Sammen for industri- og klimaomstilling

26.05.2021

(BILDE: Ledere i organisasjonene som står bak energi- og industriplattformen. Ole Erik Almlid (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO) foran, Ove Guttormsen (Nelfo) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) andre rekke, Knut Kroepelien (Energi Norge) og Frode Alfheim (Industri Energi) tredje rekke, Jan Olav Andersen (EL og IT) og Anniken Hauglie (Norsk olje og gass) bakerst. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum var ikke tilstede. Foto: NHO)

LO og NHOs energi- og industriplattform viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har laget en rapport hvor de har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

- Arbeidet adresserer de to største utfordringene Norge står overfor i de nærmeste årene, store kutt i utslippene av klimagasser og etablering av tusenvis av nye arbeidsplasser til erstatning for de som blir borte i denne prosessen, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.  

Andersen viser til at en slik omstilling er krevende fordi Norge fortsatt har et energiforbruk der rundt 50 % er fossilt og fordi vi har store inntekter og tusenvis av gode arbeidsplasser knytta til utvinning av fossile energikilder. Rikelig tilgang til fornybare energi, en solid statlig økonomi og en høyt kvalifisert arbeidsstyrke gir likevel gode forutsetninger for å lykkes.

- Denne plattformen representerer en historisk og bred enighet om det vi har sagt i mange år; at norsk næringsliv må omstilles for å få ned klimautslippene og samtidig utvikle ny teknologi og skape nye arbeidsplasser og eksportnæringer. Arbeidet med plattformen bygger også videre på en oppskrift som har ligget til grunn for vellykka omstillinger i Norge, nemlig godt partssamarbeid. Fagbevegelsens deltagelse i slike prosesser er avgjørende for å sikre at vi ikke bare lykkes med omstillingen, men at vi lykkes med å gjøre omstillingen rettferdig, sier Andersen.

Energi- og industriplattformen ble presentert i et webinar fra Næringslivets Hus onsdag morgen. Her er LOs bidrag til webinaret:

Viktig for EL og IT å delta

Plattformen setter en klar retning og tydelige ambisjoner for utviklingen av norsk energi og næringsliv. Partene er også enige om rammevilkår som gjør at energi-, klima-, og næringspolitikk henger sammen.

Utbygging av fornybare energiressurser og tilhørende infrastruktur vil spille en avgjørende rolle i den omstillingen som plattformen beskriver.

- For EL og IT Forbundet, som den største arbeidstakerorganisasjonen i fornybarnæringen, er det viktig å delta i prosesser som i så stor grad berører våre medlemmers arbeidsplasser. Deltagelse i et slikt bredt anlagt arbeid innebærer selvfølgelig at ikke alle kan få gjennomslag for alle sine primære standpunkt. Slik er det også med oss. Men for å lykkes i dette arbeidet er det viktig med brede allianser, med klare krav og forventninger til myndighetene og med trykk på det vi er i stand til å bli enige om. Det er sammen vi må omstille Norge, sier Andersen.  

 

Fem viktige saker for EL og IT Forbundet i plattformen:

1. Elektrifisering

  • Plattformen slår fast at elektrifisering er det viktigste tiltaket for å innfri klimamålene og realisere industrielle ambisjoner i Norge. Forutsigbar tilgang på kraft til konkurransedyktige priser er en forutsetning for mange elektrifiseringstiltak, og er et viktig konkurransefortrinn i klima- og energiomstillingen. Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing krever en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet. Koblingen mellom kraft- og nettutbygging, verdiskaping, arbeidsplasser og klima må tydeliggjøres og beskrives for å øke den nasjonale forståelsen av bærekraftig utnyttelse og videreutvikling av norske naturressurser. God lokal forankring må ligge til grunn, der lokalsamfunnets interesser innen etablering og videreutvikling av arbeidsplasser og ivaretakelse av naturverdier vektes inn.

2. Rask utvikling og utbygging av strømnettet og annen energiinfrastruktur

  • Elektrifisering gir et behov for store investeringer på alle nettnivå. Plattformen peker derfor på at en nettutviklingsplan med tydelige prioriteringer må stå sentralt i en nasjonal elektrifiseringsstrategi. Dette innbærer bl.a at ledetidene for konsesjon til nettutbygging må kortes ned.

3. Styrka ladeinfrastruktur

  • En elektrifiseringsstrategi må gi tydelige planer og prioriteringer for hvordan ladeløsninger kan rulles ut langs transportkorridorer, på døgnhvileplasser, ved trafikknutepunkter, på godsterminaler og i havner. Myndighetene må bidra til en overordnet koordinering av utbyggingen av infrastruktur.

4. Energieffektivisering

  • Det må settes mål og innføres tiltak som sikrer energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse med minimum 10 TWh innen 2030, samt utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring.

5. Styrka kompetanse og livslang læring

  • Nye industrielle satsinger må følges av strategier, planer og tiltak for kompetanseoverføring, omskolering og oppbygging av ny og nødvendig kompetanse i Norge. Det gjelder også styrking og oppbygging av kritisk infrastruktur som nett, kabler, rørledninger og ladepunkter hvor det handler om å utvikle et konkurransedyktig leverandørmarked i Norge.
  • Det bør så raskt som mulig gjennomføres en bred nasjonal kartlegging og analyse av kompetansebehovene som følger med de nye industrisatsingene. Samtidig må det videreutvikles et tettere samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene med formål å utvikle programmer tett på industriens behov i både grunnutdanning, høyere utdanning og etter- og videreutdanning. Fagskolene, høgskolene og universitetenes må tilpasse eksisterende tilbud for EVU, og nye praksisnære, module tilbud må etableres.
  • IKT-kompetanse må styrkes i alle utdanningsløp, da denne vokser frem som en viktig kompetanse i alle næringer. Det må også utarbeides leverandørstrategier for offentlige infrastruktureiere som sikrer at det utvikles konkurransedyktige leverandørmarkeder med kvalitet, kompetanse og seriøsitet. Videre må gjennomstrømming i ulike utdanningsløp økes og frafallet reduseres. Videre styrking av fagskolene og lærlingeordningen må også til.

Del: