Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for Telenor

Status: Ferdig

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i følgende virksomheter i Telenor-konsernet som fremgår av bilag 7.

Uravstemming: 

95,55 % JA 

3,56 % NEI

0,89 % Blankt.

Resultat: 

Les hele resultatet her: Protokoll Telenor forhandlingene (.pdf)

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time til alle. 

§ 17 Kompetanseutvikling
Nytt 9. ledd:
Ved utdanning initiert av arbeidstaker og godkjent av Statens lånekasse eller NOKUT og som avsluttes med formell eksamen, har den ansatte rett til fri med lønn en eksamensdag pr. semester uavhengig av stillingsprosent. 

§ 22 Personvern
Nytt 2. ledd:
Det skal ikke iverksettes kontrolltiltak som er uforholdsmessig belastende for arbeidstaker. 

§23 Hjemmekontor
Ny bestemmelse: 
I de tilfeller arbeidsgiver åpner for bruk av hjemmekontor, skal leder og ansatt ha jevnlig dialog for å legge til rette for en god og forsvarlig arbeidshverdag. Dersom arbeidstaker har særlige behov for utstyr på hjemmekontor, skal dette tas opp med arbeidsgiver. 
 

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemmingen som har frist 27. oktober. 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Overenskomst for Telenor

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks