Hovedoppgjøret 2020: Oneco Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft

Status: To til fase 3 forhandlinger, 19. nov.  Klikk for mer info. (Spekter område 9)

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

Status OneCo Networks: Partene ble ikke enige i bistandsforhandlingene 25. og 30. september. Oppgjøret går til fase 3, 20. november. 

Status Hålogaland Kraft: Oppgjøret går til fase 3, 20. november. 

Status Global Connect: Enighet om B-del

 • Det gis et generelt tillegg på 975 kroner i henhold til A-delsforhandlingene.
 • Videre gis det et generelt prosenttillegg på 1,2 % av den enkeltes lønn med virkning fra 1. april 2020.
 • Det ble også enighet om et partssammensatt utvalg som skal se på lønnssystem.

EL og IT Forbundet har medlemmer på avtalen i blant annet Viken, Kristiansand og Tromsø. Forhandlingene ble gjennomført i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund.

Uravstemning vil følge på et senere tidspunkt.

 

  Resultat A-del:

  • Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.  
  • I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
  • I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.
  • Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
  • I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.
  • I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.
  • Sliterordningen videreføres.

  Les mer her: Enighet om A-del med Spekter.

  Resultat B-del: Ikke klart.

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Overenskomst for Hålogaland Kraft

  Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper...

  Overenskomst for GlobalConnect AS

  Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).

  Overenskomst for OneCo Networks (tidligere Relacom)

  Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)

  Aktuelt: 

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

  Tariff 2020

  Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

  Tariff 2020

  Enighet for Sykehuspartner

  Tariff 2020

  Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

  Tariff 2020

  Enighet med OneCo Networks