Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Datert 1. mars 2018. EL og IT Forbundet viser til NVEs forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og kommer med dette med følgende kommentarer til forslaget.
Med ny teknologi og økt elektrifisering vil effektnivået på strømforbruket øke. De forestående investeringene i strømnettet er nødvendig, men også omfattende og kostnadskrevende. EL og IT Forbundet er positiv til incitamenter som vil redusere topplasten i nettet, slik at investeringsbehovet kan vris i en annen og mer hensiktsmessig retning og redusere behovet for investeringer og økt nettleie. 
 
Videre er det et viktig skritt å styre energiforbruket i samfunnet fra fossil energi til fornybar energi for å redusere klimagassutslippene. Transportsektoren er et område hvor en omlegging vil være svært viktig for å nå klimamålene. For å nå dette målet er det viktig at vi bruker fornybar strøm på en smart måte som vil utnytte kapasiteten best mulig. 
 
EL og IT Forbundet mener prissignaler kan være et viktig og målretta tiltak for et mer effektivt og tilpasset forbruksmønster. En omlegging av tariffer medføre store endringer og tilpasninger, både for nettselskapene og kundene, og det er viktig at den nye modellen er både treffsikker og gjennomførbar. Den teknologiske utviklingen går raskt og det utvikles forbrukerretta verktøy som både parallelt og integrert med AMS-målere vil utfylle effekttariffer på en god måte. Vi mener det derfor er et godt grunnlag for endret tariffering som medfører en vridning av forbruket til tider hvor nettet har ledig kapasitet.  
 
Den foreslåtte modellen, abonnert effekt, vurderes således ikke som den mest målretta og beste modellen for å oppnå redusert topplast. Forbundet mener at abonnement med bindingstid er lite kundevennlig ved at det vil bli vanskelig for kunden å ta stilling til hvilket abonnement som vil være best tilpasset husholdningen. Med denne modellen risikerer forbrukere å betale samme for overforbruk ved energibruk når det er ledig kapasitet i nettet som når kapasiteten er utfordra, og den er således lite egna å flytte høy effektbruk til tidspunkt med lavere last. Man får snarere et «fasitsvar» på energiforbruk når abonnementet er over, uten at forbruket med dette vil medføre reduksjon i forbruk i topplasttimene. 
 
EL og IT Forbundet mener modellen «time of use», eventuelt i kombinasjon med en av de andre modellene, vil være mer målretta. Det vil også være enklere for kundene å forstå hovedprinsippet i prisingen og endre forbruk deretter. Samtidig er det viktig at ny tariff også ivaretar incentiver for energieffektiviseringstiltak, ikke bare reduksjon i effekt. 
 
EL og IT Forbundet ber NVE utarbeide forslag til forskriftstekst som baserer seg på en modell som i større grad ivaretar de målene som er satt for endret tariff og samtidig virker forståelig og rimelig for forbrukerne. Forbundet anser flere av de beskrevne modellene har elementer som samlet vil kunne bidra til å redusere topplasten, flytte energibruken til mer egnede tidspunkt samtidig som kundevennlighet og generell energieffektivisering blir ivaretatt.