Alejandro Decap

Høringsvar rundt klima- og miljøspørsmål
Uttalelser vedtatt av landsmøte
Denne profilhåndboka gir retningslinjer for bruk av EL og IT Forbundets visuelle profil. Vi ber brukere av logoer mm. om å respektere og følge de utarbeidede regler.
EL og IT Forbundets presserom
EL og IT Forbundets prioriteringer i tarifforhandlingene vedtas av landsstyret i form av årlige tariffpolitiske uttalelser.
EL og IT Forbundet skal være en tydelig aktør og debattant på IKT-området og være en pådriver for at teknologisk utvikling skal være til fellesskapets beste.
EL og IT Forbundet er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen i energibransjen og har medlemmer innen fornybar produksjon og distribusjon.
Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.
EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utvikling som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge.
Forbundets politikk og prioriteringer vedtas i de forskjellige arenaene i organisasjonen, med handlingsprogrammet som sentral premissleverandør.
EL og IT Forbundet vil kjempe for reell likestilling og like muligheter til deltakelse i arbeid, samfunn- og organisasjonslivet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Klimautfordringene er vår tids største utfordring, både globalt og nasjonalt. Den eneste måten å løse den på er raskt å redusere forbruket av fossilt brensel kraftig, og på sikt fase bruken helt ut.
I en tid med stadige endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav, er det avgjørende for å ha en høy sysselsetting at kompetansen til arbeidstakerne opprettholdes og videreutvikles.
Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte skal reguleres gjennom kollektivavtaler og lovverk. Forbundets grunnleggende oppgave er å sikre medlemmene gode og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.
EL og IT Forbundet vil kjempe mot at arbeidslivet skal bli preget av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og en svekket arbeidsmiljølov.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.