Handlingsplan ungdom

EL og IT Forbundet trenger ungdommens engasjement for å sikre et trygt og godt arbeidsliv. Handlingsplanen beskriver hvilke mål og satsingsområder EL og IT-ungdommen skal arbeide med.

Innledning

Det er behov for unge menneskers engasjement i EL og IT Forbundet. Ungdom må sikres et trygt og velfungerende arbeidsliv, og ungdom utgjør en stor andel av forbundets medlemsmasse. Ungdom er en uerfaren gruppe i arbeidslivet, og krever derfor ekstra oppmerksomhet fra alle ledd i forbundet. Derfor er EL og IT Forbundet viktig for ungdom og ungdom viktig for EL og IT Forbundet.

Avdelingene og distriktsstyrene i EL og IT Forbundet må legge til rette for aktiv deltakelse fra unge medlemmer gjennom varierte aktiviteter. Forbundet må ha en bevisst satsing på rekruttering av unge medlemmer til tillitsverv. Det er viktig å komme i kontakt med nye arbeidstakere og uorganiserte innenfor vårt område. Vi må også gjøre en innsats for å knytte til oss ungdom som utdanner seg til jobber innenfor forbundets organisasjonsområde.

Handlingsplanen peker på hvilke områder og tiltak som vil være viktigst å jobbe med mellom ungdomskonferansene. Det er ungdom selv som har foreslått prioriteringer i denne handlingsplanen. Det betyr at de sakene ungdom er opptatt av, er plukket ut som satsingsområder.

Handlingsplanen består av tre deler, med satsingsområder innenfor de enkelte delene.

Det er:

Organisatorisk del med følgende satsingsområder: skolering, informasjon og verving. Her vil vi satse på å rekruttere og aktivisere elever i den videregående skole, og bidra til å skape aktivitet blant unge medlemmer. Ungdomsutvalgene har en stor rolle i dette.

Politisk del med følgende satsingsområder: arbeid og utdanning til alle, unges arbeidsvilkår og miljø. Et samfunn fritt for diskriminering og rasistiske handlinger hvor alle har like muligheter skal prege det politiske arbeidet.

Faglig del med følgende satsingsområder: unges arbeidsmiljø, kompetansegivende fagopplæring og lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår.

Innenfor det enkelte satsingsområdet er det satt opp tiltak som bør gjennomføres på de ulike nivåene i forbundet i løpet av perioden. Det er derfor viktig at de som arbeider med ungdomsarbeid i EL og IT Forbundet, bruker handlingsplanen når det lages aktivitetsplaner sentralt og lokalt. Det er en forutsetning for å få til et godt ungdomsarbeid at det er aktive ungdomsutvalg i hvert distrikt. Distriktene utarbeider hver årsmøteperiode en handlingsplan som viser planlagte og ønskede aktiviteter.

Hovedmålsetting

Den overordnede målsettingen for ungdomsarbeidet i EL og IT Forbundet er å:

 • rekruttere
 • skolere
 • informere
 • engasjere og bevisstgjøre ungdom innen forbundets organisasjonsområde
 • bistå ungdomsutvalgene i distriktene ved behov

Ungdomsarbeidet - både faglig, politisk og organisatorisk - skal bidra til et sosialt fellesskap. Ungdom skal ha mulighet til å påvirke og forme sin egen og forbundets arbeid og fremtid. Vår målgruppe er yrkesaktive, lærlinger og elever/studenter, fra 10. klasse til og med 30 år.

Satsingsområder

For å få til et mest mulig helhetlig ungdomsarbeid gjennom hele organisasjonen, er det i handlingsplanen plukket ut satsingsområder. Satsingsområdene er de områdene vi vil jobbe spesielt med i perioden.

Handlingsplanen er delt inn i tre deler; en organisatorisk, en politisk og en faglig del, med flere satsingsområder innenfor hver del.

Organisatorisk:

 • Skolering
 • Informasjon
 • Verving

Politisk:

 • Arbeid til alle
 • Unges arbeidsvilkår og miljø
 • Kampen mot rasisme og nynazisme
 • Utdanning
 • Verne om statusen til våre fag
 • Jobbe for at HMS, rettigheter og plikter i arbeidslivet får plass i undervisningen

Faglig:

 • HMS
 • Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår
 • Fagopplæring
 • Utdanning og etter-/videreutdanning

Målsetting for den organisatoriske delen

Skolering

Vår organisasjonsrettede opplæring har som målsetting å gjøre medlemmer og tillitsvalgte bedre i stand til å møte utfordringer og problemer på arbeidsplassen og i samfunnet. Nye medlemmer har et særlig behov for opplæring. For ungdomsarbeidet vil det være spesielt viktig å gi ungdomstillitsvalgte et godt opplæringstilbud.

Ungdomskurs er viktig for både nye medlemmer og unge tillitsvalgte. En satsing på disse områdene må prioriteres. Ungdom snakker best med ungdom, derfor må forbundet satse på utdanning av unge kursveiledere.

Mange av de som deltar på våre ungdomskurs, er på kurs for første gang, og har ofte liten kunnskap om forbundet og vårt arbeid. Derfor må vi tilpasse både form og innhold til denne gruppen. Det er viktig at kursene virker motiverende og inspirerer deltakerne til å engasjere seg videre.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Arrangere kurs og konferanser for aktive unge medlemmer årlig
 • Være representert i forbundsstyret
 • Det sentrale ungdomsutvalget deltar på LOs student og ungdomskonferanse
 • Samarbeide med utdanningsutvalget ved utarbeidelse av kurs for nye medlemmer
 • Jobbe for å skape en organisasjon som er akseptert blant ungdom, og en organisasjonskultur som gir ungdom reelle muligheter til deltakelse, innflytelse og medbestemmelse
 • Samarbeide med andre forbund i LO
 • Delta i og legge til rette for utdanning av unge kursveiledere
 • Samarbeide med aktuelle partnere i Norden og Europa
 • Opprette en egen patrulje som skal gå rundt på byggeplasser der sommerpatruljen ikke kommer til
 • Lage felles kompendium for skolebesøk
 • Skolere personer som kan drive med skoleinformasjon

Ungdomsutvalget i distriktet:

 • Gi informasjon om elev- og studentmedlemskapet
 • Skolebesøk, gjerne i samarbeid med LOs ungdomssekretær
 • Delta i LOs ungdomsutvalg og ungdomsarbeid i fylket
 • Være representert i styret i distriktet
 • Gi utradisjonelle kurs og aktivitetstilbud
 • Samarbeide med distriktets studieutvalg ved kursplanlegging og gjennomføring
 • Jobbe for at alle nye medlemmer gjennomfører EL og IT Forbundets introduksjonskurs
 • Samarbeide med andre forbund og distrikt
 • Arrangere ungdomskonferanse for ungdom under 30år i samarbeid med distriktet

Informasjon

Ungdom mottar daglig en strøm av informasjon gjennom mange ulike kanaler. For å kunne nå fram gjennom denne mengden av informasjon, er det nødvendig at vi utvikler informasjonsmateriell som er utradisjonelt og spenstig. Det må lages informasjon til ungdomstillitsvalgte og til bruk internt i organisasjonen. I tillegg må det lages informasjon rettet mot ungdom generelt, både i arbeid og under utdanning. Det er særlig viktig at vi klarer å nå fram til elever i videregående skole.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Lage brosjyrer og forelesningsmateriell, særlig med tanke på satsing i videregående skole, studenter og unge medlemmer
 • Profilere EL og IT Forbundet under Eliaden og andre aktuelle messer
 • Ungdomsutvalget skal profilere seg gjennom aktiv bruk av sosiale medier, fagbladet og websiden til forbundet
 • Gi opplæring i informasjonsarbeid til ungdomsutvalgene i distriktene
 • Ha større fokus på sosiale medier for å nå nye medlemmer
 • Utarbeide uttalelser til politiske saker
 • Arrangere ledersamling for alle distriktene

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Gjennomføre skolebesøk og annet arbeid overfor elever i videregående skole
 • Profilere seg på en måte som gir EL og IT Forbundet som organisasjon et positivt ansikt
 • Delta på LOs sommerpatrulje
 • Delta på utdanningsmesser

Verving

Verving i EL og IT Forbundet må prioriteres. Særlig gjelder det å komme i kontakt med nye arbeidstakere og uorganiserte. Det er også viktig å fange opp så mange som mulig allerede når de er under utdanning.

Mange av våre potensielle nye medlemmer er ungdom. Dermed vil vervearbeidet bli et viktig arbeidsområde også for de ungdomstillitsvalgte. I denne sammenheng er det viktig å peke på målsettingen om at ungdomsarbeidet også skal bidra til et sosialt fellesskap.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Lage vervemateriell rettet mot ulike grupper
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter
 • Opplyse om forsikringsordningene

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Aktivt delta i verving av nye medlemmer
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor elever i den videregående skole og studenter
 • Markedsføre EL og IT Forbundet ovenfor lærlinger og unge medlemmer

Målsetting for den politiske delen

Retten til arbeid er grunnleggende for ethvert menneskes selvrespekt og identitet. Arbeidsledighet er en trussel mot demokratiet og skaper sosiale forskjeller. Vi trenger en sterk felles innsats for å skaffe arbeid til alle. Ungdom under 25 år skal ha rett til jobb eller utdanning. Alle skal ha rett til å jobbe heltid, dette er spesielt viktig for ungdom i etableringsfasen. Dagens informasjonssamfunn gir mange positive muligheter, men faren for å få et samfunn hvor man blir overvåket uten grunn og til ulempe er tilstede. Vi vil derfor være på vakt mot tiltak som gjør at folks frihet begrenses unødig.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

Det sentrale ungdomsutvalget:

 • Jobbe for at det opprettes nok lærlingeplasser
 • Jobbe for ungdomsgarantien
 • Motarbeide svart arbeid
 • Motarbeide sosial dumping
 • Forsterke det fagligpolitiske samarbeid med Arbeiderpartiet
 • Samarbeide med andre partier som støtter vår politikk
 • Sette fokus på kampen mot arbeidsledighet
 • Jobbe for at elektrobransjen skal kunne tilby ungdom arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold
 • Jobbe for at flere jenter velger våre bransjer
 • Jobbe for at fagbrev gir generell studiekompetanse
 • Jobbe for at grunnskole og videregående utdanning blir gratis
 • Være aktive i aktuelle politiske saker
 • Jobbe for å ivareta landsmøtevedtak om EØS
 • Jobbe for å få tannhelse inn i offentlige velferdstjenester

Ungdomsutvalgene i distriktene:

 • Motarbeide svart arbeid
 • Motarbeide sosial dumping
 • Jobbe for at bedrifter tar inn lærlinger
 • Bidra til at ungdom blir tilbudt arbeid etter endt utdanning, faste stillinger etter endt læretid, og gode og trygge arbeidsforhold
 • Være aktive i aktuelle lokale politiske saker

Barn og ungdoms oppvekstvilkår

Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Derfor må de sikres gode oppvekstvilkår slik at de kan utvikle sin egenart, sine evner og sin fantasi.

Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Samtidig spiller nærmiljøet og fellesskapsordningene en stor rolle i barn og unges liv. Spørsmål om foreldrenes arbeidstid, familiepolitikk for øvrig, boligpolitikk, skolepolitikk og nærmiljø, er derfor av stor betydning for oppvekstvilkårene.

Barn i barnehager har på mange måter store fordeler fremfor de barn som ikke får et slikt tilbud. Barnehagene innebærer også at foreldrene kan føle tryggheten for barna når de selv er på jobb. Full barnehagedekning må derfor være et høyt prioritert mål.

EL og IT forbundet ønsker at kvinner skal velge våre bransjer, vi vil derfor kjempe for gode ordninger som sikrer et godt familieliv også i forbindelse med svangerskap. Ordninger som gjør at fedre kan ta større del av ansvaret i hjemmet og kvinners rettigheter til å kombinere karriere/jobb i forbindelse med svangerskap må styrkes.

Målsettinger for den faglige delen

Unges arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven (AML) er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at vi arbeider for at loven ikke svekkes. Ved hjelp av arbeidsmiljøloven og internkontrollarbeidet har vi gode muligheter til å framstå som pådrivere i arbeidsmiljøet. EL og IT Forbundet må alltid være en pådriver slik at vi får et trygt, fullt forsvarlig arbeidsmiljø både psykisk, fysisk og organisatorisk.

Forskning viser at ungdom er mer utsatt for belastninger/uheldige forhold enn de andre aldersgruppene i arbeidslivet. Dårlig arbeidsmiljø er ofte årsak til sykefravær og mistrivsel på arbeidsplassen. Mobbing og seksuell trakassering er kanskje de alvorligste av disse problemene. Dette må møtes med økt informasjon, skolering, bedre tilrettelegging av arbeidet og økt innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi ønsker å sette fokus på unges arbeidsmiljø, og tilrettelegging for ansettelse av jenter innen våre bransjer.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

 • Skolere ungdom om arbeidsmiljø
 • Informere om spesielle forhold ved unges arbeidsmiljø
 • Jobbe mot diskriminering og rasisme
 • Jobbe for at alle skal trives i våre bransjer
 • Jobbe mot mobbing og seksuell trakassering
 • Jobbe for å forbedre AML
 • Være pådriver for at HMS og ergonomi skal komme frem i opplæringsperioden til elektrofagene. Både på skole og i bedrift.

Lønn-, tilsettings- og arbeidsvilkår

Kampen for faglige rettigheter er en hovedoppgave for EL og IT Forbundet. Denne kampen er ikke vunnet en gang for alle, men må vinnes på ny og på ny. Arbeidstakernes rett til å få fastsatt sine lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive tariffavtaler er en del av et utviklet demokrati, kjempet fram av fagbevegelsen. Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være styrt av kjønn eller alder.

Bruk av ufaglært arbeidskraft er en trussel mot fagene våre, og spesielt unge faglærte. Det må kjempes for en styrking av fagene, og satsing på etter/videreutdanning for å unngå at dagens ungdommer i fremtiden sitter igjen med en utdanning uten verdi.

Det skal arbeides for at følgende tiltak gjennomføres:

 • Informere om sosial dumping
 • Informere om hovedavtalene og tariffavtalene
 • Kjempe for styrking av forskrifter
 • Kjempe for økte lærlingelønninger
 • Kjempe for økt satsing på etter/videreutdanning