Her finner du høringssvar som har med arbeidslivet å gjøre.

Høringsnotat om om opprydding i innleieregelverket (11. desember 2019)

Endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere mm. (2. oktober 2019)

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene (12. september 2019)

Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv. (8. april 2019)

Hva bør skje med BHT–En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver (25. oktober 2018)

Høring i arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2019 Prop. 1 S (2018-2019)

NOU 2018:6 Varsling, verdier og vern (13. august 2018)

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene (17. september 2018)

Stortingshøring om midlertidig ansettelse (12/2-18)

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (9/2-18) 

Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om innleie (18/1-18)

Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger (31/10-17)

Høring om endringer i arbeidsavklaringspenger (oktober -17)

Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi (30/10-17)

Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak (26/9-17)

Endring i Arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid mm (november 16)

Endring i AMLs regler om varsling (1/10-16)

Regulering av arbeidstid, vern og fleksibilitet (27/4-16)

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett (7/3-16)

Grunnlaget for korttidsytelsene etter Folketrygdloven (20/2-16)

Høringssvar om tiltak i forbindelse med vikarbyrådirektivet (18/1-12)

Høringssvar: Vikarene må få bedre vilkår (26/10-10)

Høringssvar om endringer i AML og Folketrygdloven (9/9-10)

Høringssvar om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (9/9-10)

Høringssvar om allmenngjøring petroleumsanlegg (8/9-10)

Høringssvar til NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse (22/6-10)

Del: