Fafo-notat om vilkårene for tillitsvalgte  

26.11.2019

Fafo har undersøkt vilkårene som tillitsvalgte har for sitt virke, og hvilke saker de er opptatt av. Funnene er oppsummert i et nytt notat.

Bakgrunnen for notatet er at LO har hatt 2019 som tillitsvalgtår. Målet med året er tre ting:

  • De tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes
  • De skal få anerkjennelse for jobben som gjøres
  • Betydningen av funksjonen skal synliggjøres

Fafo har siden 2012 hatt regelmessige spørreundersøkelser i LOs tillitsvalgtpanel, som er sammensatt av tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund. Det nye notatet bygger i hovedsak på spørsmål stilt i 2018 og 2019.

Tillitsvalgte motiveres av å jobbe for medlemmene lønns- og arbeidsvilkår

Åtte av 10 tillitsvalgte ønsker å fortsette i sine tillitsverv etter at valgperioden har gått ut. Den sterkeste motivasjonen for å være tillitsvalgt er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Ønske om å påvirke beslutninger på arbeidsplassen, trekkes også fram.

Samtidig viser det seg at rundt halvparten føler seg alene om oppgavene, og at verving av nye medlemmer nedprioriteres i en hektisk hverdag. Tid er ofte en knapphetsfaktor, og det kan være stor variasjon i hvor mye tid tillitsvalgte på arbeidsplassene har til rådighet.

EL og IT Forbundet viderefører tillitsvalgtåret

Dyktige tillitsvalgte og verneombud er ryggraden i EL og IT Forbundet. Derfor vil bedre vilkår for å utføre vervene være en viktig sak for oss i årene som kommer. Det handler til syvende og sist om å være en sterk organisasjon for medlemmene.

EL og IT Forbundet skal blant annet gjennomføre en egen tillitsvalgtsundersøkelse i januar 2020. Funnene derfra skal, sammen med funnene fra Fafo-notatet, legge grunnlagt for forbundets arbeid for å bedre vilkårene for tillitsvalgtsarbeid.

Les hele notatet fra Fafo

Les EL og IT Forbundets landsmøteuttalelse om tillitsvalgtåret

Les LOs nyhetssak fra presentasjonen av notatet

Del: