Handlingsplan ungdom

Det er behov for unge menneskers engasjement i EL og IT Forbundet. Ungdom må sikres et trygt og velfungerende arbeidsliv, og ungdom utgjør en stor andel av forbundets medlemsmasse.

Innledning

Det er behov for unge menneskers engasjement i EL og IT Forbundet. Ungdom må sikres et trygt og velfungerende arbeidsliv, og ungdom utgjør en stor andel av forbundets medlemsmasse. Ungdom er en uerfaren gruppe i arbeidslivet, og krever derfor ekstra oppmerksomhet fra alle ledd i forbundet. Derfor er EL og IT Forbundet viktig for ungdom og ungdom viktig for EL og IT Forbundet.

Avdelingene og distriktsstyrene i EL og IT Forbundet må legge forholdene til rette for aktiv deltakelse fra unge medlemmer gjennom varierte aktiviteter, og bevisst satsing på rekruttering av unge medlemmer til tillitsverv. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres. I særlig grad gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte innenfor vårt område. Det er også viktig å gjøre en innsats for å knytte til oss ungdom som utdanner seg til jobber innenfor forbundets organisasjonsområde.

Handlingsplanen for ungdomsarbeidet peker på hvilke områder og tiltak som vil være viktigst å jobbe med innenfor ungdomsarbeidet i landsmøteperioden. Det er ungdom selv som har foreslått prioriteringer i denne handlingsplanen, Det betyr at de sakene ungdom er opptatt av, er plukket ut som satsingsområder.

Handlingsplanen består av tre deler, med satsingsområder innenfor de enkelte delene.

Det er:
organisatorisk del med følgende satsingsområder: skolering, informasjon og verving. Her vil vi særlig satse på å rekruttere og aktivisere elever i den videregående skole med hovedvekt på elektrofagene, og bidra til å skape aktivitet blant unge medlemmer, herunder ungdomsutvalgene.

politisk del med følgende satsingsområder: Arbeid, utdanning (herunder lærlingeplasser) til alle, barn og unges oppvekstvilkår og miljø. Et samfunn fritt for diskriminering og rasistiske handlinger hvor alle har like muligheter skal prege det politiske arbeidet.

faglig del med følgende satsingsområder: unges arbeidsmiljø, kompetansegivende fagopplæring og lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår.

Innenfor det enkelte satsingsområdet er det satt opp tiltak som skal gjennomføres på de ulike nivåene i forbundet i løpet av perioden. Det er derfor viktig at de som arbeider med ungdomsarbeid i EL og IT Forbundet, bruker handlingsplanen når det lages aktivitetsplaner sentralt, i distriktene, fagforeninger og klubber. Det er en forutsetning for å få til et aktivt ungdomsarbeid at det opprettes ungdomsutvalg i hvert distrikt. Distriktene utarbeider hver landsmøteperiode en handlingsplan og hvert år en aktivitetsplan som viser planlagte og ønskede aktiviteter.

Hovedmålsetting

Den overordnede målsettingen for ungdomsarbeidet i EL og IT Forbundet er å:

 • rekruttere
 • skolere
 • informere
 • engasjere og
 • bevisstgjøre ungdom innen forbundets organisasjonsområde.
 • Bistå ungdomsutvalgene i distriktene med skolebesøk ved behov

Ungdomsarbeidet - både faglig, politisk og organisatorisk - skal bidra til et sosialt fellesskap, der ungdom har mulighet til å påvirke og forme sin egen og forbundets arbeid og fremtid. Vår målgruppe er unge yrkesaktive, lærlinger og elever/studenter, fra 10. klasse og opptil ca. 30 år.

Satsingsområder

For å forsøke å samordne og få til et mest mulig helhetlig ungdomsarbeid gjennom hele organisasjonen, er det i handlingsplanen plukket ut satsingsområder. Satsingsområdene er de områdene vi vil forsøke å bygge ut, rundt ungdoms-arbeidet i landsmøteperioden.
Handlingsplanen er delt inn i tre deler; en organisatorisk, en politisk og en faglig del, med flere satsingsområder innenfor hver del.

Organisatorisk:

 • Skolering
 • Informasjon
 • Verving

Politisk:

 • Arbeid til alle
 • Barn og unges oppvekstsvilkår og miljø
 • Kampen mot rasisme og nynazisme
 • Utdanning
 • Verne om statusen til våre fag
 • Jobbe for å få inn undervisning av HMS, VO, tillitsvalgt, AML og Hovedavtalen i skolen

Faglig:

 • Unges HMS
 • Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår
 • Fagopplæring
 • Utdanning og etter/videreutdanning 

Målsettinger for den organisatoriske delen

Skolering

Vår organisasjonsrettede opplæring har som målsetting å gjøre medlemmer og tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringer og problemer på arbeidsplassen og i samfunnet. Nye medlemmer har et særlig behov for opplæring. For ungdomsarbeidet vil det være spesielt viktig å gi ungdomstillitsvalgte et godt opplæringstilbud.
Forbundsskolen og ungdomskurs er viktig for både nye medlemmer og unge tillitsvalgte. En satsing på disse områdene må prioriteres. Ungdom snakker best med ungdom, derfor må forbundet satse på utdanning av unge kursveiledere.

Mange av dem som deltar på våre ungdoms-/introduksjonskurs, er på kurs for første gang, og har ofte liten kunnskap om forbundet og vårt arbeid. Det vil derfor være viktig å tilpasse både form og innhold til denne gruppen. Det er viktig at kursene virker motiverende og inspirerer deltakerne til å engasjere seg videre.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Arrangere årlige kurs/konferanser for unge aktive medlemmer
 • Være representert i forbundsstyret.
 • Det sentrale ungdomsutvalget deltar på LOs student og ungdomskonferanse.
 • Samarbeide med studieutvalgene sentralt og lokalt ved utarbeidelse av kurs for nye medlemmer.
 • Jobbe for å skape en organisasjon som er akseptert blant ungdom, og en organisasjonskultur som gir ungdom reelle muligheter til deltakelse,  innflytelse og medbestemmelse.
 • Samarbeide med andre forbund i LO.
 • Delta i og legge til rette for utdanning av unge kursveiledere.
 • Samarbeide med aktuelle partnere i Norden og Europa.
 • Opprette en egen patrulje som skal gå rundt på byggeplasser der sommerpatruljen ikke kommer til
 • Lage felles kompendium for skolebesøk.

Ungdomsutvalget i distriktet:

 • Gi informasjon om elev- og studentmedlemskapet.
 • Skolebesøk, gjerne i samarbeid med LOs ungdomssekretær.
 • Delta i LO ungdomsutvalgs arbeid i fylket.
 • Være representert i styret i distriktet.
 • Gi utradisjonelle kurs og aktivitetstilbud.
 • Samarbeide med distriktets studieutvalg ved kursplanlegging og gjennomføring.
 • Jobbe for at alle nye medlemmer gjennomfører EL og IT Forbundets introduksjonskurs.
 • Samarbeide med andre forbund og distrikt.
 • Arrangere ungdomskonferanse for ungdom under 30år i samarbeid med distriktet. 

Informasjon

Ungdom mottar daglig en strøm av informasjon gjennom mange ulike kanaler. For å kunne nå fram gjennom denne mengden av informasjon, er det nødvendig at vi utvikler informasjonsmateriell som er utradisjonelt og spenstig. Det må lages informasjon til ungdomstillitsvalgte og til bruk internt i organisasjonen. I tillegg må det lages informasjon rettet mot ungdom generelt, både i arbeid og under utdanning. Det er særlig viktig at vi klarer å nå fram til elever i videregående skole.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Arrangere sentrale kurs/konferanser for ungdomstillitsvalgte i distriktene.
 • Lage brosjyrer og forelesningsmateriell, særlig med tanke på satsing innen elektrofagene i videregående skole og unge medlemmer.
 • Profilere EL og IT Forbundet under Eliaden og andre aktuelle messer osv.
 • Ungdomsutvalget skal profilere seg gjennom aktiv bruk av fagbladet og websidene til forbundet.
 • Gi opplæring i informasjonsarbeid til ungdomstillitsvalgte i ungdomsutvalgene i distriktene.
 • Ha større fokus på sosiale medier for å nå nye medlemmer.
 • Utarbeide uttalelser til politiske saker.

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Delta på ungdomsmesser.
 • Gjennomføre skolebesøk og annet arbeid overfor elever i videregående skole, med hovedvekt på elektrofagene.
 • Profilere seg på en måte som gir EL og IT Forbundet som organisasjon et positivt ansikt både utad og innad.
 • Delta på LOs sommerpatrulje.

Verving

Rekrutteringsarbeidet i EL og IT Forbundet må prioriteres. Særlig gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og de som er uorganiserte. Likeledes er det svært viktig å fange opp så mange som mulig allerede mens de er under utdanning.
Mange av våre potensielle nye medlemmer er ungdom. Dermed vil vervearbeidet bli et viktig arbeidsområde også for de ungdomstillitsvalgte. I denne sammenheng er det viktig å peke på målsettingen om at ungdomsarbeidet også skal bidra til et sosialt fellesskap.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Lage vervemateriell rettet mot ulike grupper.
 • Lage ny vervebrosjyre.
 • Skolere personer som kan drive med skoleinformasjon.
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og      studenter.
 • Opplyse om forsikringsordningene.

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Aktivt delta i verving av nye medlemmer.
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter.
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor lærlinger og unge medlemmer. 

Målsettinger for den politiske delen

Arbeid til alle som kommer under forbundets virkeområde
Retten til arbeid er grunnleggende for ethvert menneskes selvrespekt og identitet. Arbeidsledighet er en trussel mot demokratiet og skaper sosiale forskjeller. Vi trenger en sterk felles innsats for å skaffe arbeid til alle. Ungdom under 25 år skal ha rett til jobb eller utdanning. Alle skal ha rett til å jobbe heltid, dette er spesielt viktig for ungdom i etableringsfasen. Dagens informasjonssamfunn gir mange positive muligheter, men faren for å få et samfunn hvor man blir overvåket uten grunn og til ulempe er tilstede, vi vil derfor være på vakt mot tiltak som gjør at folks frihet begrenses unødig.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Jobbe for at det opprettes nok lærlingeplasser.
 • Jobbe for "ungdomsgarantien".
 • Motarbeide "svart arbeid".
 • Motarbeide sosial dumping.
 • Forsterke det fagligpolitiske samarbeid med Arbeiderpartiet.
 • Samarbeide med andre partier som støtter vår politikk.
 • Sette fokus på kampen mot arbeidsledighet.
 • Jobbe for at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold.
 • Jobbe for at flere jenter velger våre bransjer.
 • Jobbe for at fagbrev gir generell studiekompetanse.
 • Jobbe for at grunnskole og videregående utdanning blir gratis.
 • Kjempe mot datalagringsdirektivet og andre lignende tiltak.
 • Være aktive i aktuelle politiske saker.
 • Jobbe for å ivareta landsmøte vedtak om EØS.
 • Jobbe for å få tannhelse inn i offentlige velferdstjenester

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Motarbeide "svart arbeid".
 • Motarbeide sosial dumping.
 • Jobbe for at bedrifter tar inn lærlinger.
 • Bidra til at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold.
 • Være aktive i aktuelle lokale politiske saker.

Barn og unges oppvekstvilkår
Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Derfor må de sikres gode oppvekstvilkår, slik at de kan utvikle sin egenart, sine evner og sin fantasi.

Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Samtidig spiller nærmiljøet og fellesskapsordningene en stor rolle i barn og unges liv. Spørsmål om foreldrenes arbeidstid, familiepolitikk for øvrig, boligpolitikk, skolepolitikk og nærmiljø, er derfor av stor betydning for oppvekstvilkårene.
Barn i barnehager har på mange måter store fordeler fremfor de barn som ikke får et slikt tilbud. Barnehagene innebærer også at foreldrene kan føle tryggheten for barna når de selv er på jobb. Full barnehagedekning må derfor være et høyt prioritert mål.

EL og IT Forbundet ønsker at kvinner skal velge våre bransjer, vi vil derfor kjempe for gode ordninger som sikrer et godt familieliv også i forbindelse med svangerskap. Ordninger som gjør at fedre kan ta større del av ansvaret i hjemmet og kvinners rettigheter til å kombinere karriere/jobb i forbindelse med svangerskap må styrkes.

Målsettinger for den faglige delen

Unges arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøloven (AML) er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at vi arbeider for at loven ikke svekkes. Ved hjelp av arbeidsmiljøloven og internkontrollarbeidet har vi gode muligheter til å framstå som pådrivere i arbeidsmiljøet. EL og IT Forbundet må alltid være en pådriver slik at vi får et trygt, fullt forsvarlig arbeids-miljø både psykisk, fysisk og organisatorisk.
De senere års levekårsundersøkelser, tyder på at ungdom er mer utsatt for belastninger/uheldige forhold enn de andre aldersgruppene i arbeidslivet. Dårlig arbeidsmiljø er ofte årsak til sykefravær og mistrivsel på arbeidsplassen. Mobbing og seksuell trakassering er kanskje de alvorligste av di0sse problemene. Dette må møtes med økt informasjon, skolering, bedre tilrettelegging av arbeidet og økt innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi ønsker å sette fokus på unges arbeidsmiljø, og tilrettelegging for ansettelse av jenter innen våre bransjer.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennonføres:

 • Skolere ungdom om arbeidsmiljø.
 • Informere om spesielle forhold ved unges arbeidsmiljø.
 • Jobbe mot diskriminering og rasisme.
 • Jobbe for at alle skal trives i våre bransjer
 • Jobbe mot mobbing og seksuell trakassering
 • Jobbe for å endre eller reversere endringene i dagens AML
 • Være pådriver for at HMS og ergonomi skal komme fram i opplæringsperioden til elektrofagene, både på skole og i bedrift.

Lønns, tilsettings- og arbeidsvilkår
Kampen for faglige rettigheter er en hovedoppgave for EL og IT Forbundet. Denne kampen er ikke vunnet en gang for alle, men må vinnes på ny og på ny. Trygghet for inntekt, gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakernes rett til å få fastsatt sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive tariffavtaler er en del av et utviklet demokrati, kjempet fram av fagbevegelsen. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være styrt av kjønn eller alder.
Bruk av ufaglært arbeidskraft er en trussel mot fagene våre, og spesielt unge faglærte. Det må kjempes for en styrking av fagene, og satsing på etter/videreutdanning for å unngå at dagens ungdommer i fremtiden sitter igjen med en utdanning uten verdi.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

 • Informere om sosial dumping.
 • Informere om Hovedavtaler og Tariffavtaler.
 • Kjempe for styrking av forskrifter.
 • Kjempe for økte lærlingelønninger.
 • Kjempe for økt satsing på etter/videreutdanning.

Vedtatt av den landsdekkende ungdomskonferansen 2015.