- For lite til arbeid

Av: Informasjonsavdelingen
11.05.2016

Regjeringen omtaler budsjettet som en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Den foreslår 900 millioner kroner til tiltak på Sør- og Vestlandet.

- Regjeringen tar hele ti milliarder ut av oljefondet, men bruker mindre enn en tidel til innsats mot ledigheten. Det er altfor lite med tanke på alvoret i situasjonen, sier Andersen.

Klima og sysselsetting

EL og IT Forbundet har tidligere bedt regjeringen bevilge penger til fornyelse av ferjeflåten.

- Det bevilges 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart. Det er en brukbar start, men i et så ekspansivt budsjett burde det vært mer til både dette formålet, landstrøm i havner og andre investering som kunne økt sysselsettingen, sier Andersen.

EL og IT er positive til enkelte elementer i budsjettet:

  • 1 000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.
  • Permitteringsordningen utvides slik at det blir mulig å få dagpenger i 52 uker mot 30 uker nå.
  • Dagpengereglene endres for å gjøre det enklere å kombinere ledighetstrygd med utdanning.
  • Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.
  • Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.

Hva er revidert nasjonalbudsjett?

  • Innen 15. mai hvert år skal regjeringen legge fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. Meldingen er en oppdatering av statsbudsjettet som legges fram høsten i forveien.
  • Kort fortalt er revidert budsjett en samling av alle endringer og tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet som er vedtatt underveis i budsjettåret samt forslag til nye endringer.
  • Budsjettforslaget fra regjeringen blir behandlet i finanskomiteen, som avgir innstilling i saken. Stortinget behandler saken i plenum omkring i juni, før det tar sommerferie.
  • Statsbudsjettet får en siste revisjon mot slutten av kalenderåret, gjennom den såkalte nysalderingen. I hovedsak dreier dette seg om tilpasninger til endrede anslag for skatter og avgifter. 

Del: