Hovedoppgjøret 2020: Helseforetak med sykehussenger

(Spekter område 10) Status: Ferdig

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

Ja i uravstemning

Godkjent med et klart JA-flertall blant medlemmene. Stemmene fra de fire LO-forbundene som har medlemmer i Spekter område 10 ble lagt sammen. Deltakelsen i uravstemningen var litt lav, så oppgjøret måtte innom LO for endelig godkjenning. Fra EL og IT Forbundet deltok 59,6 % av medlemmene på denne avtalen i uravstemningen.

Resultat:

Protokoll fra A1-forhandlinger kan leses her 

Resultat A2- forhandlinger: 

Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 (fagarbeidere) med ansiennitet lavere enn 16 år gis et generelt tillegg på kr 8.000.

Arbeidstakere i stillingsgruppe 2 og 3 med ansiennitet på 16 år eller mer gis et generelt tillegg på 1,9 %.

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 0,8 %.

Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8 % (samlet 1,6 %).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4 %.

Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020.

Partene lokalt skal kartlegge bruken og gjennomføringen av videreutdanning for ulike yrkesgrupper. Partene skal også diskutere og kartlegge hvilke typer videreutdanning foretakene har behov for. Kartleggingen skal være gjennomført innen 31.03.2022, slik at partene har omforent informasjon før hovedoppgjøret 2022.

Protokoll fra A2-forhandlinger. 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Overenskomst område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet...

Rikslønnsnemndas kjennelse sak 01/2019

Tvistene mellom LO Stat og Spekter samt YS Spekter og Spekter i forbindelse med...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks