Endringer i Lov om Innovasjon Norge

Publisert: 16.06.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har avgitt høringssvar til endringer i lov om Innovasjon Norge. Forbundet mener nåværende eierstruktur må videreføres.

Stortingets hensikt med felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene i Innovasjon Norge var å tilrettelegge en eierstruktur som et viktig ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen. Dette vil gi fylkeskommunene økt innflytelse samt regional næringspolitikk gjennom eierskap til en vesentlig del av virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge utgjør. Likeså var utgangspunktet at det skulle gi aktiv og likeverdig eierskap.

I Stortingets flertallsmerknad til Innst. 300S (2013-2014) fra kommunal og forvaltningskomiteen 12.6.2014 heter det:

«Stortinget konstaterer at det ikke er fleirtall før Høgre og Fremstegspartiets sine primærstandpunkt om to folkevalde nivå jf. Desse partia sine merknader i saken. Stortinget viser vidare til felles merknad i saken fra medlemmene i Høgre, Fremstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti der det kjem frem at parallelt med kommunereforma må regjeringa gjennomgå og sammenstille utredningar gjeldande mellomnivået og sjå desse i primærkommunane. Stortinget stadfesta at gjennomgangen av oppgåvene til kommunane må inkludere oppgåvene som skal liggje til eit folkevald regionnivå/mellomnivå/fære fylkeskommunar»

Forslag med staten som eier av 51 prosent og to fylkeskommuner som deler de resterende 49 prosent mener EL & IT forbundet vil måtte skape store koordineringsproblemer mellom de to eierkommunene og de øvrige, samt medføre en omfattende sentralisering.

Forslag med statens som eneeier vil være et forslag med åpenbar søken etter effektivisering, noe som ikke hører inn under eierskap.

EL & IT Forbundet mener at forslaget om å videreføre Innovasjon Norge etter dagens eierstruktur med staten som eier av 51 prosent og fylkeskommunene 49 prosent i felleskap må videreføres. Dette med bakgrunn i at et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er den viktigste bærebjelken for en god og rettferdig distriktsprofil og politikk.

EL & IT Forbundet vil opprettholde dagens formulering i loven om 6 eierrepresentanter i hovedstyret. Dette med bakgrunn i at hovedstyret må favne bredden i næringsstruktur og regional representasjon.

Departementet foreslår at de regionale styrene tas ut av loven og at Lov om innovasjon Norge justeres som følge av dette.

EL & IT Forbundet mener at de regionale styrene fortsatt skal være lovfestet. Dette med bakgrunn i at disse styrene er en viktig funksjon for distriktene, herunder strategiske drøftinger av innovasjon og virkemiddelbruk, og hvor næringslivet er direkte representert

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.