Akkordtariff - landbasert virksomhet

Akkordtariff for landbasert virksomhet er en særavtale som følger Landsoverenskomsten for elektrofagene.
98 sider

Akkordtariff – landbasert virksomhet

01.05.2016 –

Mellom EL og IT Forbundet og Norsk Teknologi

Del 1 Generelle bestemmelser

105 Innledning

10 Listen er inndelt i 12 deler.

Del 1 Generelle bestemmelser

Del 2 - 9 Sterkstømslista

Del 10 - 12 Svakstrømslista

15 Listens 12 deler er inndelt i grupper.

Av gruppens tekst framkommer hvilke arbeidsoperasjoner denne dekker. Hver gruppe er inndelt i posisjoner hvor de enkelte arbeidsoperasjoner framkommer.

Ut fra hver posisjon er det oppsatt en kolonne som angir posisjonens verdi.

EKSEMPEL:

615 10 Armatur t.o.m 2 rør – Pris 46,21

20 Systemets oppbygging

Hvilke arbeidsoperasjoner som er inkludert i akkordprisene fremgår av teksten i den enkelte gruppe og posisjon .

Det er forutsetningen at de faste prisene skal anvendes uansett om hele arbeidsoperasjonen som fremkommer i den enkelte posisjon blir utført eller ikke.

25 Generelle poster

Generelle poster for den enkelte del av listen er samlet under gruppe 205-305-405 osv. og er påført posisjonsnummer 10-15-20 osv.

30 Avtalepriser

Under gruppe 207-307-407 osv. er det under posisjonsnummer 7 anført «Avtalepriser».

Inngås det avtale om montasjepris for materiell eller arbeidsoperasjoner som ikke er prissatt, skal den avtalte pris merkes med 207.7-307.7-407.7 osv., avhengig av hvilken del av listen avtalen henføres til.

Merknad til pos. 25 og 30: Akkordmultiplikator kommer i tillegg til avtalte 05- og 07 avtaler.

31 Behandling av innleverte 05 og 07 avtaler

05 eller 07 avtaler anses som godkjente dersom de av bedriften ikke er tatt opp til reell behandling innen 14 arbeidsdager etter at de er innlevert. 05 og 07 avtaler påføres dato for innlevering.

35 Demontering

Ved nedrivning av anlegg reduseres alle priser i del 3-12 med 75%

Ved nedskruing 50%

40 Oppgaver som er innkalkulert i prisene

Fra 2006 er alle oppgaver av administrativ art, tilrettelegging (se LOK §4A), arbeid med tegninger og materiallister samt opprydding av eget avfall og transport av materiell, innkalkulert i akkordprisene med 15%, innenfor arbeidsplassen (anleggsområdet og bedriften). Oppgaver som foregår utenfor arbeidsplassen skal avtales.

110 Forutsetninger for akkordarbeid

10 Akkordarbeid skal uhindret kunne anvendes

Ingen av partene kan gjennom sine organisasjoner nekte eller hindre at det arbeides akkord etter overenskomstens bestemmelser.

11 Arbeid som skal utføres etter akkordprislisten

Det er forutsetningen at arbeid på nybygg, forandringsarbeider og andre installasjonsarbeider hvor priser finnes i prislista, utføres i akkord etter prislisten, hvis ikke en av partene finner at arbeidets art, omfang eller særskilte driftsforhold medfører at prislistas anvendelse virker urimelig.

Alle priser bygger på normal installasjon under vanlige arbeidsforhold. Avvikelser fra dette som gjør arbeidet vanskeligere, gir arbeiderne rett til å nekte å bruke listen.

Den samme rett har arbeidsgiverne hvis avvikelsene gjør arbeidet lettere. I slike tilfeller skal det tas opp forhandlinger om endrede priser. Fra disse forhandlingene settes det opp protokoll som forelegges organisasjonene for godkjennelse.

Her er det meningen å sikre begge parter mot urimeligheter. Dette skal avgjøres mellom partene før arbeidet påbegynnes.

Oppnås det ikke enighet på bedriftsplanet, kan spørsmålet legges fram for organisasjonene, eventuelt tas opp i tariffrådet.

Når det er enighet om, eller avgjort, at prislistens anvendelse virker urimelig, må priser avtales for dette arbeidet. Er den annen part uenig i denne bedømmelsen, kan spørsmålet bringes inn for tariffrådet til avgjørelse. Begge parters organisasjoner er enige om at man skal søke den mest lojale anvendelsen av akkordtariffen, og at den virker til fremme av produktiviteten i bedriften.

Merknad:

Akkordtariffen kommer ikke til anvendelse for arbeidsoppdrag som har mindre enn 24 timers varighet.

2 Tilrettelegging

Før arbeidet påbegynnes plikter bedriften å sørge for planlegging av arbeidet og under arbeidets gang påhviler det arbeidsgiveren i samråd med akkordtakeren å organisere byggeplassen slik at arbeidet kan utføres rasjonelt.

13 Tegninger

I planleggingen inngår tilveiebringelse av bygningsmessige installasjonstegninger og om nødvendig beskrivelse og koblingsskjemaer.

Elinstallasjonstegninger må i alminnelighet utføres i målestokk 1:50. Andre målestokker kan aksepteres når det legges opp til bruk av spesielle tegnesystemer der detaljtegninger inngår som et ledd i systemet.

Tegningene skal være påført bygningsmessige hovedmål.

14 Materiell og utstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at oppgave over materiell og utstyr med typebetegnelser tilstilles akkordtaker.

Justering av oppgaven over materiell og utstyr er innkalkulert i akkordprisene.

Rekvirering av materiell og utstyr etter kataloger og påføring av el-nummer er innkalkulert i akkordprisene.

Dette gjelder både for det ordinære oppdraget og for tilleggs-/forandrings jobber.

Må utstyr/materiell hentes ved grossist, leverandør eller bedriftens hovedlager, skal det avtales betaling for dette.

15 Medgått materiell

Prisene beregnes på grunnlag av medgått materiell som ikke bare er uttatt, men også brukt på arbeidsstedet - heri inkludert materiell til koblinger og nødvendige kapp.

20 Godt verktøy og komplett materiell

Prisene i akkordtariffen forutsetter at bedriftene holder tilstrekkelig og godt verktøy, og at alt materiell skaffes komplett og i riktige dimensjoner snarest mulig etter at samme er bestilt ved rekvisisjon fra ansvarshavende montørs side.

25 Mekanisk verktøy

Prisene i de nedenfor nevnte deler eller grupper av akkordprislista er basert på at det brukes hensiktsmessig og praktisk anvendelig verktøy/mekanisk verktøy.

27 Opprydding og fjerning av avfall

Den tid som medgår til opprydding og sammenfeiing av eget avfall på arbeidsplassen inngår i akkorden. Dette innebærer å frakte avfallet til nærmeste container/anvist sted og eventuelt kildesortere.

30 Oppbevaringsrom

Ved nybygg eller større ombygging og hvor det for øvrig viser seg nødvendig, skal bedriften, såframt det lar seg praktisk gjennomføre, besørge et for de elektriske anlegg passende rom for oppbevaring av materiell, verktøy, tegninger og arbeidernes klær.

Dette rom skal holdes oppvarmet.

35 Akkordarbeidets fordeling

Akkordarbeid skal fordeles på en bedrifts samtlige arbeidere, såframt ikke rent spesielle forhold er til hinder for det. Når en arbeider har påbegynt en akkord, bør han ikke uten nødvendighet tas fra akkordarbeidet og settes på timelønnet arbeid.

40 Fagmessig arbeid

Akkordprisene forutsetter fagmessig utført arbeid. Er et arbeid ikke fagmessig utført og årsaken hertil kan føres tilbake på akkordtakeren, plikter akkordlaget å bringe anlegget i forsvarlig fagmessig stand på egen tid uten ekstra lønnsomkostninger for bedriften.

115 Akkordsystemets rutiner

10 Akkordtaker

Det er bare fagarbeider som kan stå som akkordtaker.

En arbeidsgiver eller arbeidsformann på fast lønn kan bare stå som akkordtaker i tilfelle hvor han arbeider alene sammen med lærling eller hjelpearbeider. Denne bestemmelsen gjelder ikke for verkstedsarbeid, og ikke for lærlinger som utfører selvstendig øvelsesarbeid etter bestemmelse i gruppe IX i opplæringsplanen.

15 Akkordseddel

Ved inngåelse av akkorder ifølge akkordtariffen skal det utferdiges en akkordseddel hvorav 2 eksemplarer tilstilles akkordtaker. De omforente arbeiders omfang og mulige særbestemmelser skal være tydelig angitt, og denne akkordseddel skal medfølge arbeidsordren. Det er forutsetningen at det av partene vedtatte skjema til akkordseddel benyttes.

20 Arbeid som ikke dekkes av akkordprislisten

Når det i tilslutning til akkordarbeid skal utføres arbeid som ikke dekkes i prislista, skal det konfereres med bedriften før arbeidet settes i gang.

21 Konferanser av administrativ art

Konferanser av administrativ art er innkalkulert i akkorden.

Det kan som eksempel nevnes pålegg om å delta i byggemøter/framdriftsmøter, konferanse med konsulent, arkitekt, oppdragsgiver, om forandrings- eller tilleggsarbeider samt tegning av skjemaer, oppretting av tegninger og fremskaffelse av montasjeunderlag.

Det vises til Landsoverenskomstens § 4.

25 Timelister

Timelister skal være nøyaktig spesifisert med oppgave over akkordtid og timer som skal godskrives med timelønn.

Timelister skal dessuten inneholde spesifisert oppgave over utførte tilleggs- eller forandringsarbeider, samt rubrikk over timer som lønnes etter fast timelønn.

30 Forskuddsutbetaling

Varer akkordarbeidet over 4 uker, kan laget forlange at det utbetales ekstra forskudd på antatt akkordoverskudd.

Ekstra forskudd utbetales i tilfelle etter følgende ordning:

Ukentlig utlønning: Første gang 4. lønningsdag etter akkordarbeidets påbegynnelse og deretter hver annen lønningsdag.

14-daglig utlønning: Første gang 2. lønningsdag etter akkordarbeidets påbegynnelse og deretter hver lønningsdag.

Alle utbetalinger skal skje på grunnlag av et antatt endelig akkordoverskudd. Hver annen måned foretas regulering av forskuddsutbetaling på grunnlag av foretatte beregninger som viser opparbeidet beløp. Ekstra forskuddsutbetaling skal være minst 3/4 av det antatte tilgodehavende.

35 Innlevering av akkordoppgave

Akkordtakeren skal snarest mulig og senest 1 uke etter avsluttet arbeid innlevere til bedriften en så vidt mulig nøyaktig og tydelig skrevet akkordoppgave.

For større arbeider hvor det er nødvendig, kan avtales en lengre frist for innlevering av akkordoppgjør, dog ikke utover 2 uker. Den tid som går med til oppsetting av denne inngår i akkorden.

40 Rettelser i akkordoppgave

Eventuelle rettelser som foretas i innlevert akkordoppgave, skal bedriften foreta i samråd med akkordtaker.

45 Tvist om enkelte punkter i akkordoppgjør

Er det tvist om enkelte poster i akkordoppgjøret, skal det som er uomtvistet, utbetales som fastsatt i pos. 60.

50 Utregning av akkorden

Utregning foretas av bedriften. Akkordfordelingen undertegnes av akkordtakeren.

Arbeidstakerne får andel i akkordoverskuddet i forhold til sin §3A lønn og det antall timer de har deltatt i akkorden.

55 Tariffgebyr

Det vises til Landsoverenskomsten § 4 E.

60 Utbetaling av akkordoverskudd

Akkordoverskuddet utbetales senest 2. lønningsdag etter at akkordoppgave er levert av vedkommende akkordtaker.

Ved 14-dagers utlønning utbetales akkordoverskuddet første lønningsdag, såframt akkordoppgave er innlevert senest 8 arbeidsdager før lønningsdagen.

For større arbeider hvor det er nødvendig, kan avtales en lengre frist for utbetaling av akkordoppgjør, dog ikke utover 4 uker.

65 Forandring av utført arbeid

Forandring av utført arbeid betales bare i tillegg når det foreligger skriftlig ordre fra bedriften eller rekvisisjon fra entreprenør eller byggeleder.

70 Garantilønn ved akkordarbeid

Ved akkordarbeid er arbeiderne garantert sin timelønn etter §3A og C i LOK samt eventuelt utbetalt forskudd. Se pos.115.30

75 Når enkelte deler mangler

Hvor anlegget er ferdigmontert, men enkelte apparater og deler mangler på grunn av leveringsvansker, skal akkorden for det utførte arbeid gjøres opp.

120 Transport av materiell og utstyr på anlegg.

05

All transport internt på anlegget er innkalkulert i akkordprisene.

10

Materiellet forutsettes levert på byggets lager eller annet anvist sted. Frakt fra anvist sted og inn på byggets lager er innkalkulert i akkordprisene.

Maskiner og større kolli forutsettes levert på montasjestedet eller sted som blir anvist i fellesskap av montøren/bedrift.

Transport av maskiner og større kolli internt på anlegget er innkalkulert i akkordprisene.

