Likestillingspakt til 2020

01.06.2011

Likestilling mellom kvinner og menn er en av EUs grunnleggende rettigheter  og pakten skal være en del av EUs store strategi fram mot 2020. Likestillingspakten inneholder blant annet målsettinger om å:

1.       Fjerne kjønnsforskjeller knyttet til sysselsetting og sosial beskyttelse, herunder lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

2.       Fremme bedre balanse mellom arbeid og familieliv for kvinner og menn gjennom hele livet

3.       Bekjempe alle former for vold mot kvinner

EU anbefaler medlemslandene på det sterkeste å innføre tiltak på følgende områder:

1.       Sysselsetting for kvinner i alle aldergrupper og bekjempelse av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

2.       Kjønnsstereotyper må fjernes og likestilling må fremmes på alle nivåer i utdanning og arbeidsliv

3.       Lik lønn for arbeid av lik verdi

4.       Fremme kvinner innflytelse og status i det økonomiske og politiske liv

5.       For å sikre best mulig bruk av alle menneskelige ressurser må kvinner og menns deltagelse i beslutningstakning på alle nivåer fremmes

6.       Arbeidslivets parter og virksomhetene må utvikle likestillingstiltak og gjennomføre de i praksis, likestillingsplaner på arbeidsplassen må fremmes

Les hele likestillingspakten her.

Del: