EL & IT Forbundet bekymret for norsk strømforsyning

- innholdet kan være utdatert

Løftene om å fjerne kravene til faste ansettelser i nettselskapene, åpne for privat utbygging av utenlandsforbindelsene og presse fram omfattende sammenslåinger av nettselskapene, vil føre til en kraftig svekkelse av beredskap i strømforsyningen og rasere rekrutteringen til bransjen. Å frata Statnett eneretten til å bygge og drive utenlandsforbindelsene, reduserer myndighetenes muligheter for kontroll over krafteksport og priser.

Kravene til kvalifiserte og fast ansatte arbeidstakere i bedriftene som produserer og overfører elektrisitet, ble iverksatt i 2011. Formålet med å forskriftsfeste kravene til forsvarlig bemanning i selskapene var å stanse de omfattende nedbemanningene som truet med å underminere beredskapen og forsyningssikkerheten i elektrisitetsforsyningen. Om høyresiden gjør alvor av truslene om å fjerne forskriftskravene, vil det også skape ny uro blant ansatte på bedriftene. Det vil også skape store hindringer for en sterkt tiltrengt nyrekruttering til bransjen.

Frp og Høyres planer om å fjerne kravene til kompetanse og minimumsbemanning betyr senket beredskap, dårligere vedlikehold og dårligere leveringssikkerhet. Dette rammer næringsliv, offentlig virksomhet og private husstander. Truslene om å presse fram omstrukturering i bransjen forsterker disse problemene. Dagens desentraliserte bedriftsstruktur er viktig for å opprettholde en fleksibel og pålitelig strømforsyning i alle deler av landet.

Kommunale eiere, kunder og ansatte må gå sammen for å stanse angrepene på kompetanseforskriften og tvangssammenslåinger i elektrisitetsforsyningen. Bransjen trenger flere godt kvalifiserte ansatte for å møte utfordringene bransjen står overfor.