Forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Publisert: 14.03.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Datert 14. mars 2017: LOs høringssvar til Olje- og energidepartementet er utarbeidet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.

LO støtter utlysningen av de blokkene som er foreslått. Denne konsesjonsrunden er en konsekvens og videreføring av arbeidet med forvaltningsplanarbeidet og petroleumsmeldingen og konsekvensutredningen av den gjenstående delen av det sørlige Barentshavet.

I Stortingets energi- og miljøkomites behandling av konsekvensutredningen og åpning av Barentshavet sydøst var det tverrpolitisk enighet der hele komiteen, med unntak av Kristelig Folkeparti, støttet åpningen. Kristelig Folkeparti la frem et alternativt åpningsforslag av havområdet.

LO mener forslaget til blokker i den 24. konsesjonsrunden foreslås basert på den kunnskapen som er fremkommet i vårt omfattende utredningsregime.

Det ligger til grunn en omfattende oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Konsekvensutredningen av Barentshavet sydøst ligger til grunn for Stortingets beslutning om åpning av dette havområdet.

LO viser til at departementet i vurderingene legger til grunn en sammensetning av lisensene som sikrer kompetente industriaktører. Dagens situasjon i leverandørindustrien er krevende. Utlysning av nye områder for letevirksomheten og nye funn er helt nødvendig for at den delen av leverandørindustrien som er involvert i nye utbygginger kan konkurrere om oppdragene.

LO viser til det omfattende arbeidet partene i trepartssamarbeidet har gjennomført knyttet til HMS utfordringer i nord. Dette arbeidet tar tak i de løsningene som skal til for etablering av trygge og sikre arbeidsplasser i dette havområdet.

LO mener de erfaringene vi har knyttet til sameksistens mellom de næringene som bruker havet er god i Barentshavet. Fiskeriene har i tillegg gjennom å inngå som en integrert del av oljevernberedskapen styrket denne. Denne deltakelsen bidrar til at ringvirkningene av aktiviteten brer seg til andre næringer.

LO viser til at Norge er en stor leverandør av energi til Europa. Den energien Norge leverer har lave utslipp i utvinningsfasen, sammenlignet med andre leverandører. Utslippene ved bruk av fossil energi er i all hovedsak lik ved bruk. Derfor er tiltak i utvinningsfasen av stor betydning for den energien som blir brukt.

Dersom Norge skal sikre tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en av de viktigste energileverandørene i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet krever det en aktiv letevirksomhet. Dagens leveranse vil reduseres, litt inn på 2020 tallet, uten nye funn.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.