Tariffoppgjøret 2018

Av: Informasjonsavdelingen
06.03.2018

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle tariffavtalens bestemmelser, i motsetning til mellomoppgjør hvor det som regel kun forhandles om lønn. 

Oppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør innen LO/NHO-området (privat sektor). Det betyr at hovedorganisasjonene forhandler på vegne av alle tilsluttede fagforbund (LO) og landsforeninger (NHO).

Sakene i det samordnede oppgjøret er avtalefestet pensjon (AFP), økt kjøpekraft og reise, kost og losji (RKL). I tillegg skal det forhandles forbundsvis om enkelttemaer. Tid for forbundsvise forhandlinger i LO/NHO-omgjøret står i klamme etter den enkelte overenskomst.

Avtaleområde (motpart)

Oppstart

Frist

LO/NHO-området

12. mars

22. mars

Forbundets avtaler i LO//NHO-området:
Landsoverenskomsten for elektrofag (14.-16. mars)
Energioverenskomsten Energi Norge
(19.-20. mars)
Telenoroverenskomsten (19.mars)
Heisoverenskomsten (19.-20. mars)
IKT-overenskomsten (15. mars)
Kabelmontøroverenskomsten
Fellesoverenskomsten Treforedlingsindustrien

 

 

Spekter-området, A-del

10. april

11. april

Spekter Helse

Etter HTA

 

Hovedtariffavtalen KS (HTA)

23. april

27. april

Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte
bedrifter
8. mai 9. mai

Energiavtalen KS Bedrift

29. mai

30. mai

Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk (Virke)

 

 

Hovedavtalen Staten

 

 

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

Etter LOK

 

LOs emneknagg for årets tariffoppgjør på sosiale medier er #tariff2018.

 

Del: