Endringer i personopplysningsloven mv.

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har sendt innspill til Justisdepartementets høring om endringer i personopplysningsloven mv (unntaket for ytrings – og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard).LO støtter departementets forslag om en endring av personopplysningsloven § 3 med formål å motvirke uforholdsmessige utslag av bestemmelsen, samt for å lette Datatilsynets håndheving av bestemmelsen. En slik endring vil forhåpentligvis kunne bidra til et sterkere vern av arbeidstakere som utsettes for hets og sjikane eller på annen måte henges ut på internett.


I tillegg til en lovendring bør det gis økte tilskudd til Datatilsynet slik at reglene får en reell effekt og blir håndhevet gjennom oppfølging og sanksjonering.

Av hensyn til offentlige ansattes personvern, vil LO støtte departementets forslag om et unntak fra rett til innsyn etter offentleglova for sammenstillinger av og oversikter over personopplysninger som oppstår som en direkte følge av innsynskrav etter personvernforordningen artikkel 15.
LO ser klart de personvernmessige utfordringer som kan oppstå ved innsyn i slike sammenstillinger av opplysninger.