Forslag om nytt inntektssystem for kommunene

Publisert: 16.06.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener at kutt i småkommunetilskuddet er et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Det vil bli mest dramatisk for de kommuner som velger å være små.

Dagens inntektssystem bygger på en målsetting om å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger, slik at forholdene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne i hele landet. Kommunene er den viktigste leverandøren av velferdstjenester.

Høringsforslaget har mange elementer i seg, men det mest fremtredende er kutt i overføringene for de kommuner som velger å fortsatt være små, mens småkommunetilskuddet vil videreføres, men blir målretta mot kommuner med distriktspolitiske utfordringer. Skillet går mellom kommuner som er «frivillig» og «ufrivillig» små. Det må videre nevnes at regjeringen fastslo i årets kommuneproposisjon at de kommuner som vedtar sammenslåing innen fristen sommeren 2016, vil beholde tilskudd som i dag 15-20 år fremover.

EL og IT Forbundet mener at kutt i småkommunetilskuddet er et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Det vil bli mest dramatisk for de kommuner som velger å være små

I dag får alle kommuner 13 millioner i basistilskudd. I høringsforslaget differensierer regjeringen tilskuddet etter det såkalte strukturkriteriet, som måler den gjennomsnittlige avstanden for å nå 5000 innbyggere, uavhengig av kommunegrense og kommunikasjonstilbud. Ingen satser er klare jfr. høringsnotatet, men det legges opp til at småkommunetillegget vil differensieres i forhold til kommunenes verdi på distriktsindeksen. Et eksempel fra en modell er Vesterålsregioen med 5 kommuner, hvor en av virkningstabellene gir tap til 4 av 5 kommuner.  I andre modeller gir det andre utslag.

EL og IT Forbundet har sett på konsekvenser for kommuner som fortsatt velger frivillig å være «små». Det er uklart hvordan ulike kriterier for tilskudd skal vektes, noe som kan få dramatiske utslag. De reduksjoner som foreslås, vil for små kommuner ikke være mulig å dekke inn gjennom reduksjon i driften til kommunene, gjenstår det kun ett alternativ, som vil være sammenslåing med andre.

EL og IT Forbundet kan ikke tilslutte seg forslag til nytt inntektssystem, som følge av regjeringens reduksjon av rammevilkår til kommunene, som virkemiddel for tvangsammenslåing av kommuner. Dette er en politikk og sentraliseringstiltak som ikke vil bidra til verdiskapning i hele landet.

EL og IT Forbundet mener at inntektssystemet må oppleves rettferdig, samtidig som det må legges til rette for å løse nye oppgaver som kommunene pålegges og som gir likeverdige tjenestetilbud. Omleggingen av inntektssystemet må ikke føre til svekkelser av sentrale tjenester og velferdstilbud, videre må det legges til rette for utjevning og/eller ekstrainntekter for å dekke ufrivillige kostnadsulemper knyttet til tjenesteproduksjonen i den enkelte kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.