125 Dagtid

10 Uttaking av materiell og verktøy, samt innredninger eller flytting av materiallager

Den tid som fordres i følge avtale for innredning eller flytting av materiell på arbeidsplassen, samt den tid det medgår til uttaking og tilbakelevering av materiell og verktøy, er dagtid og godtgjøres med §3A lønn

11

Utpakking og sortering av materiell inn i hyllene, er dagtid og godtgjøres med §3A lønn.

15 Konferanse med nye kunder

Den tid som medgår for montøren til konferanser med nye kunder på et bygg, er dagtid og godtgjøres med §3A lønn.

20 Arbeidstid under 3 timer

Blir en arbeider tatt fra akkordarbeidet før han har 3 sammenhengende arbeidstimer, skal hans arbeidstid ikke beregnes som akkordtimer men føres som dagtid på vedkommende akkord.

Dette gjelder ikke hvor et akkordarbeid avsluttes eller avbrytes på grunn av byggearbeidets framdrift.

25 Ventetid

Må arbeideren vente på materiell som han i god tid har rekvirert, eller oppstår det hindringer i akkordarbeidets rasjonelle fremme som skyldes bedriftens forhold, og annet arbeid ikke kan anvises av bedriften, betales ventetiden etter gjeldende § 3.A. Ventetid som skyldes force majeure, skal dog ikke betales.

130 Arbeidstaker som slutter - Ny akkordtaker

10 Arbeidstaker som slutter

Hvis en arbeider som innehar en akkord eller arbeider i en fellesakkord, fratrer sin plass etter lovlig oppsigelse, har han rett til overskudd i forhold til sin timelønn og anvendt tid. Sådant overskudd utbetales dog først når akkorden er ferdig og oppgjort

15 Ny akkordtaker

Når et akkordarbeid overtas av en ny akkordtaker, skal det, hvis en av partene forlanger det, straks foretas en opptelling av materiell og timer. Er akkorden misligholdt, skal det resterende arbeid utføres i ny akkord.

135 Tariffråd

10

Tariffrådet skal bestå av 2 representanter fra hver av partene, med varamenn. Organisasjonene skal gjensidig holde hverandre underrettet om oppnevnelsen. Begge organisasjoner har utenom de oppnevnte tariffrådsmedlemmer adgang til å sende en representant som kan legge fram materiale, framstille saken og formulere påstanden. Partene har dessuten adgang til å tilkalle akkordtaker og/eller arbeidsgiver i vedkommende sak.

Tariffrådets oppgaver er å avgjøre tvister vedrørende akkordtariffens forståelse, omfang og om akkordoppgjør, samt treffe endelig avgjørelse med hensyn til fastsettelse av priser.

Blir man ikke enige i Tariffrådet om avgjørelsen av en tvist eller fastsettelse av pris, kan saken avgjøres med tilkalling av oppmann.

Denne oppnevnes av Riksmeklingsmannen hvis ikke Tariffrådets medlemmer blir enige om oppnevnelsen.

Tariffrådets medlemmer skal ut fra et faglig hensyn dømme i tvister som forelegges Tariffrådet. De kan herunder ta hensyn til alle de momenter som har betydning for saken, bl.a. foruten til tariffavtalens ordlyd og dens forutsetninger også til en praksis som tidligere har vært brukt.

Tariffrådet har adgang til å innhente de opplysninger som det finner er nødvendig for å treffe en avgjørelse. For behandling av tvister om akkordoppgjør skal det minst foreligge følgende materiale:

1. Kopi av akkordseddel og eventuelt akkordoppgjør.

2. Partenes fremstilling av saken, en beskrivelse og om mulig en skisse av det omtvistede arbeid.

3. Fortegnelse over det i forbindelse med tvisten anvendte materiell.

Når det gjelder fortolkningstvister mellom arbeidsgiver eller arbeidsgivergrupper utenfor Norsk Teknologi og forbundets stedlige avdelinger om spørsmål som omfattes av akkordtariffen mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundets medlemmer, kan saken bringes inn for Tariffrådet når en av organisasjonene anmoder om det. Uorganiserte bedrifter som ikke er bundet av organisasjonens pålegg, må dog på forhånd ha gitt samtykke til behandlingen og ha forpliktelse til å respektere avgjørelsen.

Akkordtariffens priser og bestemmelser er bygd på de arbeidsmetoder og arbeidsforhold som gjaldt ved akkordprisens fastsettelse. Begge parter kan til enhver tid forlange at det blir tatt opp forhandlinger om endring av akkordtariffen på grunn av endrede arbeidsmetoder, forbedrede maskiner, andre og nye materialtyper o.l. som forrykker det grunnlag som akkordtariffens priser ble bygd på. En slik justering eller endring for å tilpasse akkordtariffen til utviklingen, skal først behandles ved direkte forhandlinger mellom akkordtariffens parter. Oppnås ikke enighet, kan hver av partene forlange saken inn for Tariffrådet som treffer avgjørelse i spørsmål hvis forutsetningen for faglig bedømmelse er til stede, slik at endelig prisfastsettelse kan skje. I motsatt fall skal Tariffrådet fastsette en midlertidig pris som senere blir å ta opp til ny vurdering.

140 Spesielle bestemmelser for prislisteakkord

10 Akkordmultiplikator

Montasjeprisene i akkordprislisten er oppgitt i Kr pr. enhet og skal multipliseres med den til enhver tid gjeldende akkordmultiplikator.

Det vises til Landsoverenskomstens § 4.

15 Akkordtariffens gyldighet og forhandlinger om nye montasjepriser

Akkordtariffen har samme gyldighetstid som hovedoverenskomsten.

For arbeider, hvorfor det i denne akkordtariffen ikke er fastsatt priser, samt for nytt materiell som tilkommer i tariffperioden, skal forhandlinger kunne opptas til fastsettelse av priser. Alle nye priser tilføyes i akkordprislisten.

145 Tillegg til akkordprislisten

10 Stillas

Arbeid med stillaser og lifter skal betales jmf. LOK §4A pkt.3.

Merknad:

Partene viser i denne forbindelse til Arbeidstilsynets forskrifter vedrørende stillas.

15 Arbeid i høyde 5-8 meter

Når høyden overstiger 5 meter og inntil 8 meter målt til montasjestedet, betales et tillegg på 10% til montasjeprisen.

20 Arbeid i høyde 8-15 meter

Når høyden overstiger 8 meter og inntil 15 meter målt til montasjestedet, betales et tillegg på 20 % til montasjeprisen.

25 Arbeid i høyder over 15 meter

For arbeid i høyder over 15 meter treffes særskilt avtale.

30 Anmerkning til pos. 15-25

Tillegget kommer ikke til anvendelse i de tilfeller hvor rommet helt er dekket av stillasgulv i passende montasjehøyde.

35 Inventartillegg - 1

For alt arbeid i bebodde leiligheter og rom for øvrig hvor inventar er innsatt, blir prisen å forhøye med 5 %.

Dette gjelder også i verksteder og fabrikker hvor maskiner er innsatt.

40 Inventartillegg - 2

Hvor det er særlig ugunstige forhold til stede i verksteder, fabrikker, forretningslokaler, lagre o.l., med sterkt begrenset arbeidsplass, kan treffes avtale om ytterligere tillegg.

45 Arbeid i kanaler og rom

Ved arbeid i kanaler og i rom med lavere fri høyde enn 150 cm betales et tillegg på minst 25 %.

50 Arbeid i tunneller

For arbeid i tunneller, bunkers o.l. hvor det stedlige forhold hindrer rasjonelt arbeid, kan akkordprisene forhøyes etter nærmere avtale mellom arbeiderne og bedriften.

55 Arbeid i sykehus, fengsler o.l.

I sykehus, fengsler, anstalter, skoler o.l. med belegg som hindrer arbeidets gang, kan akkordprisene på liknende måte forhøyes ved avtale mellom arbeiderne og bedriften.

150 Arbeidsgiver som deltar i listeakkord

10 Arbeidsgiver som deltar under 5 timer i akkordarbeid

Har arbeidsgiver eller arbeidsformann deltatt i akkorden, godtgjøres han herfor etter gjeldende timelønn såframt arbeidet har varighet av minst 5 sammenhengende timer.

Arbeidstid under 5 timer føres opp som dagtid på vedkommende akkord. Ovennevnte akkorddeltaker har kun rett til akkordoverskudd for den tid han etter foranstående bestemmelse har deltatt i akkorden.

155 Spesielle bestemmelser for høyspentarbeid - instrumenteringsanlegg - tavlemontasje på eget verksted

For nevnte arbeider som varer utover 40 timer, treffes særskilt avtale på bedriften.

160 Spesielle bestemmelser for avlønning med punktpriser for eneboliger - rekkehus og garasjeanlegg

10 Punktbeskrivelsen gjelder ved installasjon i eneboliger, rekkehus og garasjeanlegg

Punktbeskrivelse:

1. Stikkontakt m/u jord t.o.m. 2/25 A.

2. Framlegg til bryter.

3. Framlegg til lyspunkt.

4. Framlegg til vannvarmer.

5. Framlegg til ovner, varmekabler og Eswa.

6. Ringeanlegg komplett med klokke og knapp.

7. Framlegg og tilkobling av romtermostat med eventuell føler.

8. Wattmeter 1- og 3-faset komplett.

9. Antenneboks med rør/dekklokk/kabel montert.

10. Boks til tele/data med rør/dekklokk/trekktråd montert.

11. Framlegg til fastmontert apparat/utstyr.

12. Sikringsarrangement med innvendig tilførselskabel og jording.

13. Inntak inntil 125 A.

Vedr. pkt. 12:

Med sikringsarrangement forstås ett sikringsskap, komplett montert inkl. tilførselskabel fra inntak, samt jording fram til hovedvannkran.

15 Punktpriser

Punktpriser kan benyttes ved installasjon i eneboliger, rekkehus og garasjeanlegg.

Pris pr. punkt: Kr 73,61 ekskl. multiplikator.

Inkludert i et punkt ihht. punktbeskrivelsen er alt materiell fra fordeling fram til og med uttak.

Generelt:

For montering og kobling av varmekabel, varmeelement i folie, utvendig jording og tilførselskabel over 6 mm2, ovner og utstyr for øvrig, benyttes prisene i akkordtariffens aktuelle deler.

Del 2 Hulltak - sliss og utsparinger

205 Generelt

05

Alt hulltak som er spesifisert i gruppe 210-220-230 og 240 er innkalkulert i akkordtariffens øvrige deler. Dimensjoner og hulltak som fraviker det spesifiserte i ovennevnte grupper skal det avtales pris for.

10

Etterpuss etter hulltak inngår ikke i prisene.

15

Oppboring av gamle hull, sliss og utsparing i gammel betong avtales pris.

20

Det forutsettes at det anvendes mekanisk verktøy.

25

Oppmerking for at andre skal foreta hulltak. For oppmerking av hull utover de innkalkulerte størrelsene avtales det betaling.

207 07 Avtalepriser

210 Hulltak i tre, lettsten, mur og betong inkl. rørgjennomføringer pr. rør

10

Hulltak i bord, plank, boks og tømmer t.o.m. 50 mm i diameter

15

Hulltak i mur og betong med diameter t.o.m. 50 mm.

20

Hulltak i Leca, siporex, ytong, sterk- og lettsten o.l. med diameter t.o.m. 50 mm.

30

Hull i panel pr. side og boring eller, hull i hård fiberplate og eikeparkett med diameter t.o.m. 50 mm.

35

Utsparing for tak- og vegg og teknisk boks i tre, Leca, lettsten, siporex, ytong, mur, betong, armert lettsten, hardbrent sten og klinker. Hulltak i panel. tom. 83mm.

40

Hulltak i isolasjonsplate (tresonitt, kork, isopor, gipsonitt o.l.) t.o.m. 83 mm. Hulltak utover dette anses å være en entrepenør oppgave som skal utføres av andre. Dersom det skal tas slike hulltak avtales betaling.

220 Tverrsliss i spikerslag og understøttning for boks

10

Tverrsliss i enkel bjelke, planke eller spikerslag, oppsetting av forstøtning for boks og muffe mellom spikerslag, bjelker o.l.

Anmerkning:

Det forutsettes at spikerslag (forstøtning) leveres ferdig tilskåret på lager

230 Sliss i tre, betong og mur pr. rør - og meter

10

Tverrsliss i tre og uthugging av spor i trelist t.o.m. 50 mm.

15

Langsliss i tre t.o.m. 50 mm.

20

Sliss i Leca, siporex, ytong, sterk- og lettsten o.l. t.o.m. 50 mm.

25

Sliss i betong, mur, hardbrent sten eller armert lettbetong t.o.m. 50 mm.

30

Sliss i tresonitt, kork og isopor t.o.m. 50 mm.

35

Oppmerking for sliss.

Anmerkning:

Bestemmelsene i gruppe 230 gjelder ikke for omfattende innslissinger.

Det vil si at det her ikke er tenkt på innslissing av store deler av anlegget som vil være å betrakte som en entreprenøroppgave.

Gruppe 230 kommer således til betraktning kun når enkelt deler skal innslisses.

240 Hulltak og gjenging i jern, kopper, plast og isolerstoff

10

Hulltak i stål med tykkelse t.o.m. 2 mm og diameter t.o.m. 83 mm.

15

Hulltak i stål med tykkelse t.o.m. 10 mm og diameter t.o.m. 26 mm.

20

Hulltak i rustfritt stål med tykkelse t.o.m. 2 mm og diameter t.o.m. 52 mm.

25

Hulltak i rustfritt stål med tykkelse t.o.m. 10 mm og diameter 26 mm.

30

Hulltak i kopper, aluminium o.l. med tykkelse t.o.m. 10 mm og diameter 26 mm.

35

Hulltak i isolerstoff (presstoff) med tykkelse t.o.m. 25 mm og diameter t.o.m. 26 mm.

40

Hulltak i plast med tykkelse t.o.m. 10 mm og diameter t.o.m. 26 mm.

45

Hulltak i stålstendere med spesialtang.

Del 3 Sikringsarrangement - koblingsstykker, apparat og motoranlegg

305 Generelt

10

Prisene forutsetter at skapene kan oppsettes samtidig med røranlegget. Innsetting av skapmuffer og nipler i skap er inklusivt i prisene. Det forutsettes at det brukes forsidemontert sikringsutstyr.

15

Blir montøren pålagt å medvirke under innmuring av skap, avtales pris

20

For oppsetting av motorer avtales pris.

25

Det forutsettes at skap leveres sammenmontert.

Dersom skap leveres flatpakket avtales pris for sammenmontering.

30

Der oppsetting av skap ikke kan skje samtidig med røranlegget betales pr. tilslutning av rør i skapet  – Pris: kr. 3,67

35

Test av jordfeilautomat/jordfeilbryter. I test inngår følgende:  – Pris: 3,00

- Funksjonstest av testknapp.

- Test av jordfeilautomat/bryter med installasjonstester.

- Dokumentasjon av test.

Måling av kortslutningsstrøm (Ik min og Ik maks) inngår i akkordprisen.

307 07 Avtalepriser

310 Sikringsskap og ferdigmonterte sikringsskap

05

Prisene forutsetter skap med inntil 570 x 790mm og dybde t.o.m. 245 mm inkl. innsetting av skinner, måleunderlag og tilpassing av målesløyfe.

I prisene legges:

Komplette rørtilknytninger

Skap oppsatt i forskaling eller nisje

Eventuell av/påmonteringer av skinner og skapdører

10

Sikringsskap 1, skap.  – Pris: 42,02

15

For skap som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 84,03

20

Sikringsskap 2 skap levert sammenmontert   – Pris: 68,13

25

For skap som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 136,27

30

Sikringsskap 3 skap levert sammenmontert   – Pris: 100,94

35

For skap som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 201,89

40

Oppsetting av vibrodemper pr. stk.  – Pris: 14,05

315 Stålplatekapslede skapsystemer

05

I prisen legges innsatt målerunderlag og tilpasning av målersløyfe

- Komplette rørtilknytninger

- Komplette målerunderlag

- Av/påsetting av topp-bunn-front eller sideplate

- Innsetting av skinner

Skapets størrelse i m3

10

Maks 0,6 m3   – Pris: 122,42

Kommentar:

Prisen gjelder også for spesialskap innenfor nevnte størrelse, f.eks frekvensomformer ned fysiske mål utover pos. 310.05.

15

For skap som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 244,85

20

Maks 1,5 m3   – Pris: 213,39

25

For skap som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 426,78

Anmerkning:

Oppbygging av stativer i skapsystemer vises til gr. 325.

320 Støpte skap og skap for motorvarmere

05

Prisene inkl. evt. innsetting av PG nipler, tetningsplugger, kabelflens, stuss, overgang og forbindelsesstykke

10

Maks mål h/l 380 mm   – Pris: 48,08

15

Maks mål h/l 600 mm   – Pris: 80,12

Kommentar:

Støpte skap kan være av jern, lettmetall eller isolerstoff.

De anførte størrelser er standard mål og gjelder for skapenes største høyde eller lengde. For sammensatte skap regnes pris pr. skap (dvs. f.eks. et dobbelt skap betales med 2 x prisen i pos. 10 eller 15).

20

Uttakssøyle for motorvarmer o.l.  – Pris: 94,97

25

Anvisning for graving for fundament   – Pris: 18,99

325 Fordelingsstativer

05

I prisene ligger:

Komplett montasje av horisontale og vertikale skinner, inkl. feste av vegg, gulv eller takfeste

Evt. kapping av skinner og V-jern inntil 50 x 5 mm

10

Fordelingsstativ, høyde eller lengde t.o.m. 2200 mm.  – Pris: 172,23

15

For fordelingsstativer som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 301,04

20

Fordelingsstativ, høyde eller lengde t.o.m. 3000 mm   – Pris: 272,23

25

For fordelingsstativer som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 476,41

30

For stativ med høyde eller lengde utover 3000 mm betales et tillegg pr. påbegynt meter   – Pris: 100,01

35

For fordelingsstativer som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 175,02

330 Tavlefronter og dekkplater

05

Prisene gjelder for oppsetning av alle typer tavlefronter/ dekk-plater inntil 4 m2. Det forutsettes at frontene blir levert ferdig tilskåret, og at utsparing for utstyr er utført.

10

T.o.m. 1 m2   – Pris: 42,38

15

Tavlefronter som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 74,17

20

T.o.m. 2 m2   – Pris: 127,51

25

Tavlefronter som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 223,14

30

T.o.m. 3 m2   – Pris: 191,26

35

Tavlefronter som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 334,71

40

T.o.m. 4 m2   – Pris: 255,01

45

Tavlefronter som leveres ferdig med apparatutstyr og/eller sikringsutstyr fra leverandør eller verksted, økes den tarifferte prisen til   – Pris: 446,26

335 Koblingsstykker

05

I prisen ligger:

- Oppsetting av koblingsstk. for inntil 4 leder

- Samtlige avgreninger

-Evt. overgang til ALU-CU

Kommentar:

Prisen gjelder for koblingsstykker i tavle, skap el. på vegg.

Prisen er fastsatt under forutsetning av at koblingsstykke og avkobling i dette foretas samtidig med opplegg av hovedledning eller teknisk ledning. Der skjøt eller avgrening foretas i egen boks, kommer tillegg for oppsetting av denne etter gr. 310.

Avgreninger i tidligere oppsatte koblingsstykker utover 1 betales etter gr. 360.

10

T.o.m. 50 mm2   – Pris: 77,78

15

T.o.m. 185 mm2   – Pris: 167,97

20

T.o.m. 300 mm2   – Pris: 249,01

25

Tillegg til prisene i gr. 335 pos. 10-20 ved montering av koblingsstykker i tidligere monterte sikringsskap. 50 %

340 Skinnearrangement

05

I prisene ligger:

- Oppsetting av støtteisolator

- Evt. fasemaling inkl. rengjøring og avmasking

- isolering av skinne

- skjerming av skinne

- Kapp av skinne

- Feste og sammenkobling av skinne

10

Skinner t.o.m. 300 mm2   – Pris: 87,19

Skinner t.o.m. 1000 mm2   – Pris: 145,90

345 Sikringsutstyr

05

I prisene ligger:

- Evt. stripsing - forming eller klamring av ledning eller kabel i skap eller tavle

- Komplette tilkoblinger

- Evt. overgang ALU-CU

- Bunnforbindelse med ferdig lask

- PN som bunnlask

- Avdekningsramme som er levert ferdig

- Rengjøring av kabel

- Merking av kabel

- Merking av utstyr

- Påsetting av abonnentnummer

10

T.o.m. 25 A   – Pris: 10,50

15

T.o.m. 100 A   – Pris: 22,14

20

T.o.m. 400 A   – Pris: 94,04

25

T.o.m. 1000 A   – Pris: 188,24

Kommentar:

Prisen i gr. 345 pos. 10-25 gjelder følgende utstyr

- Sikringselementer

- Rekkeklemmer inkl. monteringsskinner

- Håndtakssikringer

- Automater (ved flerpolede automater regnes prisen pr. fase)

- Løse motorvern

- Trykknapp

- Signallampe

350 Sikringsskillebryter/effektbrytere og utstyr i tavle eller skap

05

Det vises til gr. 345 pos. 05

10

T.o.m. 25 A   – Pris: 37,41

15

T.o.m. 100 A   – Pris: 67,31

20

T.o.m. 250 A   – Pris: 142,02

25

T.o.m. 400 A   – Pris: 262,99

30

T.o.m. 1200 A   – Pris: 498,12

35

T.o.m. 1500 A   – Pris: 518,56

Kommentar:

Prisen i gr. 350 pos. 10-35 gjelder for følgende utstyr:

- Sikringsskillebrytere/effektbrytere

- Releer

- Hjelpeblokk

- Timeteller

- Vender

- Åpne kontaktorer

- Polomkobler

- Jordfeilbryter

- PLS-utstyr

- Sikringslist

- Koblingsur

- Målertrafo

40

Plastkanal pr. m i skap/tavle   – Pris: 15,61

355 Kapslet utstyr i åpne anlegg

05

I prisen legges følgende:

- Oppsatt med inntil 4 fester

- Påsett av motorvern

- Påsett av PG-nipler

- Påsett av flenser

- Rengjøring av kabler

- Tilkoblinger

- Merking av utstyr

10

T.o.m. 25 A   – Pris: 58,05

15

T.o.m. 100 A   – Pris: 113,62

20

T.o.m. 400 A   – Pris: 334,97

Kommentar:

Prisen i gr. 355 pos. 10-20 gjelder for følgende utstyr:

- Motorvernbryter

- Vender

- Omkobler

- Jordfeilbryter

- Kontaktor

- Kjøkkenvifte

- Industristikkontakter

- Fotocelle i industriell utførelse

30

For oppsetting av ferdigmontert stjerne/trekant og dalander kombinasjoner forhøyes prisene i pos. 10-25 med 100 %

Anmerkning II:

Når det gjelder ferdigmonterte apparatskap henvises til prisene i gr. 315 pos. 10-16.

35

Støpsler t.o.m. 16 A   – Pris: 9,20

40

Støpsler t.o.m. 25 A   – Pris: 16,55

45

Støpsler t.o.m. 100 A   – Pris: 54,10

50

Støpsler t.o.m. 400 A   – Pris: 172,91

55

Støpsler t.o.m. 1000 A   – Pris: 295,65

Kommentar:

Prisene gjelder for inntil 4 polede støpsler m/jord og inkl. kobling og rengjøring av kabel.

360 Kobling

05

Prisene gjelder for kobling på utstyr og anlegg som er oppsatt av andre eller hvor kobling ikke er inkl. i oppsettingsprisen. Som eksempel kan nevnes vannvarmer, varmeelementer, elektrokjeler, sikringsarrangement og utstyrstavler som er ferdig levert, ventilasjonsanlegg, motorer osv. I prisen er følgende inkl.:

- Rengjøring av kabel

- Ekstra isolasjon

- Overgang ALU-CU

- Av- og påmontering av deksler

- Påsetting av PG-nippel eller kabelflens

- Merking

10

Kobling t.o.m. 6 mm2   – Pris: 7,26

11

Kobling t.o.m. 6 mm2 i skap, levert med ferdig utstyr   – Pris: 5,80

15

Kobling t.o.m. 35 mm2   – Pris: 17,03

16

Kobling t.o.m. 35 mm2 i skap, levert med ferdig utstyr   – Pris: 13,62

20

Kobling t.o.m. 95 mm2   – Pris: 25,60

25

Kobling t.o.m. 185 mm2   – Pris: 37,32

30

Kobling t.o.m. 300 mm2   – Pris: 57,23

35

Kobling t.o.m. 1000 mm2   – Pris: 68,22

365 Mindre utvidelse

10

Ved mindre utvidelse og supplerende montasje på tidligere monterte sikringsarrangement forhøyes prisen med 50 %

Del 4 Skjult og åpent røranlegg

405 Generelt

10

Ved skjult forlegging hvor røranlegget skal tilknyttes ferdige veggseksjoner hvor rør er innlagt, avtales pris pr. tilknytning.

15

Prøvetrekking - hvis sådan forlanges - og utbedring av rørskader som er forvoldt av andre, eventuelt etterslissing, inngår ikke i prisen.

20

Ved anlegg hvor det stilles krav om særlig nøyaktig plassering av tak- og veggbokser i felter, avtales pris.

25

Tetting med mansjett/tape rundt bokser og rør   – Pris: 11,00

407 07 Avtalepriser

410 Skjult røranlegg

05

Prisen gjelder for skjult røranlegg forlagt i forskaling, i tak og vegger, i sliss, ved innmuring, i trekonstruksjoner samt stålstendere.

I prisen ligger:

- Der deler av røranlegget blir lagt i kryss og dobbeltarmering

- Rør i plattendekke

- Rør i steinull, glava o.l.

- Rør festet på forskaling/dekker

- Rør i sliss, mur og lamellvegger med tykkelse under 100 mm

- Oppsetting av avslutningskloss

- Eventuell gjennomgående feste av avslutningskloss

- Tilpassing av rør i tidligere oppsatt avslutningskloss

- Røravslutning uten boks

- Festing av rør til betongvegg/tak eller hvor rørene avsluttes ved taklist

Kommentar:

Prisene er basert på alminnelig forleggingsmåter som er kjent.

Det vil si at ved forlegging i f.eks. dekke og vegger, så får elektrikeren måle opp og feste bokser og avslutningsklosser før armeringsnett blir lagt. Deretter forutsettes det at røranlegget kan legges i en operasjon. Likeledes forutsettes at man vanligvis får legge rør i tak og vegger før isolasjon blir lagt. De innkalkulerte tilleggsoperasjoner regnes således til å gjelde mindre deler av arbeidsoperasjonene.

10

Rør t.o.m. 25 mm   – Pris: 6,70

11

Rør t.o.m. 25 mm i trekonstruksjoner i tak og vegg samt stålstendere   – Pris: 5,30

12

Rør t.o.m. 20 mm med ferdig inntrukket ledning/kabel.

For rør med ledning/kabel utover 20mm avtales pris.  – Pris: 7,05

15

Rør t.o.m. 50 mm   – Pris: 11,02

20

Rør t.o.m. 100 mm   – Pris: 22,75

25

Rør t.o.m. 160 mm   – Pris: 26,59

30

Skjøting av rør t.o.m. 25 mm i ekspansjonsfuge inkl. jord   – Pris: 6,70

35

Skjøting av rør t.o.m. 50 mm i ekspansjonsfuge inkl. jord   – Pris: 11,02

40

Rørgjennomføring t.o.m. 25 mm i dragere og pilarer som legges samtidig med støping   – Pris: 6,70

45

Rørgjennomføring t.o.m. 50 mm i dragere og pilarer som legges samtidig med støping   – Pris: 11,02

Anmerkning:

Prisene i gr. 410 pos. 30-45 gjelder pr. stk. rør og kommer i tillegg til rørprisen.

415 Åpent røranlegg

05

Prisene gjelder for stålrør, plastrør, fleksible rør og halvrør.

Prisene gjelder for røranlegg ekskl. inntrekking av ledning.

Følgende tilleggsarbeid er inkl.:

Opplegg på jern med gjenging.

10

Rør t.o.m. 25 mm   – Pris: 7,46

15

Rør t.o.m. 50 mm   – Pris: 13,16

20

Rør t.o.m. 110 mm   – Pris: 33,21

25

Tillegg til prisene i pos. 10-15 ved opplegg på maskin eller kjele   – Pris: 14,02

Anmerkning:

Tillegget skal dekke merarbeid med opplegg på maskin eller kjele og inkl. følgende:

Avstandsfester - spesialfittings

- Bøying av parallelle rør t.o.m. 25 mm. Avstandsfester forutsees levert ferdig.

420 Tak - og veggbokser

05

Prisene gjelder for oppsetting av bokser for lampepunkt ferdig koblet og påsatt lokk

Bokser for bryter og stikkontakt komplett ferdig med bryter eller stikkontakt

- Boks med eller uten kobling i vegg eller i tak

- Tilpassing av boks i forskaling i søyler og hvor forskalingsbord er oppsatt på begge sider

- Event. medvirkning under innmuring av boks

- Event. gjennomgående feste av boks på dekke

- Bokser montert i kryss eller dobbeltarmering

Prisene gjelder for montasje av bokser på dekke, i stubbloft, nedforet tak og i vegger.

Påsetting av utforingsringer er inkludert i prisen.

Når det gjelder bokser for bryter eller stikkontakt, så gjelder prisen pr. boks eller enkeltkammer i flerkammerbokser.

Sammenbygging og innsetting av stusser er inkludert.

Prisen er for brytere, stikkontakter vendere og lysdemper t.o.m. 25 A inkl. kobling. I lampepunkt og andre bokser m/kobling gjelder prisen t.o.m. 2 1/2 mm2. For dimensjoner derover kommer prisene i del 360 i tillegg.

Når det gjelder innmuring av bokser, så skal mureren avslutte pussen med en rengjort kant rundt boksen. Det skal fremgå i arbeidsbeskrivelsen hvor ansvarsforholdet ligger i forbindelse med innmuring. Se ellers kommentar under gr. 410 pos. 05.

10

Vegg - tak - påveggsboks   – Pris: 29,74

15

Kobling av lampepunkt i eksisterende boks   – Pris: 16,59

20

Oppsetting av brytere, stikkontakter etc. i eksisterende boks   – Pris: 12,26

25

Boks andre formål uten kobling   – Pris: 16,81

425 Inntrekking av ledning i rør

10

T.o.m. 4 mm2   – Pris: 0,74

15

T.o.m. 16 mm2   – Pris: 1,00

20

T.o.m. 35 mm2   – Pris: 1,93

25

T.o.m. 70 mm2   – Pris: 2,91

30

T.o.m. 120 mm2   – Pris: 5,28

35

Ved inntrekking i rør i forbindelse med maskin og oljefyringsanlegg og ved rørforlegning i tavlefronter betales tillegg med 100 %

40

Når det avtales inntrekking av trekketråd i rør betales pr. m 0,50

Del 5 Kabelmontasje. Oppsetting og kobling av bokser, brytere, lysdimmere og stikkontakter. Pluggbare kablingssystemer og flatkabel. Jording

505 Generelt

10

Ved større industrianlegg o.l. med omfattende kabelmontasje hvor arbeidsforholdene og selve montasjen kan utføres særlig rasjonelt, kan det inngås avtale om priser som avviker fra akkordtariffen. Slike avtaler skal i hvert enkelt tilfelle på forhånd forelegges for organisasjonene.

20

“Ekstraisolasjon er inkl. i forleggingsprisen.Merking av kabel ved tavle og apparat er inkl. i forleggingsprisen.“

25

Merking utover gr. 505 pos. 20.  – Pris: 3,00

30

Pris for å ta ned og sette opp tak og datagulvplater avtales

35

Pålagt kveiling skal avtales. Tamper på over 5m betales med 50% av trekkeprisen

507 Avtalepriser

510 Fast opplegg av kabel og jordledning uten boring i underlaget, samt opplegg av kabel som trekkes i rør og veggkanal

05

Prisene gjelder for all kabel som er godkjent for fast opplegg og for bevegelig ledning som festes med stift.

10

Kabel t.o.m. 5 x 4 mm2 og flerledere t.o.m. 20 x 2,5 mm2   – Pris: 5,12

15

Kabel t.o.m. 5 x 16 mm2 og flerledere t.o.m. 48 x 2,5 mm2   – Pris: 9,67

20

Kabel t.o.m. 5 x 50 mm2   – Pris: 11,59

25

Kabel t.o.m. 5 x 95 mm2   – Pris: 15,84

30

Kabel t.o.m. 5 x 150 mm2   – Pris: 18,68

35

Kabel t.o.m. 5 x 300 mm2   – Pris: 22,70

40

Jordledning t.o.m. 50 mm2   – Pris: 3,27

45

Jordledning over 50 mm2   – Pris: 4,26

50

Tillegg til pos. 40 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 3,27

55

Tillegg til pos. 45 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 4,26

511 Jording, utover trekking av jordleding, jordklemme og jordelektrode.

05

Jordingsforbindelser f.eks på kabelbroer betales etter gr.360.10

10

Jordklemme inkl. kobling   – Pris: 14,87

15

Hovedjordklemme med inntil 8 tilkoblinger, komplett - Pris: 59,07

20

Jordelektrode inkl. kobling, eksl.graving   – Pris: 74,20

25

Jordspyd inkl. kobling   – Pris: 31,99

515 Fast opplegg av kabel og jordledning med boring/uten direkte feste i underlaget

05

Prisene gjelder for all kabel som er godkjent for fast opplegg og for bevegelig ledning som festes med stift.

Prisene inkl. event.:

- Opplegg på jern med gjenging med eller uten bunntapp

- Opplegg på avstandsklammer

10

Kabel t.o.m. 5 x 4 mm2 og flerledere t.o.m. 20 x 2,5 mm2 10,10

15

Kabel t.o.m. 5 x 16 mm2 og flerledere t.o.m. 48 x 2,5 mm2 14,78

20

Kabel t.o.m. 5 x 50 mm2   – Pris: 16,72

25

Kabel t.o.m. 5 x 95 mm2   – Pris: 23,05

30

Kabel t.o.m. 5 x 150 mm2   – Pris: 25,88

35

Kabel t.o.m. 5 x 300 mm2   – Pris: 29,92

40

Jordledning t.o.m. 50 mm2   – Pris: 7,54

45

Jordledning over 50 mm2   – Pris: 10,35

50

Tillegg til pos. 40 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 7,54

55

Tillegg til pos. 45 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 10,35

Anmerkning:

For liming av kabel med limpistol og kabel levert med tape brukes ovennevnte priser.

520 Kabel i grøft eller kulvert

05

Prisene i grøft gjelder for alle kabelanlegg hvor lengden på den enkelte kabel ikke overstiger 150 m. For kabelanlegg med større lengder, må det treffes avtale om tillegg eller reduksjon før arbeidet påbegynnes. Hvor kabel nedlagt i grøft også må trekkes igjennom rør, betales det for rørets lengde etter gr. 510. Det forutsettes at det ved inntrekking i rør under veier, baner o.l. stilles kabeltrinser til rådighet, slik at forleggingen kan gå kontinuerlig. I de tilfeller hvor kabelen først må trekkes gjennom røret og deretter tas igjen for å forlegges i grøften, avtales en pris for oppkveiling av kablene. Kommer kabelen på trommel, skal den leveres på det mest hensiktsmessige sted for uttrekking. Ved inntrekking av kabel i kanaler, betales pris som for kabel på bro. Som lukket kanal regnes også grøfter og kulverter hvor tverrgående rør, vegger eller andre ting medfører at kabelen må trekkes.

Det forutsettes at det brukes kabeljekker og annet mekanisk verktøy når det er nødvendig.

10

Kabel t.o.m. 5 x 4 mm2 og flerledere t.o.m. 20 x 2,5 mm2   – Pris: 2,53

15

Kabel t.o.m. 5 x 16 mm2 og flerledere t.o.m. 48 x 2,5 mm2   – Pris: 3,37

20

Kabel t.o.m. 5 x 50 mm2   – Pris: 4,07

25

Kabel t.o.m. 5 x 95 mm2   – Pris: 6,64

30

Kabel t.o.m. 5 x 150 mm2   – Pris: 8,66

35

Kabel t.o.m. 5 x 300 mm2   – Pris: 11,91

40

Jordledning t.o.m. 50 mm2   – Pris: 1,52

45

Jordledning over 50 mm2   – Pris: v2,15

50

Tillegg til pos. 40 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 1,52

55

Tillegg til pos. 45 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 2,15

525 Kabel på bro

05

Prisene gjelder for kabel lagt på bro, og kabel montert under fellesklemmer av plast, over tak.

Prisene inkl. event. stripsing enkeltvis og sammenhengende, eller i bunter.

10

Kabel t.o.m. 5 x 4 mm2 og flerledere t.o.m. 20 x 2,5 mm2   – Pris: 6,04

15

Kabel t.o.m. 5 x 16 mm2 og flerledere t.o.m. 48 x 2,5 mm2   – Pris: 9,41

20

Kabel t.o.m. 5 x 50 mm2   – Pris: 12,06

25

Kabel t.o.m. 5 x 95 mm2   – Pris: 15,42

30

Kabel t.o.m. 5 x 150 mm2   – Pris: 17,72

35

Kabel t.o.m. 5 x 300 mm2   – Pris: 20,83

40

Jordledning t.o.m. 50 mm2   – Pris: 5,72

45

Jordledning over 50 mm2   – Pris: 6,70

50

Tillegg til pos. 40 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 5,72

55

Tillegg til pos. 45 ved bruk av massiv jordledning   – Pris: 6,70

530 MCT gjennomføringer – branntetting - gasstette gjennomføringer

05

Prisene i pos. 10-20-30 og 40 er for oppmerking og komplett pakking av MCT gjennomføring pr. ramme.

Prisene i pos. 15-25-35-45 gjelder kjemisk brannsperre som sprøytes eller males på kablene inntil 1,5 m på hver side av MCT gjennomføringen, også gjennomføringen påføres kjemikalier

10

RG2 120 x 60 mm   – Pris: 183,87

15

Brannsperre RG2   – Pris: 68,96

20

RG4 120 x 120mm   – Pris: 229,84

25

Brannsperre RG4   – Pris: 91,93

30

RG6 120 x 180mm   – Pris: 275,80

35

Brannsperre RG6   – Pris: 114,92

40

RG8 120 x 240mm   – Pris: 321,59

45

Brannsperre RG8   – Pris: 137,90

50

Trykkprøving   – Pris: 91,93

55

Demontering av MCT, avtales pris

60

Montering (sveising) av MCT rammer, avtales pris

65

Trippel (skottgjennomføring) t.o.m. 50 mm   – Pris: 91,93

Anmerkning:

Prisen i pos. 65 forutsetter event. pakking med talg eller flytende masse mellom nippel og vegg hvor hull er tatt.

535 Selvbærende kabel

05

Prisene gjelder for strekk av selvbærende kabel og inkl. event. følgende:

- Utflensing av bæreline

- Feste av bæreline

- Event. gjennomgående feste av bæreline

- Kobling av kabel

- Rengjøring av kabel

10

Selvbærende kabel t.o.m. 5 x 4 mm2   – Pris: 10,83

15

Selvbærende kabel t.o.m. 5 x 16 mm2   – Pris: 14,93

20

Selvbærende kabel t.o.m. 5 x 50 mm2   – Pris: 19,39

540 Koblingsbokser

05

I prisene ligger oppsetting av boks med og uten pakknippel.

Prisene gjelder for bokser med inntil 6 koblingsklemmer og kobling er inkl. For bokser med mer enn 6 koblingsklemmer betales pr. kobling etter gr. 360 pr. kobling ifra klemme nr. 7 og utover. Rengjøring av kabel er inkl. i prisene. Prisene gjelder også der boksene settes opp på stolpe, bæreline og utvendig på vegg, oppsetting av utvendig boks eller kabelholder på mur eller betong. Ved oppsetting av over 16 mm2 bokser henvises til prisene i gr. 355.

10

Koblingsbokser t.o.m. 6 x 6 mm2   – Pris: 29,83

15

Koblingsbokser t.o.m. 6 x 16 mm2   – Pris: 59,07

550 Kabelskjøt og endemuffe, plast og lavspent

05

Prisen dekker skjøt av kabel inkl. krympestrømper og rengjøring av kabel samt endemuffe. Prisene er pr. kabelende. Alle nødvendige fester er inkl.

10

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 16 mm2 pr. kabelende   – Pris: 54,33

15

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 35 mm2 pr. kabelende   – Pris: 68,95

20

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 70 mm2 pr. kabelende   – Pris: 80,40

25

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 120 mm2 pr. kabelende   – Pris: 101,55

30

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 185 mm2 pr. kabelende   – Pris: 118,47

35

Kabelmuffe t.o.m. 5 x 300 mm2 pr. kabelende   – Pris: 149,68

555 Brytere, vendere, lysdempere og stikkontakter t.o.m. 25 A

05

Prisene dekker oppsetting med inntil 4 festeskruer, kobling, rengjøring av kabel og evt. etteroppsetting av lokk.

10

Brytere, vendere, lysdempere, stikkontakter, romtermostat/- romføler, fotocelle og bevegelsesdetektor i tilsvarende utførelse. t.o.m. 25 A   – Pris: 18,98

 15

Komfyrvakt inkl følger - Pris: 56,94

560 Pluggbare kablingssystem

05

Prisene gjelder pluggbare kablingssystemer inkl. eventuell Bus kabel.

Gjelder alle forlegningsmåter

10

Kabel for pluggbare system påsatt plugg/støpsel i begge ender inkl. tilkobling/støpsling. pr.m   – Pris: 6,70

15

Distribusjonsboks inkl. tilkobling/støpsling   – Pris: 16,81

20

Rom/sonekontrollboks Inkl. tilkobling/støpsling   – Pris: 34,30

25

Avgreningsblokker   – Pris: 5,80

565 Flatkabelsystem

05

Prisene gjelder flatkabelsystemer inkl. eventuell Bus kabel.

Gjelder alle forlegningsmåter

10

Flatkabel tom 4mm2. Inntil 7 ledere.

Alle forlegningsmåter. pr.m   – Pris: 6,04

15

Tilførsel, avtrappingsmodul og endeavslutning.

Påsetting av modul og kobling til flatkabel   – Pris: 9,20

20

Tilkobling av tilførsel i tilførselsmodul. Inntil 5 tilkoblinger   – Pris: 9,20

25

Tilførselmodul busleder. Inntil 2 tilkoblinger   – Pris: 4,90

30

Kabel fra avtrappingsmodul påsatt plugg/støpsel i begge ender inkl. tilkobling/støpsling.  – Pris: 6,70

Del 6 Lys og varmeutstyr

605 Generelt

10

Utvendig montasje i forbindelse med flomlys og annet lysarrangement avtales pris.

15

Medvirkning ved lysregulering, fokusering av spotlight avtales pris

20

Montasje av lyssystemer i metervis avtales pris.

For lysrørarmaturer vises til gr. 615. For lys og strømskinner vises til gr. 620.

25

Ved kobling med over 2,5 mm2 kommer prisen i gr. 360 i tillegg.

30

Påsetting av pendel over 1500 mm avtales pris.

35

Pris for å ta ned og sette opp tak og datagulvplater avtales.

40

Trafo i forbindelse med lysanlegg, det vises til gr.1040

607 07 Avtalepriser

610 Oppsetting av ferdigmontert glødelampeutstyr, lavvoltlamper, LED lamper (type downlight) og energisparelamper inntil 4 fester

05

Prisene dekker oppsetting og tilkobling t.o.m. 2,5 mm2 evt. jord, rengjøring av kabel og nødvendig demontering ved montasjene.

I prisene ligger:

- Oppsetting av svanehals eller festekrok

- Innsetting av lyskilde

- Montering av ekstra strekkavlasting

- Påsetting av skjerm, kuppel, raster, travers etc.

- Vanntett armatur

- Rekkebelysning

- Pendler inntil 1500 mm montert i grupper eller triangel (inkl. høyderegulering)

- Kapp av pendel

- Påsetting av lysterklemme eller isolering

10

Glødelampeutstyr, lavvoltlamper, LED lamper (type downlight) og energisparelamper inntil 4 fester 30,10

Anmerkning:

Prisen gjelder også innfelt armatur og opphenging av ferdigmontert lysekrone.

11

Pris for kassetter til downlight   – Pris: 16,81

12

Tetting med tape rundt kassetter for downlight hvor fuktsperre brytes - Pris: 11,00

15

Gassutladingslampe med drossel/armatur i stolpe (også LED armatur) inntil 6 fester   – Pris: 84,68

16

Gassutladningslamper som i omfang er lik lamper i pos.610.10 f.eks Pucktype.  – Pris: 40,00

20

Separat oppsatt drossel for gassutladningslampe   – Pris: 27,88

Anmerkning:

Lampen oppsettes under pos. 10.

25

Tillegg for eksplosjonssikker armatur   – Pris: 38,88

615 Lysrørarmaturer

05

Prisene gjelder armaturer (lysrør-, kompaktlysrør- og LED-armaturer) ferdig festet med inntil 6 fester, tilkobling t.o.m. 2,5 mm2 evt. jord, videregående kobling og rengjøring av kabel.

Nødvendig demontering ved montasje og oppsetting av festebraketter og pyntelister. Tilkobling av styrestrøm betales etter pos.360.

I prisene ligger:

- Påsetting av plast eller gitterskjerm o.l.

- Påsetting av reflektorglass

- Innsetting av rør inntil 1800 mm

- Festing av løse holdere og innsetting av nippel

- Rekkebelysning

- Gjenging i jern

- Påsetting av pendelstang eller lenke inntil 1500 mm

- Kapp av pendel

- Armaturer med flere enn 2 pendler

10

Armatur i himling 30x60 cm og 30x120 cm, armatur med diameter t.o.m. 60 cm eller armatur som er nedhengt eller utenpåliggende inntil 165 cm lengde   – Pris: 46,21

15

Tillegg for vanntett armatur (IP54 eller høyere) og eksplosjonsvernet armatur i pos. 615.10   – Pris: 13,66

20

Ved oppsetting av armatur etter pos. 10 hvor armatur er levert ferdig med ledning og støpsel, eller armatur for tilkobling til pluggbare kablingssystem reduseres prisenheten til   – Pris: 29,64

25

Armatur i himling inntil 60x60 cm og 60x120 cm, armatur med diameter over 60 cm eller armatur som er nedhengt eller utenpåliggende over 165 cm lengde – Pris: 79,00

30

Tillegg for vanntett armatur (IP54 eller høyere) og eksplosjonsvernet armatur i pos. 615.25   – Pris: 22,13

35

Ved oppsetting av armatur etter pos. 25 hvor armatur er levert ferdig med ledning og støpsel, eller armatur for tilkobling til pluggbare kablingssystem reduseres prisenheten til   – Pris: 53,37

40

Armaturer over 4 rør økes prisenhetene i pos. 25-35 med 25 % pr. rør.

620 Ferdigmonterte lys- og strømskinnesystemer

05

Prisene gjelder oppsetting av ferdigmonterte lys og strømskinnesystemer med sammensetting og montering av deler inkl. rengjøring av kabel og kobling t.o.m. 6 mm2.

I prisene ligger:

- Påsetting av adapter med eller uten utstyr

- Kapp av skinne og avisolering av ledere med spesialverktøy

- Påsetting av pendeloppheng inkl. montering av pendelfeste

- Kapp av pendeloppheng

- Av- eller tilkobling i skinnen

- Påsetting av krok i skinnen

- Sammenmontering av strømskinner m/bolter

- Endeavslutning på strømskinne m/bolter

Anmerkning:

Lysskinne kortere enn 1 m, betales som for 1 m.

Det forutsettes at skinnene kan gjøres ferdige i en arbeidsoperasjon.

10

Skinner t.o.m. 16 A pr. m   – Pris: 22,67

15

Skinner t.o.m. 25 A pr. m   – Pris: 39,40

20

Ettermontering av adapter og/eller utstyr.  – Pris: 7,46

625 Lysmaster

05

Prisene gjelder oppsetting av lysmast på ferdig fundament og er inkl. tilkobling og rengjøring av kabel.

Anmerkning:

Kabel i mast henvises til gr. 525. Montering av armaturer på mast henvises til gr. 610 og 615.

10

Montasje av lysmast t.o.m. 5 m   – Pris: 94,97

15

Tillegg utover 5 m pr. m   – Pris: 18,99

20

Montasje og kobling av koblingsstykke i mast   – Pris: 47,49

25

Anvisning for graving av fundament   – Pris: 18,99

630 Varmeovner

05

Prisene gjelder oppsetting av varmeovner inkl. rengjøring av kabel og tilkobling t.o.m. 6 mm2, evt. jord. Prisene gjelder for ovner oppsatt på gulv, vegg eller i tak.

10

Varmeovner med lengde og høyde t.o.m. 150/25 og 100/70 cm   – Pris: 34,00

15

Når ovner iflg. pos. 10 leveres med ferdig ledning og støpsel reduseres prisen til   – Pris: 27,22

16

Varmeovner med lengde og høyde fra 150/25 og 100/70 cm   – Pris: 50,00

17

Når ovner iflg. pos. 16 leveres med ledning og støpsel reduseres prisen til   – Pris: 40,00

20

Ovner med lengde utover 200 cm betales i tillegg til pos. 16 pr. påbegynte 100 cm   – Pris: 15,20

25

Når ovner iflg. pos. 20 leveres med ferdig ledning og støpsel reduseres prisen til   – Pris: 12,16

Anmerkning I:

Sammenbygde ovner regnes pris pr. ovn.

Anmerkning II:

Varmesluttede fotlistsystemer anvendes prisene i pos. 10 pr. m alt inkl. Kortere lengder enn 1 m betales pr. lengde som for 1 m. Oppsetting av apparater i systemet henvises til sine respektive deler.

Kapp av dekkplate med spesialverktøy inngår i prisene.

30

Ovn montert på pendel o.l. avtales pris

35

Oppsetting av badstuovn   – Pris: 227,93

40

Manøversentral for badstuovn   – Pris: 113,97

45

Varmluftvifter t.o.m. 5,5 kW   – Pris: 227,93

50

Varmluftvifter 5,5-15 kW   – Pris: 379,90

55

Manøversentral for varmluftvifter   – Pris: 113,93

Anmerkning:

Prisene i pos. 35-55 er for komplett oppsetting inkl. kobling.

Evt. fylling av stein i badstuovn er inklusiv.

635 Romtermostater

05

Prisene gjelder oppsetting, rengjøring av kabel og tilkobling med inntil 4 mm2.

10

Termostat t.om. 20 A   – Pris: 31,36

Merknad:

Gjelder påveggmontert termostat i industiell utførelse. For vanlige termostater viser til gruppe 555.10

640 Varmeelement i folie

05

Prisene gjelder varmeelement i folie forlagt i gulv eller tak ferdig tilkoblet. I prisen ligger:

Evt. merarbeid med opplegg av rør og bokser

10

Montering av varmeelement i gulv eller tak pr. m2 element   – Pris: 34,23

645 Varmekabler

05

Prisene gjelder for armert eller uarmert varmekabel.

Prisene er inkl. rengjøring og kobling av kabel. Prisene forutsetter at anlegget er planlagt og at det foreligger tegninger og beskrivelser. For bad og toalett må det foreligge skisse.

Hvis det forlanges kontroll, isolasjonsmåling og tilsyn under støping/pålegging av dekke, avtales pris. I prisen ligger:

- Utmåling av kabel fra bunt eller trommel

- Montasje av festelister

- Utlegging og feste av kabel til festelister

- Festing av kabel med bendsletråd, tape o.l.

- Isolasjonsmåling før og etter pålegging av dekke

- Påsetting av lokk

10

Varmekabel (ferdigmont.) for direkte innstøping t.o.m. 2 leder inntil 15 m   – Pris: 64,96

15

Varmekabel (ferdigmont.) for direkte innstøping t.o.m. 2 leder inntil 30 m   – Pris: 99,53

16

Montering av varmekabel levert på nett pr.m2 (gjelder fra 1.1.2013)  – Pris: 34,23

20

Varmekabel t.o.m. 2 leder pr. m   – Pris: 4,75

Anmerkning:

Prisen i pos. 20 gjelder for:

- Varmekabel i takrenner og nedløpsrenner

- Varmekabel for direkte innstøpning inkl. inntrekking i beskyttelsesrør frem til koblingsboks eller bryter

- Varmekabel forlagt mellom bjelkelaget

21

Når det kreves hel liming av kabel betales i tillegg pr.m   – Pris: 4,56

25

Tillegg til pos. 20 for skrått tak ved opplegg i takrenner   – Pris: 2,07

30

Skjøt av varmekabel med plast skjøtemuffe eller krympestrømpe t.o.m. 2 leder   – Pris: 35,86

35

Oppsetting kobling og rengjøring av kabel i utvendig boks med evt. fylling med plastmasse   – Pris: 24,81

40

Varmekabel lagt i soilrør, vannledningsrør, eller lagt på rør og på oljetanker, forlagt i trappetrinn og selvregulerende varmekabel pr. m. inkl. påsetting av merker.  – Pris: 9,50

45

Varmekabel iflg. pos. 40 som vikles på rør 1: 1,3   – Pris: 13,79

Anmerkning II:

Nødvendig stillasbygging, taktekking og hvor det trengs ekstra sikkerhetstiltak, avtales pris.

Tilledning betales med det samme som pos. 20 pr. m inntil 5 m, for lengder derover henvises til del 5.

Del 7 Opplegg og sammenmontering av kabelbroer, kabelstiger og profilskinner av metall

705 Generelt

10

Hvis montørene får i oppdrag å utføre montasje av kabelbroer, stiger, baner og profilskinner, betales nedenforstående priser. Velger installatøren å la andre firmaer utføre broarbeidet, må det fra installatørens side være planlagt slik at det utførende firma kan montere kabelbroer, kabelstiger og profilskinner uten at montøren blir pålagt noe av dette arbeidet. Når annet firma har utført arbeidet, skal installatøren og montøren i fellesskap godkjenne det utførte arbeidet før forlegging av kabler igangsettes.

15

Kapping og bøying av jern som skal innstøpes, avtales pris.

20

Montasje av ferdig sving på kabelstige (bro) av lettmetall, betales for 1 m bro.

25

Vedr. jording gr.710 og 715 vises til 511.05

707 07 Avtalepriser

710 Montasje av kabelbro - stige - bane

05

Prisene gjelder for komplett opplegg av kabelbro, kabelstige og kabelbane fra 10 cm til 100 cm bredde.

I prisen ligger følgende:

- Oppsetting av veggknekter, evt. stag, takfeste

(enkelt, dobbelt eller regulerbart) inkl. festebolter

- Sammenbygging av stagoppheng

- Kutt av bro, bane eller stige

- Knekk av kabelstige (bro) av lettmetall hvor det benyttes ferdig skjøteledd

- Skjøt av ferdig monterte kabelstiger

- Montasje av skillevegger på bro, bane eller stige, løstliggende eller festet

- Montasjeplate på bro, bane eller stige

10

Bro, stige, bane pr. m   – Pris: 35,52

715 Profilskinner av metall

05

Prisene gjelder for komplett montasje av følgende typer skinner:

- Jernskinne t.o.m. 40 x 40 x 3 mm

- Aluminiumskinne t.o.m. 50 x 30 x 2 mm

- Lettmetallskinne t.o.m. 100 mm

Målene er oppgitt i bredde x høyde x tykkelse.

I prisen ligger følgende:

- Påsetting av pendelstang inkl. montering av pendelfeste

- Kapping av pendelfeste

- Påsetting av dekkskinne, plast eller jern

- Kapp av skinner etter ovennevnte dimensjoner og typer

- Sammenmontering av skinner m/vinkelledd o.l.

10

Montasje av skinner pr.m   – Pris: 28,91

Del 8 Kanalsystemer og grenstaver

805 Generelt

10

Prisene forutsetter hensiktsmessig mekanisk verktøy og det spesialverktøy som pr. i dag forefinnes.

15

Opplegg av kabel betales etter del 5 gr. 510

20

Når det gjelder innsetting av utstyr, betales dette iht. pos.555.10 eller del 10 og 11 for svakstømsutstyr.

807 07 Avtalepriser

810 PVC og metall installasjonskanaler

05

Prisene gjelder komplett oppsatt kanal med bredde t.o.m. 250 mm.

I prisen ligger:

- Avgreningsskap

- Kapp av kanal og lokk med spesialverktøy

- Innsetting av skillevegger med evt. kapp og påsetting av klammer

- Innsetting av nipler

- Innsetting av boks for utstyr

- Påsetting av dekklokk med ferdige hull for utstyr tilpasset og festet.

10

Kanal t.o.m. 45 mm   – Pris: 14,42

15

Kanal t.o.m. 70 mm   – Pris: 20,23

20

Kanal t.o.m. 250 mm   – Pris: 43,69

25

Tillegg til pos. 10 til 20 der det oppsettes veggknekt for feste av kanalen.  – Pris: 22,79

Anmerkning:

Tillegget inkluderer oppsetting av veggknekt og eventuelt påsetting av radiatorlister og kapp av disse.

815 Grenstaver og uttakssøyler

10

Montering av grenstaver med ferdig utstyr pr.m   – Pris: 37,00

15

Uttakssøyler tom. 1 meters høyde   – Pris: 44,00

Anmerkning pos.15:

Komplett montert inkl. 1 stk. tilkobling av kabel inntil 4mm2.

Kobling /terminering av tele/data iht. Pos.1230

Del 9 Strømskinner i hovedfordelingsanlegg

905 Generelt

907 Avtalepriser

910 Strømskinner i hovedfordelingsanlegg

05

Prisene gjelder komplette oppsatte strømskinner.

I prisene ligger:

- Oppheng og festing av braketter, vinkler o.l.

- Montering av avgreningsskap, hjørner og endeavslutninger

- Sammenmontering og sammenkobling av skinner

Prisene regnes pr. m skinner.

Det forutsettes at det brukes mekanisk verktøy som løftebord o.l.

10

Strømskinne t.o.m. 250 A   – Pris: 72,18

15

Strømskinne t.o.m. 800 A   – Pris: 133,92

20

Strømskinne t.o.m. 1600 A   – Pris: 334,31

25

Strømskinne t.o.m. 2400 A   – Pris: 434,98

30

Strømskinne t.o.m. 3200 A   – Pris: 493,87

Del 10 Montering av svakstrømsutstyr

1005 Generelt

10

For spesielt tungt og omfangsrikt utstyr avtales pris.

15

Dekorative ur hvor tall må festes direkte på vegg, idriftssetting og justering av uranlegg, avtales pris.

20

Testing, avstemming, justering og idriftssettelse av utstyr og anlegg inngår ikke i prisene. Dette betales etter avtale.

25

Prisene er for komplett montasje inkl. evt. Etteroppsetting av lokk og inntil 4 koblinger, koblinger derover betales etter gruppe 1235, pos. 10. Prisene dekker også vanntett utstyr. Prisene i gruppe 1015 er eksklusiv koblinger.

30

Utstyr som ikke er spesifisert i egne grupper skal betales etter gruppe 1010.

35

Bedriften plikter å holde det nødvendige utstyr og instrumenter for utprøving av anlegget.

1007 Avtalepriser

1010 Utstyr for brann, tyveri, innbrudd, KNX, tidsregistrering, adgangs-kontroll, sykesignal, portåpner og ringeanlegg, nødlys, kølappsystem og annet utstyr som ikke er spesifisert i egne grupper

05

Prisene gjelder for alt svakstrømsutstyr innenfor brann, tyveri og innbrudd,KNX anlegg. tidsregistrering og adgangskontroll, nødlysanlegg, kølappsystem og annet utstyr som ikke er spesifisert i egne grupper, sykesignalanlegg, portåpneranlegg og ringeanlegg. I prisene ligger:

- Tildekking av utstyr (ferdig montert)

- Utstyr festet på dekklokk

- Omhyggelig rengjøring av bokser for innsetting av ømfintlig som for eksempel rele eller fjærsett.

- Oppsetting av dekklokk, etteroppsetting av lokk, samt stillbar ramme.

- Merking av utstyr

- Vanntett utstyr

10

Adresserbart utstyr som programmeres av montør t.o.m. 4 fester   – Pris: 50,00

11

Adresserbart utstyr som ikke programmeres av montør t.o.m 4 fester  – Pris: 35,00

15

Ikke adresserbart utstyr t.o.m. 4 fester   – Pris: 25,23

20

Utstyr i tidligere oppsatt boks.  – Pris: 17,74

25

Ferdig levert apparatledning og evt. innstøpsling av denne   – Pris: 4,98

30

Dørholdermagnet med diameter t.o.m. 60 mm   – Pris: 50,87

35

Dørholdermagnet med diameter t.o.m. 120 mm   – Pris: 96,82

40

Karmoverføringer   – Pris: 101,71

1015 Sentraler

æ

Prisene gjelder for montering av ferdig leverte sentraler av type:

- Brannsentraler, tyverialarmsentraler, halonanleggsentraler, sentralenhet for tidsregistrering.

- Nødlyssentraler, rack krysskoblingsskap, utløserskap, orienteringstablå og lignende

- Hvor sentralene skal felles inn i innmuringskap avtales pris.

- Skap for sentraler som leveres uten utstyr betales etter gruppe 315, pos. 10-15.

- Testing og utprøving av sentralene inngår ikke i prisene.

Utbygde sentraler er pr. enhet.

10

Sentraler, skap o.l. t.o.m. 0,1 m3   – Pris: 74,08

15

Sentraler, skap o.l. t.o.m. 0,2 m3   – Pris: 147,03

20

Sentraler, skap o.l. t.o.m. 0,6 m3   – Pris: 226,23

25

Sentraler, skap o.l. t.o.m. 1,5 m3   – Pris: 426,81

30

Sentraler på stativ, koblings- og krysskoblingsstativer høyde eller lengde t.o.m. 2000 mm   – Pris: 301,39

35

Sentraler på stativ, koblings- og krysskoblingsstativer, høyde eller lengde t.o.m. 3000 mm   – Pris: 476,43

40

Tillegg til pos. 35 pr. påbegynte m   – Pris: 175,02

1020 Forsterker og radio/TV - antenneanlegg

05

Eventuell tilpassing av taksten rundt antennemast, eller bardunfeste inngår ikke i prisene. Sluttkontroll, justering og feltstyrkemåling for plassering av antenne samt prøvinger i forbindelse med utfyllinger av skjemaer (data) til NRK, inngår ikke i prisene.

10

Bæremast maksimum 5 m   – Pris: 181,48

Anmerkning:

Master over 5 m avtales pris

15

Antenner (singel)  – Pris: 78,43

20

Parabolantenner   – Pris: 464,50

25

Converter (polarisjonshode)  – Pris: 188,74

30

Utstyr I   – Pris: 28,94

Kommentar:

Følgende utstyr ligger under pos.30

- Antennekontakter

- Programvelgere

- Mikrofonkontakt og lignende.

- Fordelingsboks

- Forsterkere/stømforsyning

- Tuner modulator

- Høyttalere

- Støpsler

40

Anmerkning til pos. 10-25

Ved montering på skrått tak forhøyes de tarifferte priser med 30 %

45

Ved montasje på gårder hvor innflytting har skjedd, forhøyes de tarifferte priser i pos. 10-35 med 25 %

1025 Overvåkningssystem

10

Sving og bøyemaskin, liten   – Pris: 96,82

15

Sving og bøyemaskin, stor   – Pris: 280,67

20

Utstyr I   – Pris: 23,29

Følgende utstyr ligger under pos. 20:

- Kameravelger

- Fjernbetjeningsutstyr/kontrollpanel

- Monitor

- Monitor m/tak - veggfeste

25

Utstyr II   – Pris: 50,87

Følgende utstyr ligger under pos. 25:

- Kamera

- Værfaste hus

- Belysning IR på kamera

- Videomaskin

- Varmeelement i kamerahus

1030 Parkerings- og garasjeanlegg

05

Prisene forutsettes at fundament er ferdig oppsatt på forhånd.

10

Bom   – Pris: 193,64

15

P-hus skilt (fullt/ledig)  – Pris: 191,31

20

Høydevarsling   – Pris: 188,74

25

Automatisk betalingsenhet   – Pris: 193,64

30

Registreringsenhet   – Pris: 101,71

35

Sentralenhet   – Pris: 37,38

40

Markeringslys   – Pris: 96,82

1040 Strømforsyningsanlegg

05

Prisene er for strømforsyningsutstyr, unntatt er de grupper hvor prisen for strømforsyning er tatt med spesielt.

10

Transformatorer t.o.m. 500 VA, stabilisert strømforsyning t.o.m. 300 VA og likeretter t.o.m. 150 V   – Pris: 32,77

15

Transformatorer over 500 VA og likeretter t.o.m. 300 V   – Pris: 79,19

20

Skilletrafo t.o.m. 2000 VA   – Pris: 55,76

25

Skilletrafo t.o.m. 5000 VA   – Pris: 101,71

30

UPS 1000 VA (avbruddsfri strømfors.)  – Pris: 101,71

35

UPS 2000 VA   – Pris: 147,64

40

Akkumulatorbatteri tom. 45 kg   – Pris: 21,44

45

Akkumulatorbatteri tom. 70 kg   – Pris: 39,84

50

Akkumulatorbatteri tom. 100 kg   – Pris: 56,37

55

Batteriskap på gulv for inntil 24 V batterier   – Pris: 19,83

1045 Trafikksystem

10

Detektorsløyfe   – Pris: 285,56

15

Signalhode, enkle   – Pris: 50,87

20

Signalhode, doble   – Pris: 78,73

25

Signalhode, triple   – Pris: 101,71

30

Stolper på ferdig fundament inntil 4 m   – Pris: 91,92

35

Anvisning for graving for fundament   – Pris: 18,99

Del 11 Telefonanlegg, calling, dataanlegg, telekommunikasjon, kontakter

1105 Generelt

10

Prøving av telefonanlegg inngår ikke i prisene.

15

Alle prisene er for komplett montasje ekskl. kobling.

Kobling betales etter gruppe 1230.

1107 Avtalepriser

1110 Tele - data og callinganlegg

10

Termeringsblokker   – Pris: 6,44

15

Koblingsblokker   – Pris: 11,94

20

Patchpanel i rack   – Pris: 27,10

25

Frittstående periferutstyr eks. telefax   – Pris: 16,55

30

Utplassering av bordapparat   – Pris: 14,70

40

Utplassering av PC, harddisk med tastatur og mus   – Pris: 43,70

45

Utplassering av PC skjerm   – Pris: 32,51

50

Veggapparater   – Pris: 28,19

60

Utstyr   – Pris: 20,53

Følgende typer utstyr ligger i pos.60:

- Ekspedisjonsapparater

- Vanlige apparater

- Spesialapparater

- Linjevender

- Klokker

- Tilkoblingsledd for opptaker

- Ekstra høretelefon, hodemikrofon

- Opptattlampe, lampetablå

- Konferanseutstyr

- Ringesignalutstyr

65

Utstyr 2   – Pris: 28,19

Gjelder følgende utstyr ferdig montert og koblet

- Basestasjoner for trådløse telefonsystemer

- Basestasjoner for trådløs data

1115 Kontakter - støpsler

05

Prisene er inklusiv 8 koblinger, for koblinger derover henvises til gruppe 1230, pos. 10.

10

BNC/TNC kontakt for panelmontasje o.l.  – Pris: 12,25

15

Data, telekontakt uskjermet   – Pris: 27,96

20

Data telekontakt skjermet   – Pris: 29,96

25

Data telekontakt i rack uskjermet   – Pris: 25,96

30

Data telekontakt i rack skjermet   – Pris: 27,96

35

Chassiskontakter   – Pris: 12,25

40

T.o.m. 15 pins han/hun   – Pris: 17,16

45

T.o.m. 25 pins han/hun   – Pris: 18,98

50

Sentralplater/kombinasjonsplater   – Pris: 4,59

55

Testing av data/tele med skanner avtales

Del 12 Opplegg av svakstrømskabel og koblinger

1205 Generelt

05

Prisene i gruppe 1210-1215-1220 og 1225 er for alle typer kabel som er godkjent for opplegg til svakstrømsutstyr.

Der man bruker kabel som også er godkjent for sterkstrømsutstyr, skal prisene i del 5 brukes med unntak av brannkabel som betales etter prisene i gr.12. Merking av kabler og ledning ved tavle og apparat er inkl. i prisene

10

Merking utover pos. 05   – Pris: 3,00

1207 Avtalepriser

1210 Fast opplegg av svakstrømskabel med boring/uten direkte feste i underlaget

10

T.o.m. 20 par   – Pris: 8,33

15

T.o.m. 50 par   – Pris: 10,31

20

T.o.m. 100 par   – Pris: 15,63

1215 Svakstrømskabel i grøft eller kulvert

05

Se generelle bestemmelser under gruppe 520-05.

10

Kabel i grøft eller åpen kanal   – Pris: 3,00

Følgende kabeltyper ligger i pos. 10:

- T.o.m 100 par

- T.o.m. 50 par med skjerm på hver leder eller par

- T.o.m. 50 tråders kabel m/optiske fibre

1220 Svakstrømskabel på bro, kanal eller i rør og fast opplegg av kabel uten boring

05

Prisene gjelder for kabel lagt på bro eller trukket i kanal eller rør.

Prisene er inkl. stripsing, enkeltvis og sammenhengende eller i bunter.

10

T.o.m. 20 par   – Pris: 5,00

15

T.o.m. 50 par   – Pris: 6,58

20

T.o.m. 100 par   – Pris: 10,84

25

T.o.m. 20 tråders kabel m/optiske fibere   – Pris: 4,92

30

T.o.m. 50 tråders kabel m/optiske fibere   – Pris: 6,58

35

Kabel som benyttes i data spredenett inntil 4 par   – Pris: 2,39

1225 Selvbærende svakstrømskabel

05

Prisene gjelder for strekk av selvbærende kabel og inkl. evt. følgende:

- Utflensing av bæreline

- Feste av bæreline

- Gjennomgående feste av bæreline

- Montering av strekkfisk

10

Selvbærende kabel t.o.m. 20 par   – Pris: 10,83

15

Selvbærende kabel t.o.m. 50 par   – Pris: 14,05

20

Selvbærende kabel t.o.m. 100 par   – Pris: 17,63

1230 Kobling/terminering

05

Prisene er for kobling pr. enkeltleder t.o.m. 2,5 mm2.

Prisen for koblinger inkl. følgende:

- Rengjøring av kabel - evt. påsetting av strømpe

- evt. påsetting av kabelsko - skjøting av ledere betales pr. leder.

Nødvendig utprøving av kabelanlegg for å sjekke at det er koblet riktig, inngår i prisene.

10

Kobling   – Pris: 2,45

11

Kobling med termineringsverktøy   – Pris: 1,79

15

Fiberoptisk kabel, lederskjøting, avtalepris

20

Fiberoptisk kabel, terminering, avtalepris

25

Sveiseskjøt, avtalepris

30

Påsetting av sluttmotstand   – Pris: 4,63

40

Testing av fiberoptiske forbindelser, avtalepris

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet felleskommentarer til akkordtariffen

Ajourført 2012

105 Innledning

35 Med begrepet nedriving menes hvor utstyret/materiellet rives ned.

Med begrepet nedskruing menes hvor utstyret/materiellet tas ned med sikte på at de kan brukes på nytt, eller hvor man må være forsiktig slik at man, ikke skader andre bygningsdeler etc.

110 Forutsetninger for akkordarbeid

12 Tilrettelegging

Tradisjonell oppstart og avslutning av oppdraget samt pålagt tilstedværelse ved etablering og avslutning er innkalkulert i akkordprisene. For øvrig henvises det til akkordtariffens pos. 125.25 og Landsoverenskomsten for elektrofag §4A pkt.2.

Justering av bemanningsplan

Omskriving av bemanningsplan eller samarbeid om justering av bemanningsplan med saksbehandler, er innkalkulert i akkordprisene.

Tilrettelegging i forbindelse med forandring av framdriftsplan

Avbrudd i arbeidet som enten skyldes byggets naturlige framdrift, eller avbrudd av igangsatt arbeid som medfører uproduktiv tid er innkalkulert i akkordprisene.

Koordinering av egne aktiviteter i forhold til andre entreprenører

Konferanse med andre faggrupper på arbeidsstedet om utførelse av eget arbeid og koordinering av arbeidet i forhold til de ulike entrepenørers aktiviteter er innkalkulert i akkordprisene.

Tilrettelegging av tilleggs- og reparasjonsjobber

Tilrettelegging av tilleggs- og forandringsjobber er innkalkulert i akkordprisene.

Betaling for reparasjonsarbeid som skyldes skader forvoldt av andre yrkesgrupper skal avtales før arbeidet utføres og betales med fastlønn i akkord jmf. LOK §4A pkt.3. Skyldes reparasjonsarbeid ikke fagmessig utført arbeid, henvises til gr. 110-40 m/kommentarer.

Tilrigging av lys og skjøteledninger for eget bruk er innkalkulert i akkordprisene. Forutsetningen er at det på forhånd eksisterer provisorisk anlegg for nevnte uttak.

Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler

Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler om tilleggs- og forandringsarbeid er innkalkulert i akkordprisene.

13 Tegninger merarbeid med å utføre arbeid pga. avhengighet av mer enn 1 stk EL. tegninger

Partene er enige om at bruk av alle nødvendige elektrotegninger og skjemaer er innkalkulert i akkordprisene. Koordinering mellom elektrotegninger og andre faggruppers tegninger for å unngå kollisjoner, sikre mulige framføringstraséer, tilpasse installasjoner i tekniske rom hvor utstyr e.l. ikke er inntegnet/plassert, er oppgaver som påhviler rådgivende ingeniører eller bedrift.

Bruk av andre faggruppers tegninger for å klarlegge detaljer er innkalkulert i akkordprisene.

Forholdene er innkalkulert i akkordprisene fra 1. mai 2006 med 15 %

Merarbeid pga. gal målsetting, gale symboler etc.

Konferanse og oppretting av tegninger og skjemaer forårsaket av gal målsetning, gale symboler etc. er innkalkulert i akkordprisene.

All konferanse med andre håndverksgrupper, oppdragsgiver, arkitekter og konsulenter pga dårlige tegninger

Konferanse om slike forhold er innkalkulert i akkordprisene.

Merarbeid i forbindelse med endringer/endringsmeldinger på tegninger

Arbeid med endringer og oppretting av tegninger/koblingsskjemaer er innkalkulert i akkordprisene.

15 Medgått materiell

I akkordoppstillingen skal det tas med det materiell og de apparater og utstyrsgjenstander som faktisk er montert, iberegnet det som er medgått til koblinger og nødvendig kapp. Materiell som blir defekt eller kommer bort, skal således ikke være med. Returseddel skal fylles ut.

Det vil derfor vanligvis ikke være nøyaktig samstemmighet mellom akkordoppstilling og sammendragliste for utlevert materiell.

20 Godt verktøy og komplett materiell

Rekvisisjon av matriell skal gjøres i god tid av ansvarshavende montør iht. utlevert materialliste som beskrevet i kommentarene for 110.14 og inngår i akkorden.

Arbeidsgiveren plikter å skaffe materiellet snarest mulig etter bestillingen.

Materiellet skal leveres komplett og i riktige dimensjoner for å få en rasjonell montasje.

27 Opprydding og fjerning av avfall

Eget avfall skal fjernes til oppsatte containere/anvist sted. Arbeidet er innkalkulert i akkordprisene. Dette gjelder også kildesortering og pålagt mellomlagring.

Pålagt rengjøring og opprydding som går utover bestemmelsens omfang om sammenfeiing og bortbæring av avfall

Pålagt rengjøring og opprydding som går utover bestemmelsens omfang om sammenfeiing og bortbæring av avfall er innkalkulert i akkordprisene.

Dette innkluderer også bunting av papp.

40 Fagmessig arbeid

Partene har alltid satt sin ære i å holde en høy faglig standard, og er enige om at denne ikke skal forringes ved arbeid som utføres i akkord. Begge parter plikter å påse at denne forutsetningen overholdes, og hvis et arbeid ikke holder mål, skal det bringes i orden. Akkordlaget må dekke arbeidsomkostningene og arbeidsgiveren materiellet som går med.

115 Akkordsystemets rutiner

10 Akkordtaker

Som fagarbeider forstås montør med fagbrev. Lærlingens prøvearbeid kan etter nærmere avtale gjennomføres på akkord.

15 Akkordseddel

Akkordseddelen er en kontrakt om at arbeidet skal utføres i akkord og er bindende for begge parter

Alle kjente forhold om arbeidets omfang og mulige særbestemmelser skal fremkomme i akkordseddelen.

For andre forhold som oppstår under arbeidets gang, f.eks tillegg og forandringsarbeider etc. skal det skrives tilleggsakkordseddeler som betraktes som en del av akkordseddelen.

Eksempel på akkordseddel

Anleggets navn:........................................ Ordrenr.:......................

Firma:....................................................................................................................

Montasje av elektrisk sterk- og svakstrømanlegg etter foreliggende tegninger og beskrivelse, samt framdrifts- og bemanningsplan. Arbeidet utføres etter Landsoverenskonsten § 4 A og Akkordtariffens generelle del og faste prisliste.

Særskilte forhold

1. Oppmøtested er ...................................................................

Reisetiden avtales til .................. min. pr. person pr. dag.

2. Dersom det avtales bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse, dog maksimalt fra bedriftens adresse til anlegget med ................ km pr. dag pr. arbeidstaker.

Reisepenger betales etter offentlig kommunikasjon, for tiden kr ............. pr. person pr. dag.

3. Arbeidsoppgaver som pålegges akkordlaget utenfor arbeidssted og bedriften skal det avtales betaling for. Konferanser med arbeidsgivers representant er innkalkulert i prisene.

4. Hvis det blir aktuelt å bruke jobbrekvisisjoner for tillegg/forandringsarbeider, skrives disse av akkordlaget. Betaling for arbeid på jobbrekvisisjoner avtales særskilt

5. Det forutsettes at det fortløpende treffes avtaler (05 og 07 avtaler) for arbeidsoperasjoner som ikke er prissatt. Det vises til pos. 105.30.

6. Akkordforskudd avtales til kr. ............ pr time, såfremt ikke høyere forskudd kreves med bakgrunn i deloppsett ihht. akkordtariffens Gr. 115-30.

________________ den _______________

For montørene For bedriften

20 Arbeid som ikke dekkes av akkordprisene

Bestemmelsen innskjerper plikten til å konferere om betalingsmåten før arbeidet settes i gang. Timesedler skal spesifiseres.

21 Konferanser av administrativ art

Deltakelse i byggemøter/framdriftmøter er innkalkulert i akkordprisene.

I slike møter kan representanter for oppdragsgiver, entreprenør og byggeadministrasjon delta.

Konferanse med konsulent, arkitekt, byggherre og oppdragsgiver

Konferanser som er nødvendig for at arbeideren skal få klarlagt detaljer ved arbeidets utførelse, inngår i akkorden.

Det kan som eksempel nevnes konferanse med arbeidsgiver, byggeleder, andre håndverkere og eventuelt konsulent, arkitekt for klarleggelse av tegninger og beskrivelse.

Konferanse av administrativ karakter er innkalkulert i akkordprisene.

Det kan som eksempel nevnes pålegg om å delta i byggemøter, konferanser med konsulent, arkitekt, oppdragsgiver om forandrings-, eller tilleggsarbeider samt tegning av skjemaer, oppretting av tegninger og fremskaffelse av montasjeunderlag.

Kvalitetskontroll/skjemaer

Deltakelse i kvalitetssikring i henhold til Norsk Standard, kontroll og utfylling av skjemaer i denne forbindelse, er innkalkulert i akkordprisene. Isolasjonsmåling av ferdig anlegg og innlevering av denne verdi, er innkalkulert i akkordprisene. (se også pos.305.35)

Oppfølging overfor stedlig tilsyn

Oppfølging overfor stedlig tilsyn er innkalkulert i akkordprisene.

Deltakelse på befaring

Deltakelse på befaring/overlevering mellom bedrift/akkordlag er innkalkulert i akkordprisene.

25 Timelister

Timelistene skal spesifiseres med utført arbeid i akkordtid, og timer som skal godskrives med timelønn, og innleveres straks lønningsperioden er ute. Timene skal spesifiseres slik at kontroll er mulig. Egne lister kan benyttes som vedlegg til timelistene dersom dette er nødvendig av plasshensyn.

Timelister som der ikke er reist innvendinger mot før avlønning, anses som godkjent.

Arbeidstakerne er også pliktige til å spesifisere utførte tilleggs- og/eller forandringsarbeider, og få disse kvittert av oppdragsgiver, hvis avtale forutsetter dette.

Timelistene for den enkelte arbeider forelegges akkordtakeren som fører disse inn på en samleliste for vedkommende arbeid.

Skriving av timelister og registreringsskjemaer som går utover bestemmelsene i gr. 115-25

Skriving av 1 timeliste pr.kunde pr.lønnsperiode inngår i akkorden.

Timelister eller lister over timer som vedlegges timelistene som går utover dette skal det avtales betaling.

Prosjekter bestående av flere enheter med en akkordseddel og et ordrenummer kan om ønskelig skilles ved bruk av undernummer, under den forutsetning at 1 timeliste benyttes.

30 Forskuddsutbetaling

1. Utregning av akkordforskudd etter pos. 115.30 skal settes opp på samme måte som endelig akkordfordeling.

2. Den fordelingsprosent man kommer frem til multipliseres med §3A satsen. Denne multipliseres deretter med minst 75% og tillegges §3A satsen. Dette utgjør forskudd pr.time.

3. Har man fått utbetalt akkordforskudd før første beregning, skal differansen mellom det utbetalte og beregning etter pkt.2. utbetales. Det beløp som fremkommer etter beregning i pkt.2. skal betales for alle timer frem til ny beregning foreligger. Se Akkordtariffen pos. 115-30 vedr. innlevering av forskuddsberegning.

4. Den timelønn som er beregnet ved innlevering av oppsett for akkordforskudd gjelder deretter 2 mnd. fremover i tid, da nytt oppsett skal innleveres. Det er anledning til å inngå avtale om fast forskudd.

35 Innlevering av akkordoppgave

Akkordoppgaven skal omfatte alle poster i hele akkordoppgjøret og må leveres innen den fastsatte frist. For større arbeider hvor det er nødvendig, kan det avtales en lengere frist, dog ikke over to uker.

Akkorden regnes ikke som ferdig før oppgaven er oppsatt og innlevert. Når akkordtaker har levert inn akkordoppgave innen fristens utløp, plikter arbeidsgiver å kontrollere denne slik at utbetalingsfristen overholdes. Kontrollen skal omfatte både mengde og priser.

For å få en riktig oppgave må akkordtakeren føre sine oppgaver gjennom hele arbeidstiden, og arbeidsgiveren må levere gjenpart av materiellrekvisisjon (pakkseddel) for alt materiell etter hvert som det leveres.

Er der uenighet om mengde, skal oppmåling foretas i fellesskap på stedet. Viser oppmålingen at akkordoppgaven er feil, og feilen kan tilbakeføres til akkordtakeren, føres den tid som har medgått for

akkordtakeren for deltakelse i oppmåling som akkordtid. I motsatt fall betales den av bedriften.

40 Rettelser i akkordoppgave

Rettelser i akkordoppgave kan ikke gjøres uten i samråd med akkordtakeren, og må foretas innen den frist som gjelder for akkordoverskuddets utbetaling.

En hensiktsmessig måte å gjøre rettelser i akkordopgaven på er at arbeidsgiver leverer akkordoppgaven tilbake med sine skriftlige bemerkninger.

Når akkordtaker har gjennomgått disse, konfereres det nærmere om punktene. Oppstår det uenighet om rettelse, behandles dette som en tvist.

45 Tvist om enkelte punkter i akkordoppgjør

Tvist om enkelte punkter er ikke gyldig grunn for å utsette utbetalingen, som da skal omfatte det som ikke er omtviset.

50 Utregning av akkorden

På grunnlag av akkordoppgaven og eventuelle konferanser foretar arbeidsgiveren utregningen på godkjente skjemaer. Skjemaer holdes av arbeidsgiveren.

Akkordoverskuddet skal fordeles på samtlige timer som er medgått på arbeidet, uansett kategori timer.

Gjenpart av akkordoppgjøret som tilstilles akkordtaker og arbeidstakernes tillitsvalgte ved bedriften, skal være komplett med beregnings- og fordelingslister.

AKKORDFORDELING

Anlegg Ordrenr.: Akkordnr.:

Prisliste ______________________ x multi Kr

+ Fast timelønn i akkord (samlet sum) Kr

+ Timelønn dagtid totalt Kr

+ Timelønn reisetid totalt Kr

= Akkordsum totalt Kr

- Samlet utbetalt § 3A lønn Kr

= Til fordeling Kr

Fordelingsbeløpet x 100

Fordelings % = = %

Samlet utbet § 3A lønn

For bedriften Sted - Dato For montørene r

60 Utbetaling av akkordoverskudd

Akkordoverskuddet skal utbetales innen de frister som er fastsatt.

Forlengelse av utbetalingsfristen kan bare nyttes når det er nødvendig f.eks ved større industri- og spesialanlegg, dog ikke utover fire uker.

70 Garantilønn ved akkordarbeid

Garantert timelønn i akkordarbeid er § 3 A og eventuellt avtalt forskudd avtalt enten på akkordseddel, mellom de tillitsvalgte og bedriften, eller utbetalt i henhold til innlevert prøveoppsett (for øvrig vises det til AML § 14-15).

75 Når enkelte deler mangler

Prinsipielt skal hele arbeidet være fullført før akkorden gjøres opp, men hvis enkelte apparater eller deler mangler pga. leveringsvansker, skal akkorden for det utførte arbeidet gjøres opp.

125 Dagtid

10

Uttaking og innlevering av materiell og verktøy skal godskrives med § 3. A lønn. Dette gjelder dog ikke ved henting og tilbakelevering fra lager for oppbevaring av materiell og verktøy på arbeidsplassen.

For å få betaling for innredning av materiallager eller flytting av materiell på arbeidsplassen, må det foreligge avtale i forveien.

15 Konferanser med nye kunder

Bestemmelsen gjelder konferanser med leietakere som flytter inn under arbeidets gang.

20 Arbeidstid under 3 timer

Arbeides det mindre enn 3 timer sammenhengende akkordtimer på en dag pga. at arbeidstakeren tas fra arbeidsplassen, føres de arbeidede timer som dagtid i akkorden. Hvis akkordarbeidet blir ferdig, eller må avbrytes pga. arbeidets fremdrift før 3 timer er gått på en dag, føres timene som akkord.

25 Ventetid

Når det gjelder ventetid, er det samarbeidet mellom akkordtakeren og arbeidsgiveren som er avgjørende for om det blir ventetid av noen betydning. Arbeidsgiveren må selv følge arbeidets utvikling, og akkordtakeren må rapportere alle vanskeligheter straks han blir kjent med dem. Før rapport er gitt kan ventetid ikke skrives.

“God tid” for rekvisisjon av materiell, må fortolkes til den tid det normalt tar å skaffe materiell til vedkommende arbeidssted. Materiell til pågående arbeid forutsettes å være lagervare, eller for eventuelt spesialmateriell at dette er forhåndsbestilt av arbeidsgiverne.

130 Akkordtaker som slutter

10

En arbeidstaker som slutter etter lovlig oppsigelse mens han deltar i en akkord, har krav på akkordoverskudd etter endelig beregning, men først når akkorden er ferdig og oppgjort.

Slutter en arbeidstaker uten lovlig oppsigelse, har han også krav på opparbeidet akkordoverskudd når akkorden er ferdig og oppgjort, men her har arbeidsgiveren rett til å trekke eventuell erstatning for skader som kan dokumenteres og godkjennes påført på grunn av den uregelmenterte fratreden jmf. AML §14-15.

15 Ny akkordtaker

Når et akkordarbeid overdras til en ny akkordtaker, må det formelle med akkordseddel ordnes, og - hvis en av partene forlanger det – skal fullstendig opptelling foretas.

Hvis akkorden for det arbeidet som er utført er misligholdt, medfører dette at resten av arbeidet utføres i ny akkord.

140 Spesielle bestemmelser for prislisteakkord

15

Akkordtariffens gyldighetstid og forhandlinger om nye akkordpriser

Hver enkelt som anvender akkordtariffen skal sende inn til sin organisasjon melding om arbeider som mangler priser eller om nytt materiell, med utførlige opplysninger og begrunnet forslag til akkordpris.

145 Tillegg til akkordprisen

10 Stillas

Med utrykk “mellom gulv og tak” menes avstanden mellom gulv og montasjested

15-30 Arbeid i høyde over 5 meter

Dette tillegget er ment å kompensere tidstapet ved å arbeide i høyder. Dette regnes i prosenter på montasjeprisen for det arbeid som utføres i høyden.

Tillegg etter LOK § 10 er personlige tillegg.

35-40 Inventartillegg

Inventartillegget skal betales for alt arbeid i bebodde leiligheter. For “rom forøvrig” må inventar være innsatt før tillegget skal betales.

Bestemmelsen gjelder også i verksteder og bedrifter i den utstrekning maskiner er til hinder for arbeidet. Den gjelder eksempelvis ikke for arbeid som utføres på en maskin, hvis ikke andre maskiner i nærheten er til hinder.

Tillegget dekker flytting av inventar og gjenstander som kan flyttes uten vanskelighet, og gjelder således ikke flytting av spesielt tunge ting.

45 Arbeid i kanaler og rom

Tillegget gjelder hvor arbeidstakeren må oppholde seg i lave kanaler eller lave rom under arbeidet og er en kompensasjon for denne hindring.

55 Arbeid i sykehus, fengsler ol.

I sykehus, fengsler, anstalter og skoler o.l. med belegg, vil det i tillegg til de vanlige inventarhindringene også oppstå problemer med å få uhindret adgang til rommene eller å få arbeidet rasjonelt.

Tilleggets størrelse for disse ekstraordinære hindringer må vurderes i hvert enkelt tilfelle og fastsettes ved direkte avtale mellom arbeidstakerne og bedriften.

150 Arbeidsgiver som deltar i listeakkord

10

Arbeidsgiver eller arbeidsformann på fast lønn kan delta i akkorden, men kan ikke være akkordtaker hvis andre fagarbeidere deltar.

Avregningen i akkorden foregår etter overenskomstens timelønn.

For å sikre akkordlaget mot urasjonell deltakelse i akkorden fra arbeidsgivers eller arbeidsformannens side er 5 sammenhengende timer pr.dag satt som deres minstetid i akkorden. Hvis arbeidet er ferdig eller dette må avbrytes grunnet fremdriften før 5 sammenhengende timer er nådd, føres også mindre enn 5 timer på en dag som akkordtid.

155 Spesielle bestemmelser for høyspentarbeid - instrumenteringsanlegg - tavlemontasje på eget verksted

10

For nevnte arbeider som varer utover 40 timer, treffes særskilt avtale på bedriften.

I begrepet “særskilt avtale” ligger det at en kan avtale akkord, eller en eller annen form for bonus/prestasjonslønn. Avtalen innebærer i prinsippet at en på bedriftsplan kan avtale den betalingsform en finner mest hensiktsmessig.

160 10-15 Punkter

Punktprisbestemmelsene er en “kan” avtale. Med dette menes at det forutsettes enighet på bedriften før punktprisbestemmelsene kan benyttes.