Uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige, og som ikke har fått utbetalt full uføreerstatning. Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring. Det er også en dødsfallsforsikring for din ektefelle, samboer eller registrert partner. Forsikringen opphører ved fylte 67 år.

Om forsikringen

Erstatningsbeløpet er 5,5 x Folketrygdens grunnbeløp (G) og utbetales hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Fra fylte 51 år reduseres summen med 0,3G per år fram til fylte 60 år da uføredekningen opphører.

Forsikringstilfellet inntreffer når medlemmet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig. Erstatningen utbetales tidligst på det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon for arbeidsuførhetens størrelse og at den er varig.

Dersom man har vært minimum 50 prosent sammenhengende sykmeldt over ett år utbetales et forskudd på 1 prosent av forsikringssummen hver måned skattefritt. Ved senere varig uførhet utbetales resten av forsikringssummen, forutsatt at kravet om karens er oppfylt.

Månedlig forskuttering kan tidligst kreves når medlemmet har vært minst 50 prosent sammenhengende sykmeldt i 12 måneder og har gått over på arbeidsavklaringspenger fra NAV og som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Merk! Månedlig forskuttering av arbeidsavklaringspenger utbetales tidligst fra 13. måned forutsatt at Sparebank 1 har mottat nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere innvilgelse av forskuttering.

Når medlemmet er over 60 år er forsikringen en dødsfallsforsikring som gir en utbetaling til medlemmets etterlatte på 2,5xgrunnbeløpet (G).

Du som allerede er ufør eller ikke oppfyller vilkårene for utbetaling av uføreerstatning iht. krav om arbeidsdyktighet ved inntreden, har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. Dette gjelder også for deg som har fått utbetalt erstatning for uførhet tidligere eller mottar forskuttering.

Medlemmer under 60 år har altså enten uføreforsikring med forskuttering eller dødsfallsdekning - aldri begge deler.

Medlemmets ektefelle/samboer har en dødsfallsforsikring fram til medlemmet fyller 67 år.
 
Forsikringssummen er 499 290 kroner til og med det året medlemmet er 50 år. Summen reduseres med kr 24 964 for hvert år medlemmet er over 50 år når ektefellen/samboeren dør.
 
Fra medlemmet er 60 til 67 år er forsikringssummen 249 645 kroner.
 
 

Nye medlemmer kan reservere seg mot uføre- og ektefelleforsikringen innen tre uker. Etter dette blir forsikringen obligatorisk i medlemskapet.

Medlem som reserverer seg mot å bli med i forsikringen, kan innmeldes på et senere tidspunkt. Dette krever imidlertid at vedkommende er både fullt arbeidsdyktig og har tilfredsstillende helse (helseerklæring må avgis).

Det kreves ingen helseopplysninger fra deg ved innmelding i forbundet.

Vær likevel oppmerksom på at hvis du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding – og uførheten skyldes sykdom eller skade som du hadde før innmeldingen og som du visste om – vil det ikke bli utbetalt erstatning.

Ved innmelding er det en forutsetningen for inntredelse i uføreforsikringen at det enkelte medlem er fullt arbeidsdyktig. Medlemmer som ikke er fullt arbeidsdyktige kan ikke under noen omstendighet omfattes av uføreforsikringen, og trer tidligst inn i forsikringen når kravet om full arbeidsdyktighet er oppfylt. Ved slikt tilfelle er medlem i stedet omfattet av dødsfallsforsikring for uføre medlemmer.

Med ”full arbeidsdyktig” menes at forsikrede er frisk, dvs. ikke er sykmeldt, og er til stede på jobb uten helsemessige restriksjoner eller tilrettelegginger i arbeidsrutiner eller oppdrag. Tilsvarende gjelder arbeidstakere i deltidsstilling, under forutsetning av at den reduserte arbeidstiden ikke er helsemessig, men praktisk betinget. Arbeidstakere som av helsemessige årsaker har redusert stilling, anses ikke som fullt arbeidsdyktige.

Forsikringssummene er basert på Folketrygdens grunnbeløp ved forsikringens hovedforfall som er 1. januar. Grunnbeløpet gjeldende fra 1. mai 2019 er 99 858 kroner.

Fyll ut søknadsskjema, basisfullmakt og egenerklæring og send inn til EL og IT Forbundet, Torggata 12, 0181 eller på epost 123@elogit.no

Søknadsskjema
Basisfullmakt
Egenerklæring

Forsikringssummer 2020

*Forsikringssummen reguleres 1. januar hvert år i takt med folketrygdens grunnbeløp (G). I 2020 benyttes G= kr 99 858

Hva koster forsikringen?

Fra 1. januar 2021 koster uføre- og ektefelleforsikringen 348 kroner per måned. Velger du å reservere deg mot denne, skal du betale tilsvarende mindre for din forsikringspakke.