Tariffpolitisk uttalelse 2018

Vedtatt av landsstyret 7.12.2017

Den økonomiske situasjonen foran hovedoppgjøret 2018 viser tegn til bedring sammenlignet med de seneste oppgjørene. Det er fortsatt utfordringer i enkelte bransjer, herunder petroleumsnæringen. Allikevel viser de økonomiske beregningene at det er rom for å kreve økt kjøpekraft i forhandlingene. Dette er en naturlig følge av forrige hovedoppgjør hvor det for første gang på mange år var reallønnsnedgang. Dette viser at våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider, og at det forventes et annet resultat når pilene peker oppover. Tariffoppgjøret i 2018 må gi økt kjøpekraft for alle. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, og dagens regjering er ikke i stand til å føre en politikk som fungerer på dette området.

Skatteletter til de rikeste bidrar bare til at de rikeste blir rikere, ikke til aktivitet og nye arbeidsplasser.

EL og IT Forbundet mener at regjeringens politikk er skadelig for den norske modellen, og oppfordrer regjeringen til å samarbeide med fagbevegelsen fremfor å redusere rettigheter til fordel for skattelettelser.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, er en ordning som skal sørge for at de som må fratre tidlig skal kunne gjøre det med verdighet. Selv om pensjonsreformen på mange måter har vridd pensjonsordningene til noe som gir sterke økonomiske fordeler til de som står lenge i arbeid, har AFP en stor verdi for de som fyller kravene til å kunne få denne. Da pensjonsreformen ble innført var partene enige om at AFP-ordningen skulle evalueres innen 2017. Evalueringen er nå klar, og den viser tydelig denne verdien. Men det er mange som uforskyldt faller utenfor ordningen, eksempelvis som følge av bedriftens forhold.

Fagbevegelsens krav til hovedoppgjøret må derfor bli å tette hullene i ordningen slik at man ikke mister retten til AFP ved forhold som ikke skyldes den enkelte, at ordningen forbedres slik at ingen taper ved å gå av tidlig, at det lar seg gjøre å kombinere delvis uførhet med AFP, og at ordningen styrkes økonomisk. EL og IT Forbundet mener dette best skjer med et samlet LO bak kravene.

Tjenestepensjonsordningene har vært sentrale for EL og IT Forbundet ved begge de foregående tariffoppgjørene. I disse har flertallet i LO gitt frontfaget i oppgave å sørge for forbedringer i tjenestepensjonsordningene. Flere av forslagene som har fremkommet er vi enige i. Pensjon fra første dag og første krone er krav vi uten videre kan stille oss bak. EL og IT Forbundet er ikke enige i den foreslåtte løsningen for individuell pensjonskonto og forvaltningen av denne. Dette går på tvers av de fellesskapsløsningene fagbevegelsen har stått for, og vi vil arbeide for at dette forslaget ikke blir den endelige løsningen.

EL og IT Forbundet er klare på at innleie fra bemanningsbransjen bør forbys.

Bemanningsselskapene fortrenger de faste ansatte, reduserer lærlingeinntaket, utfordrer opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, truer sikkerheten på arbeidsplassen. Da Blaalid-utvalget i 1999 la frem sitt forslag om å oppheve sysselsettingslovens §26 bunnet dette i både en frykt for EØS-avtalen, men også på et rosenrødt bilde av den private arbeidsformidling sin evne til på en positiv måte bidra til arbeidsmarkedet.
Bemanningsbransjen har hatt 17 år på seg til å vise at de er seriøse og skikkelige arbeidsgivere. De har feilet.  

De ansatte i disse selskapene fortjener bedre. EL og IT Forbundet støtter formuleringen i LO sitt handlingsprogram: LO skal jobbe for at innleie (fra bemanningsselskap) som hovedregel ikke skal være tillatt. Vi støtter fullt ut kravet om forbud mot innleie i bygg og anlegg rundt Oslofjorden, men målet må være å forby innleie fra bemanningsselskap i alle bransjer i hele landet.

Regjeringen utfordrer fagbevegelsen på arbeidstid. Endringer i Arbeidsmiljøloven og forslag fra arbeidstidsutvalget søker hele tiden å styrke arbeidsgivers styringsrett på å plassere arbeidstiden, og unngå overtidsbetaling. EL og IT Forbundet gjennomførte en streik etter oppgjøret 2016 på endringene for beregning av arbeidstid for beredskap. Om arbeidsgiverne krever ytterligere svekkelser vil vi kunne stå i den situasjonen igjen.

Digitalisering, automatisering og robotisering gir særskilte utfordringer i mange bransjer. Innenfor IKT ser vi hvordan innføring av ny teknologi altfor ofte innebærer en nedbemanning, eller en utskiftning av ansatte. For å imøtekomme dette må vi kunne kreve mer av arbeidsgiverne når det gjelder kompetanseheving, etter- og videreutdanning. På den måten kan man sette egne ansatte i stand til å ta imot teknologiendringer på arbeidsplassen uten oppsigelser.

Personkontroll og overvåkning er et område hvor arbeidsgivere for enkelt kan innføre nye metoder under dekke av begreper som "kundetilfredshetsmålinger". Dette er bare en grov utnyttelse av arbeidsgivers styringsrett. Lovverket ser ikke ut til å ta ansattes side i slike saker, og EL og IT Forbundet mener det må kreves forbedringer i både lovverk og i tariffavtalene som reduserer arbeidsgivers styringsrett.

Reisebestemmelsene i tariffavtalene må forbedres slik at den voksende gruppen av ansatte som er på reisejobber kan få mer tid sammen med familien når de har fri. EL og IT Forbundet mener at vi kan ikke la bedriftenes konkurranse mot uorganiserte selskaper og bemanningsselskaper hindre oss i å kreve forbedringer i reisebestemmelsene.

EL og IT Forbundet er opptatt av at lavtlønte skal nyte godt av tariffoppgjørene. I flere av oppgjørene gis lavtlønnstillegg basert på gjennomsnittet av overenskomstene. Dette er en lite treffsikker måte å gjøre det på. EL og IT Forbundet mener et lavtlønnstillegg basert på det enkelte individs lønn er den eneste fornuftige metoden og vil kjempe for dette. Det å heve minstelønnssatsene i overenskomster som har dette er viktig – ikke bare for å løfte de som går på disse satsene, men også for relasjonene til øvrige lønnssatser i overenskomstene.

Det er alltid behov for endringer og forbedringer i de enkelte overenskomster. Muligheten for å forhandle om og kjempe for slike forbedringer er best i forbundsvise tariffoppgjør. Derfor er det EL og IT Forbundets oppfatning at forbundsvise forhandlinger er hovedregelen i vårt forhandlingssystem.

Noen ganger oppstår det imidlertid saker og krav som krever felles innsats fra en samla fagbevegelse.

EL og IT Forbundet krever et samordnet oppgjør:

Forutsetningen for et samordnet oppgjør er at kravet innebærer forbedringer i AFP-ordningen og at det i tillegg reises krav om et forbud mot innleie fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Vedtak:

  1. Den tariffpolitiske uttalelsen vedtas.
  2. Ved forbundsvist oppgjør utformer det enkelte forhandlingsutvalg krav med bakgrunn i vedtak og prioriteringer fra landstariffkonferansene. Det enkelte forhandlingsutvalg har fullmakt til å anbefale eller forkaste et forhandlingsresultat
  3. Krav om forbedringer i AFP i privat sektor ivaretas best gjennom felles innsats fra et samlet LO. Dersom dette spørsmålet blir en sentral prioritering og et samlet LO er klar for å kjempe for AFP, går EL og IT Forbundet inn for at oppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør.