Hovedoppgjøret 2020: Fellesoverenskomsten for Treforedling

Status: Enighet

Denne overenskomst gjelder for de bedrifter som er medlemmer av Norsk Industri og for organiserte arbeidstakere unntatt arbeidsledere og høyere ledere som deltar i arbeid som industrien omfatter. 
Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet og EL og IT Forbundet. 

Resultat: 

  • I likhet med frontfaget gis det med virkning fra 1. april et generelt tillegg på kr. 0,50 per time. I tillegg gis det for treforedling, også med virkning fra 1. april, et bransjetillegg på kr. 0,10 per time.
  • Alle skifttillegg og skiftprosentgrunnlag er økt med 4,95% ved dette oppgjøret. Sammen med økningen i skifttillegg ved siste mellomoppgjør gir dette en samlet økning i skifttilleggene på 7,35% for tariffperioden 2018-2020.
  • De økonomiske justeringene ved dette oppgjøret tilsvarer en økning i årsinntekt på drøyt kr. 4 100,- per år for en arbeidstaker på helkontinuerlig skift.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Denne bestemmelsen er nå inntatt i overenskomsten.
  • I forhandlingsprotokollen viser de sentrale partene til at det forutsettes at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i tråd med overenskomstens bestemmelser.
  • Arbeid for kompetanseheving og økt fagutdanning for bransjen.

Les hele forhandlingsprotokollen her.

Gjeldende avtaler og dokumenter fram til 03. september 2020: 

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk...

Aktuelt

Tariff 2020

Streikeklare elektrikere krever reelle forhandlinger, ikke ultimatumer.

Tariff 2020

Vil sette arbeidslivet vårt flere tiår tilbake

Tariff 2020

Kommuneoppgjøret er i havn

Tariff 2020

Energi-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Brudd i IKT-forhandlingene