Datalagringsdirektivet: En trussel mot personvernet

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er sterkt bekymret for presset mot personvernet i alle deler av samfunnet, herunder det offentlige rom, privatlivet og arbeidslivet. I dagens digitaliserte samfunn lagres det allerede enorme mengder med personlige opplysninger og informasjon. Med en fortsatt og forventet utvikling av de digitale lagringsmuligheter forsterkes dette presset i en kontinuerlig prosess, heter det videre i uttalelsen.

Forbundet krever at Regjeringen må gå mot implementering av Datalagringsdirektivet i Norge.

Direktivet vil, slik det pr dags dato er utformet og tenkt gjennomført, være en trussel mot personvernet. Det vil først og fremst være de lovlydige som blir rammet og ikke de som det først og fremst er tenkt rammet; de kriminelle og terrorister. Både vårt eget Datatilsyn og tilsvarende tilsyn i EU-området, sammen med annen kvalifisert nasjonal og internasjonal ekspertise gir uttrykk for sterk skepsis og peker på at direktivet griper direkte inn i den private sfære. Dette er alvorlige advarsler fra bl.a. seriøse tilsyn som Regjering og Storting i aller høyeste grad bør lytte til.

Det er en feilslåtting oppfatning når enkelte argumenterer med at innføring av direktivet ikke utgjør noe personvernproblem, så lenge en ikke er mistenkt for noe ulovlig og har strenge nok regler for når myndighetene kan få tilgang til opplysningene.

LO går også i mot at regjeringen implementerer datalagringsdirektivet i norsk rett. Det er den klare konklusjonen LO-sekretariatet samlet seg bak. I sitt høringssvar stiller LO seg tvilende til at direktivet har EØS-relevans og ber om at regjeringen avklarer dette før den tar stilling til direktivet. LO er også kritisk til hvilken betydning direktivet har for kriminalitetsbekjempelse og ber om at dette utredes sammen med norsk strafferettstradisjon og personvernhensyn.