sitt yrke fra utlandet, må levere søknad til DSB og hatt godkjent sine kvalifikasjoner før de kan utøve et yrke som nevnt i § 6 til § 10 i Norge. For å bli godkjent kreves det at vedkommende leverer dokumentasjon på utdanning og praksis tilnærmet de kvalifikasjonskravene som fremgår av § 6 til § 10 .

Ny § 14 tredje ledd skal lyde:

Den som er registrert i Elvirksomhetsregisteret kan slettes fra registeret når vilkårene i § 3 ikke lenger er til stede eller ved grove eller gjentatte overtredelser av § 3 til § 5. Støttes

Ny § 15 skal lyde

§ 15 Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomhet overtrer §§ 3 til § 5 første ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr.Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, kan det blant annet tas hensyn til:
a) overtredelsens grovhet
b) graden av skyld
c) om det foreligger
d) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget hendelsen
e) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser
f) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
g )om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det
h) foretakets økonomiske evne
i) sanksjonens preventive effekt
Vedtak om overtredelsesgebyr treffes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den de bemyndiger.
I enkelte tilfeller hvor det er fare for at foretaket vil være vanskelig å spore etter byggeplassbesøk kan DLE utferdige overtredelsesgebyr på stedet.
EL og IT Forbundet mener DLE burde ha sanksjonsmuligheter ved tilsyn og byggeplasskontroll.