Endring i Arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid mm

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet ønsker primært at medleverforskriften oppheves og sekundært at virkeområdet utvides. Medleverforskriften undergraver normalarbeidsdagen og setter arbeidstaker i en urimelig situasjon med tanke på «eget initiativ» og muligheter for samtykke/trekke tilbake samtykke.

Arbeids- og sosialdepartementet har hatt på høring et forslag til endringer i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) og i midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger (medleverforskriften).

Forbundet bekymret over forslaget


EL og IT Forbundet er bekymret for konsekvensene ved å endre bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som utvider adgangen til å arbeide kveld. I høringsnotatet er det forslag om at «arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på arbeidstakers initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Det er ikke slik i arbeidslivet at arbeidsgiver og arbeidstaker har et likeverdig forhold. Det betyr også at arbeidstaker må ha kunnskap om behovet arbeidsgiver har for å utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Dermed er et press allerede lagt på arbeidstaker og som ikke har noe med «arbeidstakers initiativ å gjøre.

Tillitsvalgt og Arbeidstilsynet


I stedet for å endre arbeidsmiljøloven må en se på mulighetene for å la fagforeninger med innstillingsrett avtale arbeidstidsordninger i samarbeid med lokale tillitsvalgte. Der det ikke er fagforeninger kan man søke arbeidstilsynet.
Det vil være svært negativt om den ansatte selv må passe på eget vern med tanke på lengre arbeidsdager, kvelds – og nattarbeid. En utvidelse av arbeidstiden påvirker den ansattes familieliv og kan ha konsekvenser for egen helse. Arbeidstilsynet viser til at de lange skiftene i en medleverordning tilsier at ordningene kun egner seg for et fåtall av arbeidstakere som har helse og krefter til å arbeide på denne måten. Da bør partene kunne finne andre løsninger for de få arbeidstakere og de få institusjoner dette vil være et problem, enn å endre lover og forskrifter.

Konklusjon


EL og IT Forbundet ønsker primært at medleverforskriften oppheves og sekundært at virkeområdet utvides. Medleverforskriften undergraver normalarbeidsdagen og setter arbeidstaker i en urimelig situasjon med tanke på «eget initiativ» og muligheter for samtykke/trekke tilbake samtykke.