Digital sårbarhet – Sikkert samfunn

Publisert: 17.03.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har avgitt høringssvar til “Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13”.

NOU 2015:13 «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» beskriver effektene av digitaliseringen av samfunnet, utfordringene som følger av dette med hensyn til personvern og samfunnsmessig personvern. EL og IT Forbundet er i all hovedsak enig utvalgets vurderinger og forslag. Vi vil i tillegg fremme noen synspunkter knyttet opp til utredningen.

EL og IT Forbundet støtter utvalgets vurderinger med hensyn til kritikalitet i Telenors nett, og har også tidligere pekt på behovet for etableringen av et offentlig heleid kjernenett i tillegg til Telenors nett. Ved salget av BaneTele ga myndighetene fra seg en mulighet til å etablere et slikt nett. Det er vanskelig å se for seg at myndighetene skal gå inn og bidra til å bygge opp en privat aktør med landsdekkende kjernenett på nivå med Telenors med hensyn til dekning, kapasitet, fremføringsdiversitet, redundans og uavhengighet.

Alternativt kan myndighetene ved hjelp av regulatoriske tiltak styrke påliteligheten i Telenors nett ytterligere. Det kan blant annet stille krav om at Telenor selv besitter nødvendig kompetanse på eget utstyr og baserer driften av kjernenettet på egne fast ansatte. Dette vil redusere avhengigheten av utenlandske leverandører og styrke beredskapen. Manglende egenbemanning har flere negative effekter, slik også utvalget har pekt på. «Tradisjonelle tilbydere utkontrakterer oppgaver til entreprenører og leverandører. Der dette skjer i stor utstrekning, bygges det opp en avhengighet av kompetansen og kapasiteten hos underleverandørene. Dette fører til at erfaringen fra hendelser ikke flyter tilbake til tilbyderens organisasjon, og evnen til å improvisere og håndtere situasjoner svekkes over tid. I slike tilfeller kan organisasjonens evne til å lære av hendelser og forbedre sikkerheten bli redusert.» Ekomutfallet i Ålesund 2014 viser også sårbarheten i dagens organisering av drift og vedlikehold i nettet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.