Minnefond William Andersen

Fondet er til minne om William Andersen som døde i tysk fangenskap under krigen 1940 - 45. Minnefondet bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT Forbundet.

William Andersens Minnefond til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT Forbundet .

 1. Fondet er til minne om William Andersen som døde i tysk fangenskap under krigen 1940 - 45.
 2. Fondet er en direkte fortsettelse av de to tidligere fond som Den norske teleorganisasjon (DNTO) og Norsk Tele Tjeneste Forbund (NTTF) hadde før sammenslåingen av de to forbund i 1989. (DNTOs opplæringsfond og NTTFs WA-fond.)
 3. Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/ utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.
 4. EL og IT Forbundet s forbundsstyre forvalter fondet, og kan til enhver tid vurdere, og avgjøre, hva som kan/skal omfattes av punkt 3.
 5. Fondet har en grunnkapital på 896 383,77 kroner.
 6. Til grunnkapitalen tilføres de midler som til enhver tid måtte bli gitt/bevilget til fondet.
 7. Normalt deles det hvert år ut 90 prosent av avkastningen - resten (10 prosent) tilføres grunnkapitalen. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller fravike denne praksis hvis det er formålstjenlig. Det må aldri gjøres disposisjoner som går ut over grunnkapitalens opprinnelige størrelse.
 8. Hvis forbundsstyret ikke finner det formålstjenlig å dele ut midler et år, eller søknader ikke foreligger, kan et års midler overføres til neste år, eventuelt senere i landsmøteperioden. Ved utgangen av landsmøteperioden vurderer landsmøtet den videre disponering/behandling av ubrukte midler.
 9. Fondets midler plasseres i henhold til forbundets vedtekter.
 10.  Det føres eget regnskap for fondet som i henhold til godkjenning, revisjon og lignende skal behandles på samme måte som forbundets hovedkasse.
 11.  EL og IT Forbundets landsstyre kan foreta endringer i disse statuttene, med endelig godkjenning av påfølgende landsmøte.
 12.  Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober.