Et usosialt og fornybarfiendtlig budsjett

Publisert: 02.11.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Vedtatt av forbundsstyret. 2. november 2017.

EL og IT Forbundet kjemper for økt sysselsetting, fellesskapets verdier, reduserte klimagassutslipp og et godt arbeidsliv. Regjeringen har lagt fram et statsbudsjett som går i motsatt retning. Den foreslår smålige og usosiale kutt, og den svekker satsingen på ren energi og arbeid.

Regjeringen friskmelder arbeidslivet for tidlig. Selv om ledigheten endelig er på vei ned, er sysselsettingsveksten svak og det er fortsatt 116 000 arbeidsledige i Norge. Det er fortsatt behov for ekstraordinære tiltak på Sør-Vestlandet. Regjeringen foreslår kutt på flere områder som burde vært styrket, som utdanning og tiltak for å få flere i jobb.

Arbeidslivskriminaliteten er ifølge kontrolletatenes tilbakemeldinger blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Regjeringen viser til denne utviklingen i budsjetteksten, men følger ikke opp med økte budsjetter hos tilsynsetatene eller oppretting av flere A-krimsenter. Regjeringen foreslår å avgrense opplysningsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, noe som svekker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser og svart arbeid.

Opptjeningsperioden for dagpenger foreslås forkortet. Dette kuttet er usosialt, og det kan føre til at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet. Fagforeningsfradraget holdes på samme beløp som i fjor, noe som i realitet innebærer en reduksjon. Den usosiale profilen forsterkes gjennom kutt i formueskatten til om lag 765 millioner kroner.

Regjeringen tar også det første skrittet mot avvikling av eiendomsskatten ved å fjerne skatt på verk og bruk. Forslaget påfører kommunene et inntektstap på over 1 mrd., og vil svekke eldreomsorg, skole og andre kommunale tjenester. Det gjør det mindre attraktivt å være vert for næringsaktivitet og øker konfliktnivået ved bygging av kraftlinjer. Endringen begrunnes med blant annet behov for lettelser i beskatningen av datasentre. EL og IT Forbundet mener dette kan gjøres uten å fjerne skatten. Vi ber Stortinget avvise forslaget, og heller be om et lovarbeid for å få på plass mer detaljerte verdsettelsesregler i eiendomsskatten.

Regjeringen foreslår skatte- og avgiftsøkninger som hindrer økt produksjon og bruk av fornybar energi på bekostning av fossil energi. Dette gjelder blant annet økt skatt på vannkraftnæringen uten økt skjermingsfradrag, og innføring av engangsavgift på større elbiler, som for eksempel varebiler og familiebiler. Elavgiften burde vært redusert, men foreslås prisjustert.

I budsjettforslaget kuttes støtten til prosjektet for karbonfangst og lagring (CCS) med 90 prosent, ned til 20 millioner kroner. CCS er et stort og krevende teknologiprosjekt, viktig næringsutvikling og et vesentlig globalt klimatiltak. Det planlagte prosjektet kan redusere utslippene i Norge tilsvarende 25 prosent av utslippet fra den norske bilparken, men settes nå i fare på grunn av det voldsomme kuttet.

EL og IT Forbundet mener regjeringens budsjettforslag er usosialt og fornybarfiendtlig, og ber Stortinget gjøre store forandringer før det vedtas.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.