Minnefond Bjarne Klafstad

Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.

Bjarne Klafstad, tidligere leder av Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, døde i mars 1998, 100 år gammel. Han var forbundets nestor og la ned en betydelig innsats i å hindre fagbevegelsen i politisk splittelse i de kalde 1920-årene. Bjarne Klafstad satt i LO-sekretariatet i tidsrommet 1959 - 1961.

  1. Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.
  2. EL og IT Forbundets forbundsstyre forvalter fondet, og kan til enhver tid vurdere og avgjøre hva som kan/skal omfattes av punkt 3.
  3. Normalt deles det hvert år ut 90 prosent av avkastningen - resten (10 prosent) tilføres grunnkapitalen. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller fravike denne praksis hvis det er formålstjenlig. Det må aldri gjøres disposisjoner som går ut over grunnkapitalens opprinnelige størrelse.
  4. Hvis forbundsstyret ikke finner det formålstjenlig å dele ut midler et år, eller søknader ikke foreligger, kan et års midler overføres til neste år, eventuelt senere i landsmøteperioden. Ved utgangen av landsmøteperioden vurderer landsmøtet den videre disponering/behandling av ubrukte midler.
  5. Fondets midler plasseres i henhold til forbundets vedtekter.
  6. Det føres eget regnskap for fondet som i henhold til godkjenning, revisjon og lignende skal behandles på samme måte som forbundets hovedkasse.
  7. EL og IT Forbundets landsstyre kan foreta endringer i disse statuttene, med endelig godkjenning av påfølgende landsmøte.
  8. Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober.