Høringssvar til NOU 2010:1 - Medvirkning og medbestemmelse

22.06.2010

Brubakken-utvalgets utredning i 1985 skrinla langt på vei dyptgripende reformer for å styrke bedriftsdemokratiet. Men mye har skjedd med rammebetingelser og aktører siden den gang.

Oppsummert har nyliberalismen og globaliseringen ført til store endringer for arbeidstakerne; stikkord her er privatiseringer, endringer i eierstrukturene, oppsplitting og flytting av deler av produksjonsprosessen, outsourcinger, endringer i organiseringen av virksomhetene, nye profesjoner med videre. Dette har endret arbeidstakernes jobbinnhold, tilknytning til produksjonen og virksomheten, status, avlønning og jobbtrygghet. Det har endret beslutningsprosessene i virksomhetene og det har endret maktforholdet mellom arbeidstakere, fagbevegelsen og eierne/administrasjonen i selskapene.

Utredningen bærer få spor av forsøk på nytenkning i forhold til bedriftsdemokrati. Utvalget har heller ikke drøftet bedriftsdemokrati på et mer prinsipielt plan, men velger i stedet å støtte seg på Brubakken-utvalget, som satte likhetstegn mellom bedriftsdemokrati og medbestemmelse, fordi ”Brubakken-utvalgets formulering av den overordnete idé er fortsatt allmenngyldig og synes å ha bred tilslutning i norsk arbeidsliv.”

Det gjør også det faktum at utvalget gjennomgående er splittet i sine anbefalinger. Etter EL og IT Forbundets oppfatning burde både utvidet ansatterepresentasjon i virksomhetens styrer, lokal konfliktrett, boikott og vetorett for ansatte vært en naturlig del av drøftingene for et utvalg som skal utrede arbeidstakernes innflytelse/bedriftsdemokrati, slik dette er utlagt i utredningen, som ”alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på alle plan i virksomheten,…”

EL og IT Forbundet håper derfor på en grundig og omfattende prosess i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2010:1, og at enkelte spørsmål, som de vi har nevnt avslutningsvis, utredes videre før det konkluderes.

Det gjør også det faktum at utvalget gjennomgående er splittet i sine anbefalinger. Etter EL og IT Forbundets oppfatning burde både utvidet ansatterepresentasjon i virksomhetens styrer, lokal konfliktrett, boikott og vetorett for ansatte vært en naturlig del av drøftingene for et utvalg som skal utrede arbeidstakernes innflytelse/bedriftsdemokrati, slik dette er utlagt i utredningen, som ”alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på alle plan i virksomheten,…”

EL og IT Forbundet håper derfor på en grundig og omfattende prosess i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2010:1, og at enkelte spørsmål, som de vi har nevnt avslutningsvis, utredes videre før det konkluderes.

Del: